ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801101329   นางสาวธิดามาศ   กำยาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5803103309   นายเจษฎา   กันยาคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5804104322   นางสาวเบญญาภา   งามจำรัส : สถิติ 6ชั่วโมง
5804105313   นางสาวธัญวรัตน์   ธาตุไชย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804106360   นางสาวอรวรรณ   พรพิศาล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5805101355   นางสาวภัทจิรา   หู้พูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104376   นายภากร   ชื่นอารมย์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805201302   นางสาวกัลยกร   ห่านตระกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204354   นางสาวอัจฉราวดี   คำเจียงเงิน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806103055   นายบรรพต   จันทร์ดี : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103101   นายศตวรรษ   พิริยะประเทืองกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103111   นางสาวสิริกัญญา   มาเขียว : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103347   นายชินพันธ์   อินวรรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103409   นางสาวพรรณี   ชะทินทร : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103468   นายศิวกร   จันทร์เทศ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104501   นางสาวศิรินทิพย์   ไชยชมภู : การเงิน 6ชั่วโมง
5806105019   นายธนภัทร์   สิงห์สนั่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5809101028   ว่าที่ร้อยตรีนที   ศรีบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5812102307   นายกิตติพงศ์   ยอดสิน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5814101365   นายวีรพงศ์   พะแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5818102308   นางสาวจิราพร   เขื่อนเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง