กิจกรรมบริจาคโลหิต คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559

วันที่เริ่มต้น 05/09/2559 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 05/09/2559 เวลา 15:30
สถานที่จัด ลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
วชิรวิทย์ ศรีนุ่ม คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานเลขานุการ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   139 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างคณะฯ ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ดังจะเห็นได้ว่ามีนักศึกษามาบริจาคตลอดเวลา จนถึงเวลาปิดการรับบริจาค ซึ่งครั้งนี้ มีผู้มาบริจาคจำนวน 139 คน ได้รับโลหิตบริจาคจำนวน 109 ยูนิต คิดเป็น 43,600 ซีซี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล