ผู้เข้าร่วม
คณะบริหารธุรกิจ 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 3
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5604106310   นายณัฐิวุฒิ   ยศน้อย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5604302002   นางสาวนงคราญ   พงศ์ตระกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5606101328   นายเฉลิมชัย   เตรียมอ้าย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606101339   นางสาวณัฐกานต์   บุญสม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606101395   นายวันฉัตร   รูปวิเชตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606101406   นางสาวศุภกานต์   จังสายสว่าง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606101444   นางสาวสริตา   ผลินธรสิริ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606102304   นายกฤติเดช   จินตสุเมธ : การตลาด 6ชั่วโมง
5606102308   นางสาวกาญจนา   วงษา : การตลาด 6ชั่วโมง
5606102323   นางสาวจินดาพร   สีมา : การตลาด 6ชั่วโมง
5606102367   นายพีรณัฐ   เลิศตระการนนท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5606102387   นางสาววรัญตรี   คำฝั้น : การตลาด 6ชั่วโมง
5606102389   นางสาววัชราพร   แก้วประเสริฐ : การตลาด 6ชั่วโมง
5606103313   นายเกษมสันต์   ชมชื่น : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103348   นายธนวัฒน์   ประทีปรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103353   นางสาวธมลวรรณ   ธรรมสละ : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103356   นางสาวธัญญาพร   สังข์พนัส : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103364   นางสาวบุษบา   อ่ำสงวน : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103382   นายพีรัช   แสงชูตระกูล : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103421   นายสิทธิชัย   คำแปง : บัญชี 6ชั่วโมง
5606103442   นายเอกชัย   วัฒกาพัฒน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5614101329   นางสาวไทหย่ง   แซ่เจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101368   นางสาววรรณภา   ฤทธิไกรเดชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614102358   นางสาวสิริกุล   มั่นเมือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5706101310   นายกิตติพันธ์   หลวงวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101329   นางสาวชัชชฏา   พูนเอียด : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101352   นางสาวตรีอำพัน   ม่วงคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101388   นางสาวเปมิกา   วงค์เจริญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101397   นางสาวภรภัทร   ไชยวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101399   นางสาวภาณุมาศ   จิตตะวิง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101421   นางสาววัชรินทร์   วรรณตลา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706102351   นางสาวฐิติมาศ   อินเลิศ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102354   นายณรงค์เดช   โตวิวัฒน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102358   นายณัฐกร   กองไชย : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102368   นายณัฐวุฒิ   ศรีสุทน : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102372   นางสาวดลยา   จำปาทอง : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102423   นางสาวมณฑิรา   มะโนเรือง : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102426   นางสาวมัลลิกา   แก้วกุลศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102428   นางสาวเยาวเรศ   ทะศรี : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102441   นายวิชาชัย   รักทางธรรม : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102460   นางสาวสุชานาฎ   จายะกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102482   นางสาวอุษณีย์   ขวัญเมือง : การตลาด 6ชั่วโมง
5706103073   นายพงศกร   เดชะสิทธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103349   นางสาวธนพร   กอนแสง : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103400   นางสาวโมเอ   - : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103419   นายวสันต์   ครองมี : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103445   นางสาวสมพิศ   คำยอด : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103459   นางสาวสุพพัตรา   โพธิอิ๊ด : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103461   นางสาวสุพรรษา   วงศ์ตุ่น : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103467   นางสาวสุรีวัล   แสงบุญเรือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103469   นางสาวหัทยา   ดวงคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706104322   นางสาวจรรยพร   ซอน๊ะ : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104332   นางสาวจิรัฐธิกาล   เด่นตระกูลชัย : การเงิน 6ชั่วโมง
5706104495   นางสาวศิรัณยา   โยธา : การเงิน 6ชั่วโมง
5706105303   นางสาวกมลรัตน์   เสียงดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105308   นางสาวกัญญารัตน์   เพ็งคง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105310   นายกันตพัฒน์   อารีจิตรานุสรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105312   นางสาวกัลยาณี   ดีเงิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105315   นายกิตติศักดิ์   ไชยวงทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105319   นางสาวจตุรพร   คล้ายอุบล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105321   นางสาวจนิษฐา   จันทร์ศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105337   นายณัฐพร   ศรีนาค : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105353   นางสาวนภัสสร   บุญถาวร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105354   นางสาวฐิติพรรณ   ไอลญาณ์ตรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105367   นายพงศกร   พันธ์ชนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105382   นายภูวดล   สักหวาน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105406   นายสิรวิชญ์   อารยะตระกูลลิขิต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105411   นางสาวสุภัทรุจี   สินวรศรีทวีคูณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105419   นางสาวอรพรรณ   สุวรรณศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105425   นายอัษฎา   สาระไกร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5714102341   นางสาวปูชิตา   ทวีเชื้อ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5806101017   นางสาวชลลิตา   มณีรัตน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101043   นางสาวปิยวรรณ   มะลิดวง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101050   นางสาวแพรวพรรณ   เรือนปา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101054   นางสาวรตินันท์   แกล้ววิกิจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101055   นางสาวรัฐติภรณ์   ยานะรินทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101056   นางสาวรัตติกาล   ถาวรธนโชติ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101057   นางสาวรัตติญาภรณ์   เผ่าต๊ะใจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101062   นางสาววราภรณ์   ทาริยะวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101513   นางสาวหยาดพิรุณ   มหาฤทธิรุทธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102008   นางสาวจารุวรรณ   แก้วแสง : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102009   นางสาวฉัตรวิไล   ปวงวงค์คำ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102013   นางสาวฉัตรชนก   สุสิริโรจน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102041   นางสาวสุภาภรณ์   แบนสี : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102044   นางสาวอานิตยา   ทองราช : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103040   นางสาวธมนวรรณ   วาปิโส : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103059   นางสาวประภา   จันทร์สุพรประภา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103060   นางสาวประภารัตน์   เฌอมือ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103105   นางสาวศิริลักษณ์   คำชัยลึก : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103113   นางสาวสุกัญญา   กิริยาดี : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103119   นางสาวสุนิสา   อมรนุวัฒน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103403   นางสาวปาราตรี   หนองข่า : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104314   นางสาวกัลยรัตน์   สายวงศ์คำ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104320   นางสาวกานต์พิชชา   ผิวกลม : การเงิน 6ชั่วโมง
5806105031   นายพงษ์พันธ์   ติปินโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105054   นางสาวสุรีรัตน์   แรงคง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806401015   นายภีมากร   สุนทรารักษ์ : บริหารธุรกิจ 6ชั่วโมง
5822101427   นางสาวอมรรัตน์   ประจำถิ่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101428   นางสาวอุ้มบุญ   ดอกแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5904105340   นางสาวอรรัมภา   ปัญโญ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906102007   นายจิรพนธ์   สุริยะมณี : การตลาด 6ชั่วโมง
5906105007   นางสาวจุฬาลักษณ์   ก๋าวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105048   นางสาวอาทิตยา   สุภาศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง