กิจกรรมปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ ในงาน ครบรอบ 39 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่
-
วันที่เริ่มต้น 16/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/06/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด สวนสัตว์เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม ครบรอบ 39 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ ในกิจกรรมได้มีการจัดงานทำบูญ กิจกรรมจับหางบัตรแจกของรางวัลวนักท่องเที่ยว และยังมีกิจกรรมปลูกกิจกรรมปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ ในงาน ครบรอบ 39 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเป็นหล่งอาหารให้สัตว์ที่อยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้มีการจัดงานในวันที่ 16 มิถุนายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 23 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   23 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา จำนวน 23 คนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ากิจกรรมปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ ในงาน ครบรอบ 39 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล