ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5604108309   นางสาวปทุมวดี   คุยะนา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
5605104381   นางสาววราภรณ์   ไชยเขื่อน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5605104399   นางสาวสุวนันท์   วงค์เตจ๊ะ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5706101469   นายสัญลักษณ์   ประมาณ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706103420   นางสาววัชราภรณ์   มิ่งไชย : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103430   นางสาวศรีปฐมพร   ไชยพรหม : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103431   นางสาวศศิประภา   แก้วเข็ม : บัญชี 8ชั่วโมง
5714102325   นางสาวธัญญาเรศ   อุ่นแก้ว : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5805101311   นางสาวจุฑามาศ   เวชภัณฑ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101317   นางสาวญาณิศา   เรืองปาน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101410   นางสาวสุจิตรา   จำปา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5806101424   นางสาวพิชชาพร   หน่อคำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806101429   นางสาวพิมพกานต์   โชคพัฒนาเกษมสุข : การจัดการ 8ชั่วโมง