งานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13

วันที่เริ่มต้น 28/01/2559 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 31/01/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 12 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในการจัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองชาติ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
และในการจัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 13 นั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย ทั้ง 11 สถาบัน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมหลักเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศและด้านจิตอาสา เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   40 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล