ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401125305   นายเกรียงไกร   กันธะวัง : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 24ชั่วโมง
5604105359   นางสาวหทัยกาญจน์   ทองศรี : คณิตศาสตร์ 24ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 24ชั่วโมง
5606101409   นางสาวสมร   ปันรัตนทน : การจัดการ 24ชั่วโมง
5612102391   นางสาวรัชนีวรรณ   ดวงมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
5701102393   พงศกร   ทับทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 24ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 24ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 24ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 24ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 24ชั่วโมง
5804108325   นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 24ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
5806103476   นางสาวสร้อยทอง   กองทา : บัญชี 24ชั่วโมง
5806103484   นางสาวสุทธิดา   อินยาศรี : บัญชี 24ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 24ชั่วโมง