ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701102358   นางสาวธนัดดา   รัตนประภา : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5701102475   นางสาวสุพัตรา   สีมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
5701126310   นางสาวธัชมนตร์   คิดสิรีสันต์ : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
5701126333   นางสาวอาภาภรณ์   ยอดคำ : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
5801101334   นางสาวนิละมัย   แสนสุภา : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5801101365   นางสาวสิรินทรา   ศิริยา : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5801101375   นางสาวอาทิตยา   ศรีลาฉิม : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5801102323   นางสาวจารุศิริ   ศรีบัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5801113302   นางสาวกัลย์สุดา   ศรีวารี : ปฐพีศาสตร์ 56ชั่วโมง
5801113325   นางสาวประกายรัตน์   ทาสืบ : ปฐพีศาสตร์ 56ชั่วโมง
5801125341   นายภัทธโน   จันทศิลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 56ชั่วโมง