ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901101315   นายโชคชัย   ตระสักวนากร : พืชไร่ 5ชั่วโมง
5901101347   นายพัชรพล   กีรติภักดีพงศ์ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
5901101356   นายวิทวัฒน์   ใจทอง : พืชไร่ 5ชั่วโมง
5901101357   วิทวัฒน์   อัประทัง : พืชไร่ 5ชั่วโมง
5901101360   ศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 5ชั่วโมง
5901101376   นายอนุเชษฐ์   วิบูลย์กุล : พืชไร่ 5ชั่วโมง
5901102506   จีระพงษ์   เดชะทิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 5ชั่วโมง
5901105310   กิติชัย   สระทองเทียน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105312   คุณากร   ทัศนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105314   นายจาตุรงค์   ตุละภาพ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105322   นายชัยภัทร   ปรามาลย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105336   นายธนพร   อินทะหลุก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105338   นายธีรศักดิ์   คำทอน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105339   นายนทกานต์   ภู่ทอง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105358   นายพลพิทักษ์   หม่อมปัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105359   พลเอก   ถมมูล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105364   พีรดนย์   พุทธรักษา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105375   นายวรเมธ   พลประโคน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105389   สิทธิโชติ   เภาเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901113309   ฉัตรบุศย์   มะเรืองศูนย์ : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901113313   ณรงศักดิ์   พันธุ์ทาโฮม : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901113314   ธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901113316   ทินกร   กูลสวัสดิ์มงคล : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901113322   ปฏิวัติ   ตลับนาค : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901113326   พงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901113332   โภคพัฒน์   โล่พานิช : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901113335   วันเฉลิม   แสนคำลือ : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901113337   ศรัณย์   จันทร์วงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901113339   ศันสนะ   วงศ์อ้าย : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901113343   อภิชาติ   เกตุพรหมมา : ปฐพีศาสตร์ 5ชั่วโมง
5901125308   คณาธิศ   โชตนา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
5901125312   นายชูวงค์   ชัยนุวงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
5901125319   ธนชัย   รัมจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
5901125323   ธันย์   จันทฤกษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
5901125327   นิติพงศ์   นามนนท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
5901125338   ภูวดล   แก้วมณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
5901125342   วัชรินร์   กองชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
5901126315   ต่อศักดิ์   โพธิกุล : วิทยาการสมุนไพร 5ชั่วโมง
5901126321   ณัฐลภัส   ปัญญา : วิทยาการสมุนไพร 5ชั่วโมง
5901126324   นายปิยะโชค   ขันขยัน : วิทยาการสมุนไพร 5ชั่วโมง
5901126325   พีรพัฒน์   มะระสี : วิทยาการสมุนไพร 5ชั่วโมง
5901126326   นายพุทธรักษา   พุทธวงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 5ชั่วโมง
5901126328   ศรัณย์   คำปา : วิทยาการสมุนไพร 5ชั่วโมง
5901126330   สิทธิศักดิ์   เรืองโรจน์ : วิทยาการสมุนไพร 5ชั่วโมง
5903102302   เกตวรีย์   สุวรรณภักดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102304   นางสาวขวัญสุดา   ดาวทอง : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102305   นางสาวจิตรลดา   ฟักอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102307   จิรภาภรณ์   เทโพธิ์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102308   จิราภรณ์   เนตรนพรัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102309   นางสาวจิราภรณ์   สุคำ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102310   จีราภรณ์   ประทุม : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102311   นางสาวจุฑาทิพย์   เซิงสมหวัง : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102314   นางสาวฐิติชญาภัทร   ชลาชัย : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102315   นางสาวฑิฆัมพร   ไชยวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102316   ณัชชนาพร   พลภาณุมาศ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102317   นางสาวณัชชา   แสงฉาย : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102321   นางสาวทวินตา   ปาโกวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102326   นริศราภรณ์   แสงสี : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102330   ปวีณา   เทพานนท์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102333   นางสาวปานวาด   พัฒนากล้า : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102335   นางสาวปิ่นทิพย์   ติ๊บสันทราย : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102336   นางสาวพิรญาณ์   วงมงคุล : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102337   ภัควลัญช์   พิชัยวัฒนกุล : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102344   นางสาววราภรณ์   จิราภรณ์เทวี : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102353   นางสาวสุวนันท์   โชติสวัสดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102354   นางสาวอฑิตยา   ขนอม : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102355   อริสรา   สมนึก : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102356   นางสาวอาภิสรา   ปองไป : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903102357   นางสาวอุทธิยา   แซ่ย่าง : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
5903104301   นางสาวกฤตติยา   กาจู : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104302   นางสาวกัลยา   บุญสม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104304   นายไกรวิชญ์   ทองแตง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104305   ขนิษฐา   ผาสุขเจริญไพบูลย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104310   นางสาวทรรศนีย์   ปินตากรณ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104313   นางสาวธัชพรรณ   วัดกลาง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104314   นุชจิรา   คิดอ่าน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104315   เบญจวรรณ   คงเพ็ชร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104317   นางสาวปภาวรินทร์   ทะนวนรัมย์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104318   ปรมัตถ์   กรรณิการ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104319   ปวีณา   คำวัน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104320   ปิยะ   เทียนดำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104321   นางสาวพรรษมล   จันทร์รัตนา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104323   พิมพ์ใจ   กันธะวงศ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104324   นางสาวพิมพ์ศิริ   ทองดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104325   นายพีระพล   ไชยมีสุข : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104326   นางสาวเพ็ญพิชชา   กันทาสืบ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104329   นางสาวรวิกานต์   วุฒิรัตน์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104331   นางสาวสิริลักษณ์   เสาร์แดง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104332   นางสาวสุกานดา   แซ่เฮ็ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104333   สุธาทิพย์   พิศโฉม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5903104334   อภิชญา   ปินตา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5ชั่วโมง
5904101304   นายกฤษณะ   อุดตึง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101310   เกียรติชัย   ประทุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101311   จิรายุ   ปราบหงส์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101314   ชินกฤต   เสาสีจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101318   นายดวงดี   มูลคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101319   ทรงยศ   ใจไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101321   นายธณพล   เพ็งสลุง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101326   ธีรภัทร์   สวยสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101327   นายธีรภัทร์   สามัคคี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101328   นายธีรภัทร   แซ่ลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101329   นายธีรุตม์   กสิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101330   นายนฤเบศร์   แก้วสาตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101333   ปรัชญา   ขุนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101335   นายปัญญาวัฒน์   ปลอดกระโทก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101337   นายพลธวัช   เทววุฒิศิริกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101338   นายพลพัน   กอสัมพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101339   พันธกร   จอมหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101340   พันธการ   เลิศศักดิ์พณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101343   นายพิสิฐพงศ์   มูลประการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101344   นายพีรพัฒน์   ติยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101345   นายพีระพันธ์   ขันชุ่ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101347   ภวัต   คุ้มครอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101349   นายภัทรชัย   ชุ่มอารุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101350   นายภัทรดนัย   เทพบุญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101351   นายภานุพงค์   แก้วกุดเลาะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101352   นายภูริณัฐ   ปันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101353   นายภูศานต์   มูลเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101354   มงคล   ทาระนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101356   นายยุทธศาสตร์   ปานทองคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101359   นายวรรณพนธ์   โรจนรุ่งทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101361   นายวราวุธ   ทองโชติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101363   นายวิศรุต   สร้อยสวิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101364   วิสุทธินันต์   กันทะมาลา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101367   ศรายุธ   สีเเบน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101368   นายศักดิ์สิทธิ์   สีแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101370   นายศิวกร   มณีศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101372   ศุภกิจ   จี้สละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101374   นายศุภณัฐ   พัฒนาเจริญชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101377   สิทธินนท์   ทัศนสมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101378   สุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101384   สุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101385   สุรพล   ลุงวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101392   อภิชาติ   หวังดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101393   นายอภิสิทธิ์   ฟักเถื่อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101394   เอกภพ   เป็งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904102312   ตุลญ์ณพ   สิทธิมล : เทคโนโลยีชีวภาพ 5ชั่วโมง
5904103311   นางสาวชฎาพร   ชัยมงคล : เคมี 5ชั่วโมง
5904103312   ชฎาพร   อินนันใจ : เคมี 5ชั่วโมง
5904103317   นางสาวธัญพร   วงค์คำ : เคมี 5ชั่วโมง
5904103318   นางสาวนภัสสร   ต๊ะอ้าย : เคมี 5ชั่วโมง
5904103322   ปิยะรัฐ   คลังต่วน : เคมี 5ชั่วโมง
5904103332   วีวิกา   วุฒิ : เคมี 5ชั่วโมง
5904103341   นางสาวสุดารักษ์   แย้มสี : เคมี 5ชั่วโมง
5904103343   นางสาวสุภาวดี   อินต๊ะมอย : เคมี 5ชั่วโมง
5904103346   นางสาวอคิราภ์   จันทร์เรือง : เคมี 5ชั่วโมง
5904104302   กรรณิการ์   ปัญญาเลิศ : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104304   แคทธรินทร์   วรรณทา : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104306   ชนิตา   ชัยชนะ : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104307   ญานิศา   กามุณี : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104309   ทัศนาภรณ์   ปาลี : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104310   เนตพิสุทธิ์   ศรีทา : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104312   นางสาวปวิมล   ละครวงษ์ : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104313   ปาริฉัตร   เรือนงาม : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104314   ไพรินทร์   ใจแก้ว : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104316   มนฑกานต์   พึ่งบุญ : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104319   วัชราภรณ์   สีต๊ะ : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104320   วิลัยวรรณ์   ปัญญาเหล็ก : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104321   ศศิกิติ์   ย้อยดี : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104323   ศิรินภา   ตลุกไธสง : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104324   ศิริวัน   วีระจิตต์ : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104325   อภัชญา   คำสืบ : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104327   อรัญญา   แดงซอน : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104328   อักษรวลี   ศรีบุศย์ : สถิติ 5ชั่วโมง
5904104329   อารีรัตน์   ศรีภูมิ : สถิติ 5ชั่วโมง
5905101341   นางสาวธนวรรณ   แก้วดี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101345   นางสาวธัญญาเรศ   ลุงมาก : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101348   นางสาวนิษฐเนตร์   อินต๊ะหล่อ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101388   นางสาวศุภชา   กระจ่างดี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101401   นางสาวสุภัชญาณ์   จิตติภัสสร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905104401   อริสรา   ชมถิ่น : การบริหารท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5905104402   อัมพา   เดชภิรัตนมงคล : การบริหารท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5905104406   อิศราวรรณ   กระแสเทพ : การบริหารท้องถิ่น 5ชั่วโมง
5905201310   นางสาวจุฬาลักษณ์   กมลชัยสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5906101432   นางสาวเมธาวี   สงฉิม : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101435   นางสาวรพีพรรณ   เผือกสังคชา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101438   นางสาวรุจิเรศ   ไชยอ้าย : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101440   นางสาววนัดดา   วงศ์ตุ้ย : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101441   นางสาววนิดา   กะล้อม : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101457   นางสาวศศิธร   ปันโปธา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101459   นางสาวศศิวิมล   สุธรรมมา : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101460   นางสาวศิริรัตน์   คำภาพักตร์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101461   นางสาวศิริลักษณ์   อินทวัน : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101462   นางสาวศิริวรรณ   จันทร์หอม : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101464   นางสาวศุภามาส   บุญมี : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101507   พรพรรณ   ขจรเกียรติชวาล : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101508   ดารารัตน์   ลาดใจ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906102322   นายเขมชาติ   บุญตั้ง : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102326   นายจักรกฤษ   กุสะรัมย์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102425   ปธานิน   อินทนันท์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102535   นายสุตนันท์   พุทธวงค์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102538   สุรวิชญ์   ธิวงศ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102545   อธิปัตย์   ยวงมณี : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102550   นายอลงกรณ์   ทิพย์สุภา : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102551   นายอัครพงศ์   ใบนา : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102561   อัษฎาวิทย์   อุปาระ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906103301   นางสาวกนกวรรณ   แก้วหลวง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103302   นางสาวกนกวรรณ   บุญสว่าง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103303   นางสาวกรรณิการ์   คำขันธ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103307   นางสาวกัญวรา   เจริญผล : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103320   นางสาวขินหล้า   ลุงติยะ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103322   นางสาวคุลิกา   พิจิตร : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103323   จรรยา   วิเชียรฉายคีรีงาม : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103324   นางสาวจริยา   นุนพนัสสัก : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103325   นางสาวจิตตมาส   แก้วเติมทอง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103326   นางสาวจิตรวรรณ   เจริญดี : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103327   จินดา   เลาจาง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103328   จินตนา   ต้นจำปา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103329   จิรภิญญา   รักษาชน : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103330   นางสาวจิราภา   วงค์พุทธคำ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103344   นางสาวญาณิศา   ชำนาญยา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103345   นางสาวฐิติชญา   มาดุลเวช : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103346   นางสาวฑิฆัมพร   บุญรอด : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103347   ฑิตยา   เครือพานิช : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103350   ณัฎฐรัตน์   พินยา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103352   นางสาวณัฐฌา   ทัตเศษ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103359   นางสาวณัฐริกา   โสภามา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103360   นางสาวณัฐสุดา   ทิพย์อักษร : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103361   ณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103362   นางสาวดวงลดา   อินทรโม : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103363   นางสาวดวงหทัย   บุญสารวัง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103365   ดาริกา   ศรีไชยอินทร์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103366   ดาริณี   เครือคำมูล : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103367   ทัศน์สิตา   จิตรเเก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103368   แทนเพชร   คำเพ็ชรดี : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103370   นางสาววลัญช์รัช   ณณัฏฐวรรัฐ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103376   ธัญญาลักษณ์   ทิพทา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103382   นางสาวนันทพร   ศิริยิ้มแย้ม : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103384   นางสาวนันทิญา   สินทอง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103386   นางสาวนิธิพร   สีธิต่อม : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103397   นางสาวปวีณา   ธัญญะ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103399   ปิ่นสุดา   หยกอาภาสิริ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103400   ปิยะฉัตร   หมื่นจันทร์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103406   นางสาวพนิดา   กาวรรณ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103407   นางสาวพนิดา   เม้าฤทธิ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103408   นางสาวพรชนก   วรรณ์ดี : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103412   นางสาวพวงชนก   พรประเสริฐรัตน์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103413   นางสาวพัชรา   เพลิดนอก : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103414   นางสาวพัชรินทร์   ตาคำ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103415   พัณณิตา   พิงคำ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103416   พิมพ์ชนก   ไชยแก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103421   นางสาวเพิ่มทรัพย์   โชคดี : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103432   รวิพา   พัทยากร : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103435   นางสาวรัชนก   พามา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103436   นางสาวรัฐนันท์   จันปลิววงศ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103440   วชิรญา   จารุมาโนชญ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103441   นางสาววชิรญาณ์   คณะวงค์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103445   นางสาววราภรณ์   ดวงแก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103452   นางสาววิมาดา   รามการุณย์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103453   นางสาววิราภรณ์   จี้หอม : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103456   นางสาวศลิษา   ศิวเวทพสุธร : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103457   นางสาวศศิธร   มหัสกุล : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103458   ศิราวรรณ   ชัยประสิทธิ์กุล : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103459   นางสาวศิริพร   ใจกอง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103460   นางสาวศิริรัตน์   คนซื่อ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103462   นางสาวศุภพร   นักทำนา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103463   นางสาวศุภรัตน์   พิชัยพงค์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103464   นางสาวสกุณตลา   คำปิงบุตร : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103468   นางสาวสิริยากร   ทอนสวัสดิ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103473   นางสาวสุธิดา   ไชยวงค์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103485   นางสาวสุวนันท์   ปัญญา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103488   นางสาวหทัยพัทธิ์   สุรกุล : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103489   นางสาวหทัยภัทร์   เทพสุภา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103490   นางสาวหทัยลักษณ์   ศรีเรืองพันธ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103491   นางสาวอทิตยา   อุ่นแก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103492   นางสาวอนุสรา   เปียงปวน : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103493   นางสาวอพิชญา   จงกล : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103494   อภัสรา   จิตรชอุ่ม : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103495   อภิญญา   เวทศักดา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103497   นางสาวอมรรัตน์   ธนะเพิ่ม : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103498   นางสาวอมลวัทน์   คำยอด : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103499   นางสาวอรทัย   สมโน : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103500   นางสาวอรพรรณ   ทองจันทร์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103501   อริศรา   ติวงค์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103502   นางสาวอริสรา   ฝักฝ่าย : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103503   นางสาวอัจฉราภรณ์   ภาคภูมิ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103504   นางสาวอัญฤดี   มีใจ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906104304   นางสาวกมลชนก   จันทรส : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104307   นายกฤษฎา   ยอดเงิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104308   นายก่อเกียรติ   สินธุ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104321   นายจักรพงศ์   รื่นสุคนธ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104325   นายจิรวัฒน์   ดวงแก้ว : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104326   นายจิโรจน์   แผ่นหิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104329   นายเจษฎา   ทองดีเลิศ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104330   นายเจษฎา   พูลสิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104332   ฉันทลักษณ์   เส็งสาย : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104338   นางสาวชลธิชา   จิโน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104340   นางสาวชัญญานุช   เลขะการณ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104341   ชินกฤต   ช่างไม้ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104345   ฐิตินันท์   คำเบ้าเมือง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104346   ณฐวรรษ   จำลองราษฎร์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104347   นางสาวณัฎฐชา   กองมูล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104349   นางสาวณัฐฐินีย์   อินทุวัต : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104350   นายณัฐดนัย   ตาลศรี : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104351   นายณัฐดนัย   เลาหพงค์สมบูรณ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104352   ณัฐธิดา   จ่าเขียว : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104353   นายณัฐพงศ์   พรมรัตน์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104357   นายณัฐวุฒิ   ขระสุ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104358   นายณัฐวุฒิ   ฟองเงิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104359   นายณัฐวุฒิ   เฟื่องศิริกุล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104364   นายธัญกร   เฉลียวจิตวณิช : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104367   นายธีรัตม์   ต๊ะทองคำ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104369   นายนราพร   เนตรกาล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104371   นายนัฐพล   ชาดก : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104383   นายปรัชญา   เงินถา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104384   ปรัชญา   ศิริหิรัญรัชตะ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104387   นายพงศกร   วิริยะพันธ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104392   พัฒนพงศ์   ไพรสุวรรณ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104396   นายพิทวัส   คุณยศยิ่ง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104402   นายภูมิณัฐ   วรรณทอง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104407   นายยศพนธ์   สีสา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104408   นายยศพัทธ์   แสงเทียน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104416   นายวรณัฎฐ์   ยุบล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104431   ศวนนท์   ปันอ้าย : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104435   นางสาวศิริวรรณ   มะยุลา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104439   นางสาวนันท์วรัตน์   จายประมูล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104444   นางสาวสิริมน   ป๊อกบุญเรือง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104445   นางสาวสุกัญญา   มหาพรม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104446   สุชานันท์   คันศร : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104447   นางสาวสุดาพร   ขันทะบุตร : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104448   นางสาวสุดามณี   เกษอินทร์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104457   นายสุริยะศักดิ์   สิงห์ศิลป์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104460   นายโสภณ   เย็นไธสง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104461   นางสาวหทัยรัตน์   คล้ายชม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104465   อภิชิต   แก้ววันทา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104475   นางสาวอาทิตยาพร   มีเกษร : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104478   นางสาวอำภาพร   อ่อนคำมูล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104479   อิสราภรณ์   จันทร์ปฐม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104480   นางสาวอุดมลักษณ์   เมืองหอม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104481   นายเอกชัย   เสนจี๋ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906105309   นางสาวกิตติกา   บุญมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5ชั่วโมง
5906105328   นางสาวชุติมา   เกษาเลิศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5ชั่วโมง
5906105345   นางสาวธัญญาวรรณ   สิงห์คำป้อง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5ชั่วโมง
5906105352   นันทิกานต์   ขันปิงปุ๊ด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5ชั่วโมง
5909101307   นางสาวกาญจนา   สัญจรดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101315   นางสาวจารุวรรณ   ลีพัฒนากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101320   ชมพูนุช   เรืองวิลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101322   นางสาวชลธิชา   บุญกว้าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101326   นายเฌอริศ   สุนันต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101328   นางสาวณัฏฐนิชา   ยะใยสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101329   ณัฏฐ์ภัค   ถ่านคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101337   นางสาวธัญชนก   วัดกลาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101349   บริพัตร   พุฒิเมธาวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101353   นายปัญจพล   ณ เชียงใหม่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101357   นายคุณเปรม   ชัยชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101359   นายพัฒนพงศ์   โภชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101360   นางสาวพิงค์เพชร   ขัดเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101362   พิลาวัลย์   ศรีจักรโคตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101363   นางสาวเพชรลดา   ราชบำเพิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101364   นางสาวภัคจิรา   จุมปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101366   นายภูเบศวร์   อักษรเนียม : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101367   นายภูสิทธิ์   บูรณะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101369   มัทราภรณ์   เฟื่องฟูกิจการ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101370   นายยสินธร   จารณะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101373   นายรัชพล   ยางเครือ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101374   รัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101375   รุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101377   นายวชิรวิทย์   บุญคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101378   นายวรรณ์ริชัย   พงศ์ไพรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101381   นางสาววัลคุ์วดี   จี้ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101383   นายศตวรรษ   รุจิธรรมรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101386   นายศิริเทพ   ภิวังชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101388   ศิริวัฒน์   วังโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101390   สรวิศย์   เชาว์วิทยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101397   ประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101402   นางสาวเสาวคนธ์   จอมเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101408   นางสาวแอนจีล่า   เอสเปรันซ่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101409   ลัดดา   กาญจนาสุกใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5912101305   กฤษณะ   ไชยลังกาพิงค์ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101306   นายกันพล   ถนอมรุ่งเรือง : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101309   กุลกิตติ   ศรคำ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101312   นายคมสันต์   เชื้อหลุบโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101313   จิรวัฒน์   อ้นวงษา : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101374   นายสัมฤทธิ์   ข่ายสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912101385   นายอรรถพล   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5912107313   ทินกร   วินิจ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 5ชั่วโมง
5915123321   ชลัมพล   ธารา : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123323   ชัยวัฒน์   รัตน์ชาญวศิน : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123370   นายภูวกฤต   ศรีอุทธวงค์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123381   วัชระพงษ์   พิมพ์ทอง : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123382   นายวัฒนา   วอนสร้อย : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123386   วุฒิชัย   เนตผาบ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123389   นายศิวกร   ปัญญาบุญ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123390   ศุภกฤต   วงศ์สอน : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123391   นายศุภเดช   บ้ำสันเทียะ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123392   สราวุธ   ทาฝั้น : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123413   สุพาภรณ์   คำศรี : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5919101304   การัณยภาส   มานำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101305   นายกิจธวัฒน์   ปันแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101316   นายชินดนัย   อัครพะกา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101320   นายณัฐพงศ์   มาเพิ่ม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101321   นายณัฐภัทร   แสงนาค : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101323   นายณัฐวุฒิ   เขียววรรณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101324   นายตระกูล   คำคุณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101326   นายไตรภพ   สุทธานุกูล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101327   นายถุงทอง   บุญมี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101328   นายทศพล   เขื่อนแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101329   นายธนพล   สิทธิปัญญา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101337   นายพลระพี   ธงนาค : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101338   นายพัชรวัฒน์   เตชะตน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101340   นายพุทธกร   รินนายรักษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101341   นายเพลงไพร   ขอศรีกลาง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101350   นายวณิช   วงศ์ไชย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101352   นายวันเฉลิม   อุนะพันธ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101353   นายวีรยุทธ   สิงห์คำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101354   นายศรรตพร   เศรษฐศิรินทร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101355   นายศุภชัย   หทัยเด่นดวง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919101358   สิทธินนท์   กนกแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5ชั่วโมง
5919102517   นฤบดินทร์   ภูลา : ภูมิสถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919102521   ภานุพงษ์   แสงคำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919102532   อนันต์   ด่านวันดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103502   จุฑามาศ   โชติรัตน์ : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103503   ชัญญานุช   ใจหล้า : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103504   ชุติกาญจน์   วันทนา : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103507   ณัฐนรี   อาคะมา : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103513   ธัญญาเรศ   อุตะก๊ะ : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103516   นิรมล   บุญเทพ : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103517   เบญญาภา   เกศชัยชนา : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103518   เบญญาภา   นาหิรัญ : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103519   ปัณรส   แถมจำรัส : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103520   ปัทมาภรณ์   มุกธวัตร : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103526   รัตติญา   คำซาว : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103529   วรมน   เสมาทัศน์ : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103531   ศิวนันท์   อานุ : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103532   สาวิตรี   ม่วงคุ้ม : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103533   สิริธยา   ดนัย : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5919103534   สิริรัตน์   สุวรรณ : สถาปัตยกรรม 5ชั่วโมง
5922101432   นายณัฐดนัย   หมั่นพูล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 5ชั่วโมง