กิจกรรมปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ ในงาน ครบรอบ 39 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่
-
วันที่เริ่มต้น 16/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/06/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด สวนสัตว์เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม ครบรอบ 39 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ ในกิจกรรมได้มีการจัดงานทำบูญ กิจกรรมจับหางบัตรแจกของรางวัลวนักท่องเที่ยว และยังมีกิจกรรมปลูกกิจกรรมปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ ในงาน ครบรอบ 39 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเป็นหล่งอาหารให้สัตว์ที่อยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้มีการจัดงานในวันที่ 16 มิถุนายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 23 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   23 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา จำนวน 23 คนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ากิจกรรมปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ ในงาน ครบรอบ 39 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล