ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 21
กองพัฒนานักศึกษา 21
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต
อันธิกา นันทรัตพันธุ์
เล็ก ยังศักดิ์
ศศิธร แก้ววันดี
สุพรรณี สถา
เครือวัลย์ บุญธรรม
สุมาลี ปานสีสด
จันทร์เพ็ญ สะถา
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
วงศ์วรัณ เทพคำ
สุพัตรา งามตา
จิรนันท์ วรรณวิชิต
อำพร หนวดคำ
วัชระ จันทร์เรือง
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์
นิติกรณ์ อนุวัฒนวงค์
ฑรรณเกียรติ ธนันชัย
ประสงค์ ขอดแก้ว
ณภัทร ธิการ
เจษฎา ทรายกันคำ
จิราภรณ์ ทรายคำ
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1
หน่วยงานภายนอก 0
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต
อันธิกา นันทรัตพันธุ์
เล็ก ยังศักดิ์
ศศิธร แก้ววันดี
สุพรรณี สถา
เครือวัลย์ บุญธรรม
สุมาลี ปานสีสด
จันทร์เพ็ญ สะถา
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
วงศ์วรัณ เทพคำ
สุพัตรา งามตา
จิรนันท์ วรรณวิชิต
อำพร หนวดคำ
วัชระ จันทร์เรือง
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์
นิติกรณ์ อนุวัฒนวงค์
ฑรรณเกียรติ ธนันชัย
ประสงค์ ขอดแก้ว
ณภัทร ธิการ
เจษฎา ทรายกันคำ
จิราภรณ์ ทรายคำ
จันทรา อุปนันท์
รวม 22
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501123391   นายศุภณัฐ   ศรีบุญตระกูล : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5506101339   นายธงชัย   ทิพย์พนาพันธุ์ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5601101346   นางสาวพรวิภา   ริมหนองเรือ : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5601102474   นางสาวหนึ่งฤทัย   โรมรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 60ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5604105335   นางสาวมธุรดา   กรัพนานนท์ : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5605104314   นางสาวชนัญญา   งามศุภกร : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5606101430   นางสาวอรัญญา   ทนุศาสน์ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 60ชั่วโมง
5606105321   นายจิราวัฒน์   แสงลือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5612101349   นางสาวปัทมาศ   นามไธสงค์ : เศรษฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5612106388   นางสาวอมรรัตน์   โพธิ์เอี้ยง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5701102301   นางสาวกนกวรรณ   ขันทะวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5701102398   นางสาวพรรณิภา   จักรบัวคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5701102422   นายณัฐพงษ์   มลฑาทอง : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5701102469   นางสาวสุดาพร   จันทร์ฤทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5701113317   นายประภาส   สมบูรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 60ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5701125333   นางสาวกวิสรา   สีสังข์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 60ชั่วโมง
5704102340   นางสาวอาภัสรา   ศรีกุมภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 60ชั่วโมง
5704104311   นายนัฐวัฒ   น่านอูบ : สถิติ 60ชั่วโมง
5704104329   นางสาวอภัสรา   คุณราช : สถิติ 60ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5705101308   นางสาวกันยา   สติภา : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5705104314   นางสาวชลนิชา   จันทร์แป้น : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5705104388   นางสาวศิรินทร์   สุภาสอน : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5706103307   นางสาวกฤษณา   ขัติวงศ์ : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103432   นางสาวศศิวิมล   นิ่มนวล : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103437   นางสาวศิรินทิพย์   ยะแสง : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 60ชั่วโมง
5706104511   นางสาวสุดารัตน์   มูลกิตติ : การเงิน 60ชั่วโมง
5709101365   นางสาวภัทราภรณ์   เกตุมรรค : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5712101379   นางสาวศศิวิมล   มาลา : เศรษฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5712102340   นางสาวธัญพิชชา   แสนหลวง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 60ชั่วโมง
5712106346   นางสาวนารีรัตน์   ปันทะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5712106357   นางสาวพรรณภุมรีย์   โอดเชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5712106368   นางสาวมาริกา   จะวะนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 60ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5714102317   นางสาวณัฐนันท์   ศิริอดุลย์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5715123319   นางสาวจิราภา   แสงเมล์ : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5715123383   นายวรุตม์   คำมูล : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 60ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5722101425   นางสาวอัญชลีพร   ชัยมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 60ชั่วโมง
5801101034   นายวิจิตร   สัมพันธ์สินโกมล : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101332   นางสาวนราภรณ์   ชาวเมือง : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 60ชั่วโมง
5801102430   นางสาวรัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 60ชั่วโมง
5801102450   นางสาวศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5801102472   นางสาวสุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 60ชั่วโมง
5801105336   นายธรรมโชติ   วุฒิกรกำเนิด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 60ชั่วโมง
5801113329   นางสาวมัณฑนา   มหาเกตุ : ปฐพีศาสตร์ 60ชั่วโมง
5801113331   นางสาวรัตนา   จรัสชายชาญศรี : ปฐพีศาสตร์ 60ชั่วโมง
5801125336   นางสาวพนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5801125341   นายภัทธโน   จันทศิลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 60ชั่วโมง
5803101302   นายกฤษณพงศ์   ครูบา : วิศวกรรมเกษตร 60ชั่วโมง
5803101304   นายกัญฐญศ   ชัยอิ่นคำ : วิศวกรรมเกษตร 60ชั่วโมง
5803101333   นายพนธกร   เหลี่ยมเคลือบ : วิศวกรรมเกษตร 60ชั่วโมง
5803101337   นางสาวภัทรพร   ชื่นอรุณชัย : วิศวกรรมเกษตร 60ชั่วโมง
5803102344   นางสาววัชภรณ์   ขัติศรี : วิศวกรรมอาหาร 60ชั่วโมง
5804101323   นายฐิติพัฒน์   แสงเดือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5804101325   นายณัฐกิตติ์   งานรุ่งเรือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5804101393   นายศิวกร   สิทธิรินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5804101404   นายสุนทร   วรธนรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60ชั่วโมง
5804102344   นางสาววลัยพร   พิมสาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 60ชั่วโมง
5804102356   นางสาวสุพรรษา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 60ชั่วโมง
5804105310   นายณัฐพงศ์   คำดา : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5804105312   นางสาวธมลวรรณ   ข่าซอ : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5804105335   นางสาวรัตนา   เบียเช่อชา : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5804105339   นางสาวศรัณญา   ชื่นชม : คณิตศาสตร์ 60ชั่วโมง
5804108323   นางสาวพินทุสร   โต๊ะสิทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 60ชั่วโมง
5805101324   นางสาวณัฐวรา   ลุกเซ็น : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5805101366   นางสาวรุ่งนภา   สลับศรี : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5805204335   นายมานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5806101400   นางสาวเนตรธิดา   เฉลิมนรเศรษฐ์ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5806102303   นางสาวกรองทอง   โอดอิน : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102305   นายกฤษดา   อินตาคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102306   นายกษิดิศ   น้อยมี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102308   นางสาวกัญญ์วรา   สิตวาสี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102309   นายกันตพงศ์   พรหมณะ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102310   นางสาวกัลยกร   ขวัญวงศ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102317   นายกิตติฐัช   หน่ออ้าย : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102318   นายกิตติธร   ตระกูลพิทักษ์กิจ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102320   นายกิตติพงษ์   เป็งปัน : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102322   นายกิติศักดิ์   จันทร์เพ็ญ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102325   นายขจรศักดิ์   คงมา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102326   นางสาวขวัญกมล   ทินเรืองศิริ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102327   นายคลัง   จันทร์คำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102329   นายจักรภัทร   ปลักปลา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102331   นางสาวจันทร์ทิพย์   ฉิมดี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102332   นายจารุกิตติ์   วิโรจน์เหมภาส : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102333   นางสาวจารุณี   โกมลโรจน์รัศมี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102334   นางสาวจารุดา   ตั้งชอบธรรม : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102339   นายจิรายุ   วงษ์มงคล : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102342   นางสาวจุฬาลักษณ์   แก้วโห้ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102343   นายเจตนา   กำจาย : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102345   นายเจษฎา   ปาลาย : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102346   นายเจษฎา   ปินปอน : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102347   นายเจษฎากร   กาบแก้ว : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102353   นางสาวชลนัฐ   มโนขันธ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102354   นายชัชนันท์   ปัญญาใจ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102355   นายชัชพงศ์   สุวรรณทา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102356   นายชัชวาล   เปี้ยทา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102357   นายชาญวิทย์   มโนสาร : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102359   นางสาวชุตินันท์   จันต๊ะพาน : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102364   นายณฐกร   ดีเจริญกุล : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102365   นางสาวณัชญา   นัยรัตนหิรัญ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102366   นางสาวณัฏฐกานต์   ปันวรรณา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102368   นายณัฐกิจ   มูลขุนทด : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102369   นางสาวณัฐญา   อกผาย : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102370   นางสาวณัฐณิชา   ต๊ะวรรณา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102371   นายณัฐดนัย   ศรีประดับ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102372   นายณัฐดนัย   สงโนนเหล็ก : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102374   นายณัฐนินท์   ภัคธนานันทพัฒน์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102376   นางสาวณัฐวรรณ   สุขป้อม : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102378   นายณัฐวัตร   ดอนดี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102381   นางสาวณัทราวดี   มีวรรณ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102383   นายดนัยณัฐ   ไชยวรรณ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102385   นายต้นน้ำ   ภู่เหมา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102387   นายทัศนะ   เต๋จ๊ะนัง : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102389   นางสาวทิพภาณี   ณ ลำปาง : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102392   นายธนพล   ขาวละมูล : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102393   นายธนภูมิ   ใจตุ้ย : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102395   นายธนวัฒน์   วิเศษจารุโรจน์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102396   นางสาวธนัญชญา   เซ็นบัว : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102397   นางสาวธนัญญา   อกอุ่น : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102398   นายธวัชชัย   พรหมจันทร์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102401   นางสาวธันวสา   ปัญใจแก้ว : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102402   นายธันวา   วิสีปัต : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102403   นางสาวธาริณี   มูลศรี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102404   นายธีรภัทร   จันทร์งาม : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102405   นายธีระโชติ   ภูธา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102408   นางสาวนภัสสร   แร่เพชร : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102409   นายนราวิชญ์   ศรีทอง : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102410   นางสาวนฤมล   อั๋นดอนกลอย : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102412   นายนัทธพงศ์   อุ่นอกแดง : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102415   นางสาวนิภาพร   เวียงสิมา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102416   นางสาวนิรัชชา   ศิริ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102418   นายเนมิราช   หลวงแสน : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102420   นางสาวเบญญาภา   อุปมา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102427   นางสาวปาลณิชา   ศิริเสาร์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102430   นายพนา   ถาวรนันท์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102433   นางสาวพรปวีณ์   จันทร์สารี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102435   นางสาวพรรษา   วอสเบียน : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102439   นายพศพร   สายแปลง : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102444   นางสาวพิมพ์รวินท์   ไทยยันโต : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102449   นางสาวภัททิยา   ธิวงษา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102450   นางสาวภัททิยา   ปันตี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102451   นายภาคภูมิ   จงสิริวัฒน์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102453   นายภาณุพงศ์   เพ็ญสละพันธ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102454   นายภาณุพงศ์   วียะศรี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102458   นายมนภรณ์   ปัญญาเหล็ก : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102461   นายรัชชานนท์   ไชยสวัสดิ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102462   นางสาวรัชนีกร   ใจทาหลี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102468   นายรุ่งโรจน์   ทองงาม : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102473   นางสาววราลักษ์   เนตรคำยวง : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102474   นางสาววริศรา   ศรีวิชัย : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102476   นางสาววิจิตรา   เนตรยอง : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102480   นายวิทวัส   สมใจ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102482   นางสาววิภาลักษณ์   ดวงจันทร์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102484   นางสาววิลาสินี   ศรีแก้ว : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102486   นายวีระพันธ์   ไชยวารี : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102488   นางสาวศรุตา   ปัญญาเปียง : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102492   นางสาวศิริพร   แซ่ล่อ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102493   นางสาวศิริพร   พิพวนนอก : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102498   นางสาวสกุณา   ปาปวน : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102499   นางสาวสมัชญา   นารอด : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102500   นายสรวิชญ์   รามศิลป์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102501   นายสรวุฒิ   ขันเขียว : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102502   นายสราวุธ   จิระยา : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102507   นางสาวสายใจ   ยี่ภิญโญ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102508   นางสาวสาวิตตรี   สิทธิยศ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102509   นางสาวสิราวรรณ   บัวบาน : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102510   นางสาวสิริชนก   ปานเนียม : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102513   นายสุกฤต   เครื่องคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102514   นางสาวสุกัญญา   เทียมทองคำ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102518   นางสาวสุภานันท์   จันทร์ปัญญา : การตลาด 60ชั่วโมง
5806102522   นายอนุภาพ   ยะสาร : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102525   นายอรรถพล   วงค์ศิริ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102527   นางสาวอัญญารัตน์   วงศ์ตุ่น : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102528   นายอัฐวุฒิ   ใจวงค์ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103362   นางสาวดวงพร   ตั้งมั่นทวีทรัพย์ : บัญชี 60ชั่วโมง
5806103404   นางสาวปิยนุช   มานะดี : บัญชี 60ชั่วโมง
5806104321   นางสาวกิตติยา   วันร้อง : การเงิน 60ชั่วโมง
5806104413   นายบุญประเสริฐ   ปอนแก้ว : การเงิน 60ชั่วโมง
5806104469   นางสาวรุ่งทิพย์   ทรรศิกา : การเงิน 60ชั่วโมง
5806105382   นายวริทธิ์   งามสิริเรืองสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5806105388   นางสาวศิริมนัส   เเซ่ตั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5810101414   นางสาวสายฝน   นันทวงศ์ : การประมง 60ชั่วโมง
5812101408   นางสาววิภาภรณ์   ดีฝั้น : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5812102315   นางสาวจิราวรรณ   เกตุจำนงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 60ชั่วโมง
5812102343   นางสาวนรีกานต์   ฝั้นริยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 60ชั่วโมง
5814102385   นางสาวมีนา   เมธสกุล : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5815123340   นางสาวทิพย์เทวี   มณีชื่น : พลังงานทดแทน 60ชั่วโมง
5818102323   นายตันติกร   ยิ้มพุดซา : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5822101430   นายกฤษฎา   ภักดีสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 60ชั่วโมง
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5904106303   นายกิตติ   อ่วมทัพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง