ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5403101343   นายอนิรุจน์   สุขประโคน : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
5422101307   นางสาวกาญจน์มนัส   ศิลป์บุญส่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5505201342   นางสาววิสุตา   วงชาลี : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5606101436   นายเอกบดินทร์   อุปนันท์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5606101450   นางสาววนิดา   สิทธิกิจ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5606103311   นางสาวกิตติยาภรณ์   อุทธารนิช : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103313   นายเกษมสันต์   ชมชื่น : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103331   นางสาวญาณิศา   ชาครไพบูลย์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103339   นางสาวณัฐปรียา   ไวยาวัจมัย : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103344   นายธนกร   คัมภีริชยา : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103348   นายธนวัฒน์   ประทีปรัตน์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103354   นางสาวธรารัตน์   กรรขำ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103370   นายปรัชญายุทธ   วิ่งเร็ว : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103392   นางสาวรภัสศา   คชาพรรธน์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103399   นางสาววนัชพร   ศรสุวรรณวุฒิ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103407   นางสาววรินดา   สุวรรณวงศ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103409   นางสาววัลภา   จอมชิตกล่ำ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103413   นางสาวศศิธร   อันนอก : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103416   นางสาวศิริทรัพย์   พึ่งสังข์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103419   นางสาวสมฤทัย   ฮ่อธิวงศ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
5606103421   นายสิทธิชัย   คำแปง : บัญชี 4ชั่วโมง
5606104322   นางสาวฐิติมา   ศิริพันธ์ : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104323   นางสาววราภัสร์   ชัยบ้านกุด : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104324   นายณฐพรรษชน   เตจะยา : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104326   นางสาวณัฐธิดา   ชื่นเมือง : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104338   นางสาวณฐอร   ญาณเจริญ : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104346   นางสาวนันทิชา   ศิริปัญญา : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104359   นายธนัญชิดา   ขันสุธรรม : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104362   นายพงศ์ภัค   ฉัตรนุเคราะห์ : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104399   นางสาวศรินยา   เรือนทราย : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104401   นางสาวศศิวิมล   อินสุยะ : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104414   นางสาวอภิญญา   ปาลี : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104415   นางสาวอภิพร   แสนอาด : การเงิน 4ชั่วโมง
5606104417   นายนิณรินทร์   เรือนรัตนภัทร์ : การเงิน 4ชั่วโมง
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5614101338   นางสาวเบญจรงค์   แสงเพ็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5614101344   นางสาวประภาศิริ   สุคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5614101373   นางสาวศศินันท์   สุขอัตตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5703101371   นางสาวอรุโนทัย   พรมรัตน์ : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
5706101002   นางสาวเกษธิรา   ขอนดอก : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101003   นางสาวขนิษฐา   หาญกิตติมงคล : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101005   นางสาวง่วย   ปู่สุ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101006   นางสาวจรัสศรี   ยาวิละ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101007   นายจักรพงศ์   หาญกล้า : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101009   นางสาวจุรณิตา   หินแกร่ง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101011   นางสาวชรินรัตน์   คำไฝ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101012   นางสาวชลันธร   แสงดาว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101014   นางสาวฐิติมา   ทองมี : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101016   นางสาวณัฐธิดา   ซางเล็ง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101017   นางสาวณัฐนันท์   ธรรมขันแข็ง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101018   นางสาวณัฐวัลย์   ถามถ้วน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101019   นางสาวทวิลตรา   หน่อแก้ว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101020   นางสาวทวีพร   ปัญญานันท์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101021   นางสาวทิพย์สุคนธ์   พงษ์ทิตย์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101022   นางสาวทิพวรรณ   จันระอา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101025   นางสาวนที   แสนคำวัง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101026   นางสาวนัทภร   ชัยได้สุข : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101027   นางสาวนุษบา   ซือผ่า : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101028   นางสาวบุษกร   แสนหลวง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101030   นางสาวปนัดดา   ปัญญา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101031   นางสาวปริสสรา   ดาวเเสง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101032   ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวันรัตน์   จุลเจิม : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101034   นางสาวปาริชาติ   ธิหมุด : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101035   นายปิยะพงษ์   กลิ่นชาติ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101036   นายเปรมศักดิ์   แอบคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101037   นางสาวพฤกษา   จันบุญเป็ง : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101041   นางสาวพิมพ์พิกา   เลสัก : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101043   นายภัทร   โพธิรัตน์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101047   นางสาวฤทัยรัตน์   ดีคำป้อ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101048   นางสาววนิดา   แสงยา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101049   นางสาววรนุช   แก้วลิน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101050   นางสาววราพร   คำจันทร์ต๊ะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101051   นางสาววราภรณ์   พรมเสน : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101052   นางสาววิชุดา   คำปันติ๊บ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101054   นางสาวศรัญญา   จาปัญญะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101055   นางสาวศรีภา   สายชลบริวาร : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101056   นางสาวศวิตา   เม็งขาว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101059   นางสาวสมศรี   จะลา : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101061   นางสาวสุดารัตน์   นามจิต : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101063   นางสาวสุพัตรา   ชราชิต : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101064   นางสาวสุพาพร   อุยี่ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101066   นางสาวหฤทัย   แสนคำฟู : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706101068   นางสาวอัญญพร   ปละอุด : การจัดการ 4ชั่วโมง
5706102301   นางสาวกนกวรรณ   วิชาเถิน : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102302   นางสาวกนกอร   สอนง่าย : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102303   นางสาวกมลทิพย์   คำอ้าย : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102304   นางสาวกมลทิพย์   โคกเทียน : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102305   นางสาวกมลพรรณ   เจริญสุข : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102308   นายกรวิชญ์   เตชาวงศ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102311   นางสาวกวินนา   อ่อนหวาน : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102320   นางสาวกิรัตติการณ์   ขันธพัด : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102321   นายกุมภา   แซ่ย่าง : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102324   นายคณิน   วทัญญูคุณากร : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102325   นางสาวคัทลียา   กรประเสริฐ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102327   นายจตุรงค์   ไชยวรรณ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102330   นางสาวจุฑาภรณ์   สูงดี : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102334   นายชญานนท์   อะนันชัย : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102336   นางสาวชนิดาภา   เฟื่องชูชาติ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102337   นางสาวชมพูนุช   นางแล : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102339   นางสาวชลนิภา   โมมา : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102344   นางสาวชัญญา   คำอ้าย : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102347   นางสาวชุติณัชชา   เสมอใจ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102348   นางสาวฐานิตารัชต์   กุลธีรพัฒนสิน : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102351   นางสาวฐิติมาศ   อินเลิศ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102361   นางสาวณัฐฏกานต์   เรือนป๊ก : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102368   นายณัฐวุฒิ   ศรีสุทน : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102370   นางสาวณัฐิณีย์   ดวงแก้วกูล : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102371   นางสาวณิชกานต์   บุญทา : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102373   นางสาวดวงเดือน   ศิริลักษ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102374   นายธีรภัทร   ปาหา : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102377   นายธนภูมิ   เศรษฐี : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102379   นางสาวธนาภรณ์   ขวัญทอง : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102381   นางสาวธัญชนก   แสนทรงสิริ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102383   นายธีระวัฒน์   ทิพย์รัตน์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102390   นางสาวนวพรรณ   สุภา : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102393   นางสาวนิสาชล   สุขชื่น : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102395   นางสาวเบญจพร   สุวรรณวงศ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102396   นางสาวเบญจมาศ   ชูไว : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102397   นางสาวเบญจรัตน์   ปานกลาง : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102399   นางสาวปริตตา   มั่นศุข : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102401   นางสาวปัณณิกา   ปัญญา : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102404   นายพงฏ์พันธุ์   บุตรราช : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102406   นางสาวพรนภา   ยาวุฒิ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102408   นางสาวพลอยไพลิน   วงศ์สม : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102410   นายพัทธพงศ์   แสงธงทอง : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102412   นางสาวพิชญาภรณ์   ขาวอินทร์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102413   นางสาวพิชยา   จันทร์สม : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102414   นายพิธา   คามีศักดิ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102416   นางสาวพิมพ์ผกา   ยาวุฒิ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102417   นางสาวพิมวษา   พุทธวงค์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102423   นางสาวมณฑิรา   มะโนเรือง : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102425   นางสาวมนัญชยา   แสงจันทร์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102427   นางสาวยลดา   ตัวลือ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102428   นางสาวเยาวเรศ   ทะศรี : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102433   นางสาวรุจิรา   ไชยมงคล : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102435   นางสาวลดาวัลย์   เปี่ยนเจริญ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102436   นางสาวลิสา   มาลา : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102437   นางสาววจีพรรณ   ปานเจริญ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102438   นางสาววรางคนางค์   ขยายแย้ม : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102439   นายวสันต์   ปันคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102440   นายวัชรพล   นาคขำพันธุ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102441   นายวิชาชัย   รักทางธรรม : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102442   นางสาววิมลรัตน์   สิงห์คาล : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102460   นางสาวสุชานาฎ   จายะกุล : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102463   นางสาวสุนิตรา   อินยาศรี : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102467   นางสาวสุวรัญญา   ทองชันลุก : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102469   นางสาวหยาดเพชร   นิวาส : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102473   นางสาวอภัสรา   พระศรีอัคราช : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102474   นางสาวอภิชญา   คำปิวทา : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102475   นายอภิวัฒน์   ใจดี : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102482   นางสาวอุษณีย์   ขวัญเมือง : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102485   นางสาวลักษณา   ไพบูลย์ทรัพย์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102491   นางสาวพรพรรณ   อยู่เจริญ : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102492   นางสาวรจนา   กันทะปิง : การตลาด 4ชั่วโมง
5706102498   นพภัสสร   อินทร์ผึ้ง : การตลาด 4ชั่วโมง
5706103120   นางสาวศตพร   สิทธิเจริญผล : บัญชี 4ชั่วโมง
5804102359   หทัยรัตน์   แสนหลวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5804105343   นายกิตติพัทธ์   อภิวงษา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5806101001   นายกฤษดา   ทาวรรณะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5806101003   นางสาวกัลยาณี   ภูขัติหมื่น : การจัดการ 4ชั่วโมง
5806102028   นางสาวภัทรวดี   สุภามูล : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102318   นายกิตติธร   ตระกูลพิทักษ์กิจ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102320   นายกิตติพงษ์   เป็งปัน : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102327   นายคลัง   จันทร์คำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102329   นายจักรภัทร   ปลักปลา : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102332   นายจารุกิตติ์   วิโรจน์เหมภาส : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102339   นายจิรายุ   วงษ์มงคล : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102344   เจษฎา   คำเรือง : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102356   นายชัชวาล   เปี้ยทา : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102357   นายชาญวิทย์   มโนสาร : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102358   นายชานนท์   นักร้องเพราะ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102363   นางสาวฒักฌิยา   ไชยเมืองยอง : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102375   นายณัฐพงษ์   อนันต๊ะ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102386   นางสาวตรีรัตน์   ด่านวิไล : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102388   นางสาวทัศนีย์   ทวีความสุข : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102390   นางสาวทิพย์สุดา   ปงปัญญายืน : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102396   นางสาวธนัญชญา   เซ็นบัว : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102397   นางสาวธนัญญา   อกอุ่น : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102404   นายธีรภัทร   จันทร์งาม : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102422   นางสาวปรัชวัลย์   เปลี่ยนสกุลศา : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102428   นางสาวปิยมล   ธรรมกระโทก : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102430   นายพนา   ถาวรนันท์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102431   นางสาวพรทิชา   ทองสี : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102444   นางสาวพิมพ์รวินท์   ไทยยันโต : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102449   นางสาวภัททิยา   ธิวงษา : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102468   นายรุ่งโรจน์   ทองงาม : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102475   นางสาววริศศรา   วงษาพรม : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102476   นางสาววิจิตรา   เนตรยอง : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102477   นายวิชญวัฒก์   เวชมนัส : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102480   นายวิทวัส   สมใจ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102482   นางสาววิภาลักษณ์   ดวงจันทร์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102484   นางสาววิลาสินี   ศรีแก้ว : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102485   นายวิษณุ   มาสาซ้าย : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102488   นางสาวศรุตา   ปัญญาเปียง : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102490   นางสาวศิรินทิพย์   อุ่นคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102492   นางสาวศิริพร   แซ่ล่อ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102501   นายสรวุฒิ   ขันเขียว : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102502   นายสราวุธ   จิระยา : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102513   นายสุกฤต   เครื่องคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806102525   นายอรรถพล   วงค์ศิริ : การตลาด 4ชั่วโมง
5806104406   นางสาวนิรชา   ตากล้า : การเงิน 4ชั่วโมง
5806104412   นางสาวบุญทิพยากรณ์   โยธา : การเงิน 4ชั่วโมง
5806104415   ปฐมเพชร   แซ่เอี้ยว : การเงิน 4ชั่วโมง
5806104525   นางสาวสุภาพรรณ   ไชยวรรณ์ : การเงิน 4ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5814101352   นางสาวภัทรภร   แย้มเกตุหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5814101362   นายวัชรพันธ์   ญานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 4ชั่วโมง
5906101375   นายธีรเดช   กันทะวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101453   ศศิพิมล   ฉลาดเขียว : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906102001   นางสาวกฤติกา   สุทจันโท : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102003   นางสาวกันธิกา   เตจ๊ะสา : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102004   นางสาวกันยา   จะทรี : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102008   นางสาวเจนจิรา   สุริยาสัก : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102012   นางสาวณัฐนันท์   สิทธิมูล : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102014   นางสาวณิชากมล   สุขเจริญ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102017   นายทัตพงษ์   อินต๊ะวิลา : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102018   นางสาวทิพดาวัลย์   เขื่อนล้อม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102019   นายธีรพจน์   เชื้อเรือนงาม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102020   นางสาวนฤมล   เสริฐศรี : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102021   นางสาวประไพวัลย์   คำหลิ้ม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102024   นางสาวเพ็ญนภา   ดัสนีสอง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102025   นางสาวมนต์นภา   พรมน้ำอ่าง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102027   นางสาววิภาดา   ลุงสาม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102028   นางสาววิภารัตน์   เชิงเงี้ยว : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102029   นายศักดิ์ณรงค์   คำราพิศ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102030   นางสาวศิริรักษ์   กันทวงษ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102031   นายศุภณัฐ   นิลสวิท : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102032   นายอนันต์   หมอกใหม่ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102033   นางสาวอรวรรณ   จันทร์เจริญ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102035   นายอรุษ   สุขอัตตะ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102037   นางสาวอัมภิกา   ซางซื่อมูล : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102038   นายเอกชัย   อารีราษฎร์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102306   นางสาวกมลรัตน์   ทาต่าน : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102308   นายกฤษฎา   สำลี : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102311   นางสาวกัญญาณัฐ   เลาห์ทวีรุ่งเรือง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102313   นางสาวกัลยา   อะโนสัก : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102314   นางสาวกาญจนา   พรมสาร : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102315   นางสาวกานต์พิชชา   สอนอ้อ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102316   นางสาวกิติการณ์   บุญเรือง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102318   นางสาวกุลณัฐ   ชานุวัด : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102319   นางสาวเกตน์นิภา   ไผ่ล้อม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102320   นายเกียรติศักดิ์   อนุวงค์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102328   นางสาวจันทร์แดง   แสนต่อมคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102331   นางสาวจิตวิสุทธิ์   ต๊ะรัง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102338   นายจิรายุ   ไชยมงคล : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102341   นายจีรภัทร   นามนาค : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102347   นางสาวฉัตรฑริกา   คิดงาม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102348   ชฎิล   ถวายนิล : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102350   นางสาวชยุดา   แลสันกลาง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102353   นายชัยวัตร   ขัดสาย : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102355   นางสาวชุติมา   ดวงปิก : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102361   นางสาวณภัทร   แก้วเสน : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102363   ณัฎฐณิชา   วิสุทธิ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102366   นางสาวณัฐฐกานต์   บุตรพรม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102367   ณัฐณิชา   โชคสิริคุณปกรณ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102368   นางสาวณัฐธิดา   กาวิละ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102371   ณัฐพงษ์   เทพปินตา : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102373   นายณัฐพล   สถิตย์ตระกูล : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102376   ณัฐริกา   ธรรมโม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102379   นางสาวดรุณี   แพงศรี : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102384   นางสาวทักษพร   นันต๊ะปา : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102385   นางสาวทักษิณา   ขัวนา : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102386   ทิติมา   สอนเชียงคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102387   นางสาวทิพประภาพร   จำปา : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102389   นางสาวธนกานต์   กอชัยศิริกุล : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102391   นางสาวธนพร   จันทร์ต๊ะ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102392   นางสาวธนัชญา   ทิพย์ดวง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102395   นางสาวธัญหทัย   สุทาสิทธิ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102396   นางสาวธิติยา   เทิดไพรพนาวัลย์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102397   นายธีรชาติ   พิทักษ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102398   นายนนทวัฒน์   ปารมีส้าว : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102399   นายนพรัตน์   โสภาคำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102400   นางสาวนภัสร   กุลบุญ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102401   นายนราวิชญ์   สุขเจริญ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102402   นางสาวนฤพร   พันธ์เตี้ย : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102403   นางสาวนฤมล   ภู่นุช : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102404   นางสาวนฤมล   ยุบลไสย : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102405   นวพันธ์   จองแก : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102407   นางสาวนันท์นภัส   บุญอ้าย : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102408   นางสาวนันทิกานต์   กันธะวงค์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102409   นางสาวนันทิยา   จงประสม : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102410   นางสาวนิชาภา   โค้วตระกูล : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102412   นางสาวนิตติยาพร   ผิวหลง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102414   นิรมล   ทรงประดิษฐ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102415   นางสาวนิศาชล   เทพจักร์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102416   นางสาวนุชนารถ   สายสูง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102417   บุญเจริญ   เกิดมณีโชติ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102420   นางสาวเบญจมาศ   สมณา : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102424   นายปฏิภาณ   สุรภักดี : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102425   ปธานิน   อินทนันท์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102426   นางสาวประกายพิมพ์   โชคเดชากุล : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102427   นายประพันธ์   เลิศสุขสุขุมชัย : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102428   นายประเสริฐ   แสนสิทธิ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102430   นางสาวปาลิตา   โครพ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102439   นายพชร   กุณากา : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102451   นายพิษณุศักดิ์   ทองสา : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102459   นายภานุลักษณ์   ณ เชียงใหม่ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102461   ภูมิสิริ   รัชตวรคุณ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102462   นายภูริณัฐ   ฟักแก้ว : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102541   นางสาวชิตาพัณณ์   ฐากูรมณีรัตน์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102547   นางสาวอรณัส   วงค์อุไร : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102548   นางสาวอริสา   ปาระมีแจ้ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102552   นางสาวอังคณา   สิงห์แก้ว : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102553   อังคณาพร   หยกรติกาญ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102554   นางสาวอัจฉรา   อาริยะจ้อน : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102560   อัมพร   คชพงษ์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102563   นางสาวอารีรัตน์   วิริยะช่วงโชติ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102565   นางสาวอุทัยรัตน์   พิงคะสัน : การตลาด 4ชั่วโมง
5906103317   ธัญญรัตน์   พรมมูล : บัญชี 4ชั่วโมง
5906104392   นายพัฒนพงศ์   ไพรสุวรรณ : การเงิน 4ชั่วโมง
5906104416   นายวรณัฎฐ์   ยุบล : การเงิน 4ชั่วโมง
5909101322   นางสาวชลธิชา   บุญกว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5912101374   นายสัมฤทธิ์   ข่ายสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912101375   นายสิทธิชัย   เครือวัลย์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5912106342   นางสาวเบญญาภา   จุ่มติ๊บ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5912106388   อนันตโชติ   มีชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5918102327   นางสาวธัญลภัษณ์   สุภาวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง