โครงการสัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

วันที่เริ่มต้น 25/11/2559 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 25/11/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5406102424   นายศราวุฒิ   ซื่อประสิทธิ์ : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 8ชั่วโมง
5506102303   นายกรกฎ   วงษ์จำรัส : การตลาด 8ชั่วโมง
5506102318   นายชิษณุพงษ์   จันทรมณี : การตลาด 8ชั่วโมง
5506102430   นางสาวปิยารัตน์   เข็มทอง : การตลาด 8ชั่วโมง
5506102435   นางสาวกชกร   แก้วจัด : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102301   นางสาวกนกวรรณ   ฟองสมุทร : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102302   นางสาวกนิษฐา   เนตรสว่าง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102303   นางสาวกรรณชนก   มุลทะโนช : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102304   นายกฤติเดช   จินตสุเมธ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102306   นายกฤษณะ   บุญเถาว์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102307   นางสาวกัลยกร   เลิศสุขศักดา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102308   นางสาวกาญจนา   วงษา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102309   นายกิตติชัย   อินทรชัย : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102310   นายกิติพงษ์   รังทะษี : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102311   นางสาวกุลวราห์   สิทธิโฮ่ง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102312   นายเกรียงไกร   สุวรรณ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102314   นายเกียรติศักดิ์   ธรรมสนธิเจริญ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102316   นางสาวครนันต์   ทิวารัตนกาล : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102317   นางสาวคุณัญญา   สีหะวงษ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102318   นางสาวจริยา   ดวงแก้ว : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102319   นายจักรกฤช   อำพร : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102320   นางสาวณฐกมล   สุรินต๊ะ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102323   นางสาวจินดาพร   สีมา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102324   นางสาวจินตนา   มณีวรรณ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102325   นายเฉลิมเกียรติ   ใจกลิ้ง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102326   นายเฉลิมชัย   ใจมล : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102327   นางสาวชญาทิปต์   ทองอินทร์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102328   นางสาวชลดา   หวายหอม : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102330   นายชัยธวัช   สามิตร : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102332   นางสาวฐิตาพร   ภัสรพงษ์กุล : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102333   นางสาวฐิรยาภรณ์   เอมอุทัย : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102334   นางสาวณพิชญา   วิรัชญานนท์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102335   นางสาวณัฎฐกฤตา   สิทธิการนา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102336   นางสาวณัฐชยา   บรรทัดธรรม : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102337   นายณัฐชิต   เสียงดัง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102338   นายณัฐนันท์   วันเพ็ญ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102339   นางสาวณัฐปภัสร์   พูนหิรัญอุดมโชค : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102340   นายณัฐพล   อยู่ศรี : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102341   นางสาวณัฐมนต์   ตรียาพัฒน์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102342   นางสาวณัฐวิมล   จักรนวรัตน์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102343   นายณัฐวุฒิ   วิสุทธิ์ทรัพย์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102344   นายดรัสพงศ์   บุศย์น้ำเพ็ชร : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102345   นางสาวดวงจันทร์   อันทะนนท์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102346   นางสาวดวงธิดา   ศรีลาบัว : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102347   นายเดโช   เนตร์สว่าง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102348   นางสาวทิติยากร   พูลสวัสดิ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102349   นายเทพพิทักษ์   ตาคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102351   นายธนวัฒน์   ไพศาล : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102352   นางสาวธัญญาลักษณ์   คำยนต์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102354   นายธีรศักดิ์   ปินธุกาศ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102355   นายนวกาล   แสงวงค์ทอง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102356   นางสาวนัฏตยา   ชัยวงศ์เวช : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102357   นายปฏิภาณ   ยุทธแสน : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102358   นางสาวปัทมา   จันตะบุญ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102359   นางสาวปานศิริ   กาเรือง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102361   นางสาวพัชฎาพร   แดงบุตร : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102362   นางสาวพัชราภรณ์   เมฆคะ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102363   นายพิฆเนศ   เกียรติศิลป์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102364   นางสาวพิชญา   เพ็งจันทร์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102365   นางสาวกชพรรณ   เมืองเดช : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102366   นายพิสิษฐ์   พันธ์ชน : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102368   นางสาวเพลินพิศ   คิดเลิศล้ำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102369   นางสาวไพลิน   เนียมมณี : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102371   นางสาวภัททิยา   แหยมแก้ว : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102372   นางสาวภัทราพร   เป็กธนู : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102373   นายภาณุพงษ์   ช้างเนียม : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102374   นายภีมเดช   กิตติธีรานุรักษ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102375   นายภูวกร   ธนากูลทิพปภา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102376   นางสาวมินทร์ตรา   ปัญญาคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102377   นายเมธี   บัวเย็น : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102378   นางสาวรสริน   ฟองเงิน : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102379   นายรัชชานนท์   ศรีคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102381   นางสาวรัตนวรรณ   ชัยนันท์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102382   นางสาวเตชิตา   พรหมมา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102383   นางสาววนิดา   ชำนิ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102384   นายวรพล   ทิพย์สวัสดิ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102387   นางสาววรัญตรี   คำฝั้น : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102388   นายวสวัตติ์   กองสิน : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102389   นางสาววัชราพร   แก้วประเสริฐ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102390   นางสาวศรัณย์ภัทร   เนื่องลา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102391   นางสาวศศิธร   อุ่ยตระกูล : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102392   นางสาวศศิภัทรริน   แก่นจักร : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102393   นางสาวศิตา   นิติวัชระกุล : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102394   นายศิรภพ   ชาประเสริฐ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102395   นายศิรวิทย์   กิติ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102398   นายศุภชัย   พรมพิงค์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102399   นายศุภชัย   รัชต์ธรธรรม : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102400   นายศุภณัฐ   คำโล : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102401   นางสาวศุภมาศ   มณีฉาย : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102402   นางสาวศุภิสรา   ไชคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102403   นางสาวสมฤดี   ไร่พุทธา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102405   นางสาวสัตตบงกช   มูละจงกล : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102406   นายสิทธินนท์   มณเฑียรประเสริฐ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102408   นางสาวสุจิตรา   ทะวรรณา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102410   นางสาวสุปราณี   บุญส่ง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102413   นางสาวสุวนันท์   สวาสนา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102414   นายเสนีย์   เลิศถิรานนท์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102415   นางสาวหทัยทิพย์   มนัสตรง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102417   นายอมรเทพ   สอนศรี : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102418   นางสาวอรวีรา   ด้ายฮุ้ยหิ้น : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102420   นางสาวอลิสา   วนาศิริ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102421   นางสาวอังคณาง   โรงสะอาด : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102422   นายอัจฉริยะ   ปวงทา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102423   นางสาวอัมรินทร์   แก้วมณี : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102425   นางสาวอุบลรัตน์   สนั่นก้อง : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102426   นายคามิน   ตาจุมปา : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102427   นายณัฐพล   ดิษฐ์ประศักดิ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102429   นางสาวธัญลักษณ์   ภาระษี : การตลาด 8ชั่วโมง
5606102430   นายวรายุทธ   กลั่นประโคน : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102479   นางสาวอัจฉราพร   ดวงแก้ว : การตลาด 8ชั่วโมง
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในวันที่ 25 พะฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ โดยในโครงการได้รับเกียรติจาก คุณรวิศ หาญอุตสาหะ มาบรรยายในหัวข้อ "คอสเมติกยุคใหม่กับแนวคิดของศรีจันทร์"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล