ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
48904544   นางสาววรพร   วงศ์ภูวรักษ์ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
5003102327   นางสาวภรัญญา   ลีพัฒนา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5312102442   นายวุฒิไกร   ไชยะราช : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5601105301   นางสาวกนกวรรณ   เช้าวันดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105383   นางสาวรชา   ศรีรัตนบัลล์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5604106339   นางสาวศิริกาญจน์   สิงห์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101403   นางสาวสุภัสสรา   ทองเปลว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5701102417   นางสาวมนัสวี   บุญเนียม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5701102451   นางสาวศิริรัตน์   ฟูเมือง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701105378   นางสาวศศิธร   กรณ์โคกกรวด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701105402   นางสาวอภิชญา   แสงเพชร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5701501004   นายยุทธจักร   วงษ์วัฒนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5703103312   นางสาวเจนจิรา   นิเวศน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5703103350   นางสาวอพัชชา   พิสิฐบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5706102354   นายณรงค์เดช   โตวิวัฒน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102368   นายณัฐวุฒิ   ศรีสุทน : การตลาด 6ชั่วโมง
5706104465   นางสาวเยาวลักษณ์   แก้วคำจันทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104480   นางสาววรรณา   แซ่หย่าง : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104495   นางสาวศิรัณยา   โยธา : การเงิน 6ชั่วโมง
5712101339   นางสาวนภสร   ช่วยจันทร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101366   นางสาวรัตติยา   คล้ายน้อย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101373   นางสาววรัญญา   ยอนิมา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101391   นางสาวสุนันท์   สุนันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5722101406   นางสาวสุมิตรา   นิลพันธ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5722101420   นางสาวอริสา   หม่องน้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5801101325   นายทักษิณ   ปินคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101336   นายปกิต   อิมพา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101339   นางสาวปิยะมล   กันยวม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101342   นายพิทยพัฒน์   ไชมาคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101349   นางสาววริศรา   สาหร่าย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101379   นายเอกรัฐ   ธนานุสิทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102332   นางสาวชญาณี   สัญญเดช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801122038   นายสุทธิพงษ์   ตระกูลเสาวภาพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125380   นายเอกชัย   นุสอ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5804101313   นายจรินทร์   ยอดปรางค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101331   นางสาวณิชาพร   สร้อยงาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5806101017   นางสาวชลลิตา   มณีรัตน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101029   นางสาวทิพวรรณ   เครือหมู่ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101350   นางสาวณัฐกมล   นามะเสน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101461   นางสาวรุ่งทิวา   นาวาลอย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101463   นางสาววรญา   มีวรรณ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101529   นายจรัสเนตร   พุกสุข : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102499   นางสาวสมัชญา   นารอด : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103007   นางสาวขวัญจิรา   อิ่นอ้าย : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103053   นางสาวนุสรา   ฮ่อธิวงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103068   นางสาวพัชราภรณ์   ชมสูง : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103100   นางสาววีธรา   หัวนะราษฎร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806105038   นางสาววรัญญา   เสถียรชัยภักดิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105345   นางสาวนฤมล   แซ่ตั้ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5809101312   นางสาวจารุดา   เรือนมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5810101303   นางสาวกัญญารัตน์   ทองเจือ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101328   นางสาวณัฐนันท์   คงจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5812102302   นางสาวกาญจนา   กันทะวัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106343   นางสาวนฤมล   ขันคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106387   นางสาวสุทธิดา   มณีวรรณ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5901101331   นายธีรพงศ์   เปลี่ยววิญญา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901101340   นางสาวประภาภรณ์   เลยเมือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102486   นางสาวไหมคำ   มณีกรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901113336   นางสาววิภาดา   ปาละอ้าย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5901124315   นายนที   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5904101313   นางสาวชัญญาภรณ์   กันทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101336   นางสาวพยัติกา   นิลจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904103310   นายฉันท์ชนก   คะเสนา : เคมี 6ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101335   นางสาวณัฐนิดา   สารยศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906103342   นางสาวโชติรัตน์   เผ่าอ้าย : บัญชี 6ชั่วโมง
5909101375   นายรุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101388   นายศิริวัฒน์   วังโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5910101424   นางสาวโสภา   เกียรติวนากุล : การประมง 6ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5915123338   นายธันวารัตน์   พูลสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123340   นายธีรภัทร   สายวงศโห้ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123351   นางสาวปรียา   กฤตถิรพุทธิ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123376   นายลัทธพล   ยอดเวียงไชย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5918102303   นางสาวกัญญาภัค   พลสิงห์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5918102310   นางสาวจิตรานุช   ชัยศรีวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง