โครงการค่ายผู้นำนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 25/05/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601101386   นายอนุชา   ดรลาดพันธุ์ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5601101391   นายพิพัฒน์   หงษ์สำโรง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
5701101313   นายเจษฎาศักดิ์   ปัญสุวรรณ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5701101320   นายณัฐวุฒิ   นิสสัย : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5701102349   นางสาวณิชกุล   ช่วยแท่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5701102353   นางสาวทักษพร   มาลาฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
5701102371   นายนัฐวัชร   ปินตา : พืชสวน (พืชผัก) 56ชั่วโมง
5701102443   นายวุฒิไกร   ขันแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
5701102454   นายสงกรานต์   ชัยชนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
5701113308   นายณัฐวุฒิ   พิมพ์มั่น : ปฐพีศาสตร์ 56ชั่วโมง
5701126305   นางสาวจารุจินดา   จองนาง : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
5701126329   นางสาวศิริวรรณ   บ้านสระ : วิทยาการสมุนไพร 56ชั่วโมง
5801101006   นายชนมกานต์   จำปามูล : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5801101010   นายทรงสิทธิ์   สุนิธิ : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5801101041   นางสาวสุจิตตรา   เพียงโธสง : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5801101376   นางสาวอารีรัตน์   บัวดอก : พืชไร่ 56ชั่วโมง
5801102358   นายธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 56ชั่วโมง
5801102364   นางสาวธัญลักษณ์   ยศน้อย : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
5801102478   นางสาวสุริวิภา   ศิริบุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
5801102479   นางสาวสุรีรัตน์   ประจำเรือ : พืชสวน (ไม้ผล) 56ชั่วโมง
5801105340   นายธีรทัพพ์   เรืองเทศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 56ชั่วโมง
5801105341   นายธีรวัฒน์   บัวเพ็ชร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 56ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 56ชั่วโมง
5801105405   นางสาวอาแผะ   คะหละ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 56ชั่วโมง
5801122005   นายเกษมศักดิ์   สุขแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 56ชั่วโมง
5801122006   นายคุณากร   เกรียท่าทราย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 56ชั่วโมง
5801122015   นายณัฐพล   ภีระจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 56ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 56  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล