ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901126311   นางสาวณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5904105315   นายชณพัฒน์   ไชยาบาล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904106303   นายกิตติ   อ่วมทัพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5905104343   นายธนวัฒน์   โพธิ์พันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204307   นางสาวจิราภา   คำรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204328   นายนันท์นนท์   ขัตตะวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204347   นางสาวสิริรุ้ง   สีนวลใหญ่ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204349   นายอดิศักดิ์   กิติตื้อ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101398   นายปรเมศวร์   สังฆารมย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102377   นายณัฐวัฒน์   ไวเจริญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906105373   นายพีรวัชร   สินพยัคฆ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง