ก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 24/07/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/08/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษาจำนวน 7 อาคาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
อันธิกา นันทรัตพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ที่จัดทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   203 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   82000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 82000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล