นักศึกษาช่วยงานฝ่ายรับลงทะเบียนโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 24/07/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/07/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ" โดยมหาวิทยาลัยได้นำวิสัยทัศน์มาเป็นปณิธานในการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ มุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชิงรุก บนพื้นฐานของความสามัคคีและหลักธรรมาภิบาล 6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า หลักความมีส่วนร่วมคือ การทำให้ประชาคมมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือในการรวมพลังขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป และมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ 9 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการต่างประเทศ ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด้านทรัพย์สินและการคลัง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล ด้านโครงการในพระองค์ ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จะช่วยให้การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชิงรุกบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ในส่วนของหลักการมีส่วนร่วมประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ "ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559" เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล