ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5612106388   นางสาวอมรรัตน์   โพธิ์เอี้ยง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701102369   นพรัตน์   ไชยะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5701102398   นางสาวพรรณิภา   จักรบัวคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5701102422   นายณัฐพงษ์   มลฑาทอง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5701113317   นายประภาส   สมบูรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5704102340   นางสาวอาภัสรา   ศรีกุมภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5712106357   นางสาวพรรณภุมรีย์   โอดเชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม