กิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 02/11/2559 เวลา 15:30 วันที่สิ้นสุด 02/11/2559 เวลา 22:00
สถานที่จัด ลานหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5705101379   นางสาวรุ่งรัศมี   ขัดเปา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 5ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 5ชั่วโมง
5801125336   นางสาวพนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
5805101324   นางสาวณัฐวรา   ลุกเซ็น : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5805101366   นางสาวรุ่งนภา   สลับศรี : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5805101407   นางสาวอลงกต   สาคร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5805101408   นางสาวอัญชลีพร   สิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5806101433   นางสาวพิมวิภา   วงษ์จักร์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
5806102518   นางสาวสุภานันท์   จันทร์ปัญญา : การตลาด 5ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
5806103362   นางสาวดวงพร   ตั้งมั่นทวีทรัพย์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5809101387   นางสาวศุภานัน   จันทร์สุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5822101336   นายณัฐพงศ์   มาไกล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 5ชั่วโมง
5822101430   นายกฤษฎา   ภักดีสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
5901101343   นางสาวปริญญาณี   ศรีพอ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
5901101363   นางสาวศิริลักษณ์   อุปะละเป็ง : พืชไร่ 5ชั่วโมง
5901102476   นางสาวโชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 5ชั่วโมง
5901102485   นางสาวหทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 5ชั่วโมง
5901105301   นางสาวกนกวรรณ   เจริญสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105302   นางสาวกนกวรรณ   แสงเปี่ยม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105304   นางสาวกรองกาญจน์   สุดวิลัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105305   นางสาวชมนภัส   ขุนวาส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105307   นางสาวกัลยา   ดิถีวนาลัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105308   นางสาวกานต์พิชชา   โชติชีวภูมิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105313   นางสาวจันทกานต์   เทียนมงคล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105316   นางสาวจุฑาทิพย์   หยกสิริผลลาภ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105332   นางสาวณัฐฐินันท์   เจนใจ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105334   นางสาวดวงกมล   ส่างแก้ว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105340   นางสาวนนทลีย์   มูฮำหมัดสลาม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105341   นางสาวนนธิชา   บัวรัตน์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105352   นางสาวประณิตา   แจ้งไพร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105365   นางสาวภาวินี   ลาครึ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105367   นางสาวมนุชาธิป   อินสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105370   นางสาวมิลทิรา   วังใย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105372   นางสาวรัชนีวรรณ   โปธิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105373   นางสาวรุจิรา   ดวงแค : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105374   นางสาววรนุช   คำมุงคุณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105376   นางสาววรรณนิศา   ฟุ้งสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105377   นางสาววรรณพร   อุทธศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105378   นางสาววรรณภา   อินทร์ศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105379   นางสาววริศรา   บัวแจ่ม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105381   นางสาววิจิตรา   ศรีธนหล้า : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105382   นางสาววิไลวรรณ   พิมพวง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105383   นางสาวศศินิภา   ศรีสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105384   นางสาวศศิวิมล   ผดุงสันต์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105386   นางสาวส้มโอ   ฉิมเสือ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105387   นางสาวสริตา   วีระสกุลชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105392   นางสาวสิริโสภา   ทาวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105393   นางสาวสิรีธร   สุวรรณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105396   นางสาวสุดารัตน์   จีโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105399   นางสาวสุนิษา   ปานสุด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105401   นางสาวสุวิภา   ศรีแจ้ง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105402   นางสาวหทัยชนก   สังราช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105403   นางสาวอธิชา   หนิ้วคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105404   นางสาวอนันตญา   อุ่นใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105405   นางสาวอรอนงค์   ตั๋นตุ้ย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105406   นางสาวอัฐภิญญา   วงศ์ช่วย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901125335   นายพรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5ชั่วโมง
5903103338   นางสาวภัทรวดี   บุญจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103339   นางสาวภาณุมาส   บุตรชารี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103343   นางสาวยุพารัตน์   บัวจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103352   นางสาวศศิพร   แซ่จ๋าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103353   นางสาวสิริวรรณ์   แสงล้ำเลิศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103354   นางสาวสุกัลยา   เหลืองเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103355   นางสาวหนึ่งฤทัย   คำเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103357   นางสาวอรกานต์   กาบคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103358   นางสาวอรวรรยา   สุวรรณสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103359   นางสาวอลีนดา   กันทาสืบ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103360   นางสาวอันธิกา   เจริญเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5903103361   นางสาวอาภาภรณ์   ธนาฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5904101309   นายเกษมสันต์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101334   นายปราชญ์   เพียงไพรชม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101388   นางสาวเหมือนฝัน   สุพัฒนาภรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101389   นายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5ชั่วโมง
5904102311   นายตรีวิทย์   กันวะนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 5ชั่วโมง
5904102317   นายนราวิชญ์   รูปต่ำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 5ชั่วโมง
5904102320   นางสาวนุชนาฎ   ไชยนวล : เทคโนโลยีชีวภาพ 5ชั่วโมง
5904102324   นางสาวพรนิภา   คำเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 5ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101342   นางสาวธนวัณ   อินทชื่น : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101370   นางสาวมุขสุดา   เปี้ยกาศ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101383   นางสาววิชชุนี   วิชาหา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101411   นางสาวอารียา   วงค์ปัญญา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905101412   นางสาวอารีรัตน์   ภูสด : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5905201316   นายณัฐติพงษ์   สุขประเสริฐ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5906101450   นายวิทยุทธ์   จันทร์เพชร : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906101456   นายศรัญวิทย์   สมศรี : การจัดการ 5ชั่วโมง
5906102421   นางสาวเบญจรัตน์   วงค์คำ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102453   นางสาวเพ็ญพักตร์   สุริยะก๋อง : การตลาด 5ชั่วโมง
5906103373   นางสาวธัญชนก   ทองอาชา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103377   นางสาวธันย์ชนก   ตันแดง : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103423   นางสาวแพรไหม   สุรินทะ : บัญชี 5ชั่วโมง
5906103475   นางสาวสุพรรษา   เสนาวรรณา : บัญชี 5ชั่วโมง
5906104305   นางสาวกรรณิการ์   บุญธรรม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104322   นางสาวจันทนา   ไพรหอมรื่น : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104323   นางสาวจิณห์นิภา   กล่อมกมล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104324   นางสาวจิตราภรณ์   โกมุทแก้วตระกูล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104327   นางสาวจุฑามาศ   อนุสนธิ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104328   นางสาวชนกภรณ์   น้อยละ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104331   นางสาวฉัตรธิดา   ดุกคง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104335   นางสาวชนาภัทร   บวบหอม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104336   นางสาวชนิกานต์   สุ่มไพบูลย์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104339   นางสาวชวัลรัตน์   เวชณาวัฒนากุล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104342   นางสาวชื่นกมล   ใจพิศ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104343   นางสาวญาณิศา   สราวิช : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104344   นางสาวญาดา   วิไลศรีศักดิ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104348   นางสาวณัฐชยา   บุญประกอบ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104388   นายพงศธร   ไทยเจริญ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104399   นางสาวภัชราภรณ์   สุภากุล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104405   นางสาวมัลลิกา   ขำดำ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104409   นางสาวยุวธิดา   สาระจันทร์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104410   นางสาวรสนันท์   บุญชู : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104412   นางสาวรุ่งฟ้า   สุริยา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104413   นางสาวเรืองหทัย   ศิลาธรรม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104414   นางสาวลาวัลย์   ธิปา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104415   นางสาววชิราพร   ทองจันทร์หลวง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104417   นางสาววรรณพร   กิกลิ้ง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104418   นางสาววรรษมน   จะวา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104419   นางสาววรัญญา   ถี่ถ้วน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104420   นางสาววรัญญา   ปู่ย่า : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104421   นางสาววรางคณา   ใจงาม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104422   นางสาววราภรณ์   ทองเงิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104423   นางสาววริศรา   กัณฑาซาว : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104424   นางสาววรินทร์ลดา   คำมาลา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104425   นางสาววฤนดา   ทวรรณา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104426   นางสาววัชราภรณ์   สดสวัสดิ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104427   นางสาววัชรินทร์   ส่องแสง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104428   นางสาวนริศรา   พรมสวะนา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104430   นางสาววิภาดา   อุนจะนำ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104433   นางสาวศศิวิมล   อ้นอ้าย : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104449   นางสาวสุดารัตน์   กันทะศิลป์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104450   นางสาวสุทธิวรรณ   คำมะณี : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104451   นางสาวสุนันทา   เสาหิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104452   นางสาวสุนิสา   กาละพวก : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104453   นางสาวสุพรรษา   คุ้มไม้ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104459   นางสาวเสาวนีย์   บรรทรงกิจ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104467   นางสาวอมรรัตน์   ปัญญาเสน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104476   นางสาวอาภัสรา   บุญเฮือง : การเงิน 5ชั่วโมง
5909101376   นางสาวรุ่งฤดี   เลายี่ปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5912102303   นายกฤตภาส   ต๊ะจักร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102320   นายณัฐพงษ์   ใบบอกบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102330   นายธนิสรณ์   อุดมลาภ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102347   นางสาวเบญจพร   นันธิน้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102373   นางสาววันเพ็ญ   แซ่ย่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102378   นางสาวศศิธร   ปิโย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102384   นางสาวศิริรัตน์   เกษศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102402   นางสาวอภัสรา   รักคล้าย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5912102408   นางสาวอัญชนา   ดาวทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 5ชั่วโมง
5915123327   นายชูศักดิ์   สังสถิตย์ : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5915123330   นายณัฐวุฒิ   บุญเป็ง : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล