ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101365   นางสาวสิรินทรา   ศิริยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101375   นางสาวอาทิตยา   ศรีลาฉิม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801102302   นางสาวกนกวรรณ   สมใจหวัง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102306   กัญญารัตน์   คำภิละ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102329   จุไรรัตน์   ขำนวล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102334   ชมพูนุท   แสงทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102335   ชลธิชา   วงเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102336   ชวาลา   เสริฐธิกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102337   นางสาวชุติมา   มาลัยทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102344   ศุภณัฐ   จะสนอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102346   ณัฐติยา   บุญศิริ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102351   ณัฐริกา   ฝั้นฉางข้าว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102353   ณิชกานต์   ไกรกรุง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102354   ดรุณี   วงค์ตา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102355   ตรีรัตน์   คงสัตรา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102357   ทิพนภา   ทับเอี่ยม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102365   ธัญสินี   แดงดำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102366   ธาราวรรณ   จินานิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102367   ธิดารัตน์   ยะกาวิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102376   นันณภัชสรณ์   พลมนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102379   นิธิพร   เลิศศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102380   นางสาวนิรชร   เบ้าทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102384   นางสาวปฐมาพร   จันทร์ศิริ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102385   ปภัสสร   พรมวิเศษ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102398   พัชริดา   ทาอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102403   พิมวิภา   สีคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102410   แพรวพรรณ   เรียนสันเทียะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102412   ภคพร   บุญยัง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102413   ภัทร์นฤน   ดุลเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102418   มนัสดา   งิ้วแดง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102419   ธนิษฐา   วันเพ็ญ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102420   มัชฌิมา   เดชโพธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102421   มาณิษา   ตรีพบ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102423   ยุพารัตน์   จันทร์แค้น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102424   ยุภาวรรณ   ขำแผลง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102425   รสริน   สระ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102428   รัชนก   บุญยิ่งเหลือ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102429   รัชนี   ชื่นสุพรชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102432   รัตนภรณ์   ชาญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102435   รุ้งตะวัน   คงหอม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102437   วรัญญา   วระพันธุ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102440   วาสนา   ดวงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102441   วาสิตา   ทองตา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102443   วิจิตรา   ตุงคบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102447   ศตนันท์   พานโฮม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102449   ศรัณย์พร   ไชยวรรณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102454   ศุภลักษณ์   ปันลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102455   ศุภากร   ภูพานใบ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102459   สนธยา   สุขติ๊บ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102460   สมฤทัย   จิโน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102461   สโรชา   มานันไชย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102464   สิดาพร   คงคะชาติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102466   สินีพร   หลวงคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102467   สิริญญา   โสภาวัน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102468   สิรินยา   จอมหาร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102470   สุกัญญา   ปัญญาทิพย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102473   สุนทรีย์   เป๊อะปันสุข : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801102475   สุมินตรา   ท้าวอ้าย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102476   สุมินท์ตรา   บำรุงศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102481   แสงอรุณ   ศรีเมืองแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102483   เหมือนพี่   แสงแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102486   อภิชญา   พรหมจอม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102490   อังคณา   ใจมาพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102491   อัจฉราวดี   ใจจาน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102492   อัญชลี   นันทชัยยอด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801105302   นางสาวกมลวรรณ   ปะละปิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105305   นางสาวกัญญาภัค   แสงชาติ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105326   นางสาวณัฎฐา   สุระทร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105337   ธัญญา   ก๋องคำมูล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105338   นางสาวธัญภรณ์   ปั้นโต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105382   นางสาวศิริรัตน์   สิรินาจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105384   นางสาวสมฤดี   ร่มพนาธรรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105385   นางสาวสุจิณณา   วรรณราช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105386   นางสาวสุดารัตน์   เสนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801113301   กนกวรรณ   เหลืองอร่าม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5801113346   สุรารักษ์   นุ่มเมือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5801113356   กชกร   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5801124308   นางสาวชาคริยา   กองเอียด : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5801124319   นางสาวบุษยา   ลาสิงห์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5801124326   นางสาวพรรณราย   ศรีระอุดม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5801124328   นางสาวพิมพ์ธิดา   อ่อนจันทร์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5801124353   นางสาวอาทิตยา   ดิษฐขำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5801125322   ณัฐริกา   ภูวังหม้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125330   ปณญา   ผลเจริญสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125331   ประภากร   กาละเกตุ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125335   นางสาวปิยาพัชร   ตันนารัตน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125338   พัชรี   โพธิ์ภักดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125347   นางสาวยุภาพร   กาบขาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125354   ศศิธร   ขุนเงิน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125356   ศิริพร   อินทร์นอก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125359   ศิริวรรณ   ยอดแก้วเหลือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125361   ศุภมน   สูนปัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125363   สลิลทิพย์   กุศลธรรมรัตน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125364   สุจิตตรา   มณีขัติย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125365   สุดารัตน์   วังเนตร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125367   นางสาวสุทธิดา   เสริงกำปัง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125371   อรจิรา   แถวนาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801125372   อรทัย   คล้ายเนียม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801126318   บุรพร   ศรพรหม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126322   ปิยะนัด   ศรีพันลม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5801126339   สุจิตตรา   นิลเนตร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5803101312   นางสาวเจนจิรา   ภูการณ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5804101363   นายปุณยวีร์   โปร่งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804101364   นายพงศธร   คำจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804101366   นายพงศ์พิเชฐ   ธาดาเดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804101413   อรรถกร   วันเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5804104312   ณิชมน   งามเลิศ : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104315   ธิติมา   ยอดดี : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104322   เบญญาภา   งามจำรัส : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104324   ปริษฎา   แสนฝั้น : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104325   ไปรจิเรศ   พงศ์จันทรเสถียร : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104327   พรนภา   แก้วพล : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104328   พรพรรณ   ปงเมืองมูล : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104329   พิมพกานต์   แซ่เฉิน : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104333   วรวรรณ   โพธิ์แย้มจิตร์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104334   วิลาวัลย์   วรรณกุล : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104335   ศศิวิมล   รัตนมาลี : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104336   ศิรประภา   ชารีรัตน์ : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104337   ศิรัญญา   ไชยอุ่น : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104341   สุธาทิพย์   สังสี : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104342   สุภารัตน์   สิงห์คำคูณ : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104344   เสาวลักษณ์   กันทะรัญ : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104346   อรณิชา   ลิ่วโรจน์สกุล : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104349   อาภัสรา   จิณะปัน : สถิติ 3ชั่วโมง
5804105309   ณัฐกานต์   สุระพร : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5804106336   มณฑกร   ก้อนนาค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5804106337   นางสาวยลดา   นางแย้ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5805101347   นางสาวปรีดาภรณ์   อินทรทัต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101348   นางสาวปรียาภรณ์   กองอารินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101350   นางสาวปัฐมพรรณ   ลำพุทธา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101355   นางสาวภัทจิรา   หู้พูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101388   นางสาวสโรชา   วงศ์วิเศษ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101392   นางสาวกวินตา   พรมมาตร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805104302   กนกทิพ   พุฒนา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104303   กวินนา   ทองดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104336   กัญญรัศ   ปัญญาฟู : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104340   ธนพร   บุตุทำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104341   ธนวรรณ   ธารีศรี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104359   ผกาวัลย์   มีอยู่ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104363   พรฟ้า   บุตรสิริกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104364   พรรษชล   พรรณงาม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104365   พัชราภรณ์   พรหมเต็ม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104368   จิรภิญญา   สุดสายตา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104373   เพชรรัตน์   สมนา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104378   รพีพรรณ   ดวงตา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104382   วณิชชา   ขันทองนาค : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104394   ศิริพร   อ่อนม่วง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104396   ศิริลักษณ์   ติยะกว้าง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104407   สุธิดา   อินทร์สุวรรณโณ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104419   นางสาวอัญชิรีย์   ฐิติธนัญญา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101301   นางสาวกชกร   เเว่นนันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101356   นางสาวณัฐนรี   ชัยวุฒิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101361   นางสาวณัฐสุดา   กาติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101362   นางสาวณิชา   ณ พิกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101365   นางสาวดลฤดี   ชมภูพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101366   นางสาวตะวัน   กลั่นเรืองแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101369   นางสาวทัศนีย์   บุสดีวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101370   ทัสณีย์   สุปรียาพร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101373   นางสาวธนภรณ์   พันธวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101378   นางสาวธัญญเรศ   เงินแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101399   นางสาวนุษรา   ศรีเก็จแก้วมณี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101401   นางสาวบรีรักษ์   ขวัญตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101402   นางสาวบุญฑิตา   กัญยะบุตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101404   นางสาวปภาวรินท์   คำแก่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101419   นางสาวพัฒน์นรี   โปธา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101425   นางสาวพิชชาภรณ์   ใจแข็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101427   นางสาวพิชญา   ตาพิทักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101440   นางสาวภัสธารีย์   สันธิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101452   นางสาวมัลลิกา   มาฟู : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101468   วราภรณ์   พิมพ์วรรณธนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101470   นางสาววริศรักษ์   วุฒิแพทย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101471   นางสาววลัยลักษณ์   กลิ่นทับ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101478   นางสาวไวริยา   มะเมีย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101523   นางสาวอัญมณี   ไสกาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101537   อรณิชา   วงศ์ลังกา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806103306   นางสาวกรรณิการ์   อุดแตน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103419   นางสาวพิชญาพร   บุญทาคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103425   นางสาวเพ็ญนภา   วงสาเนา : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103426   นางสาวแพรวพลอย   พรมใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103427   นางสาวภวิษย์พร   อิ่มแผลง : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103429   นางสาวภาณินี   วงศ์ซื่อ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103431   นางสาวภารวี   เรืองเนตร : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103446   นางสาวรุ้งใส   วงศ์ใหญ่ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103495   นางสาวอภิญญา   บูระ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103496   นางสาวอภิญญา   ยอดดี : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103499   นางสาวอมรรัตน์   สนธิคุณ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103504   นางสาวอรพรรณ   ร้องหาญแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103505   นางสาวอรษา   ยวงใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103507   นางสาวอัจฉรา   ดวงแลบ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103510   ปาณิสรา   อินถา : บัญชี 3ชั่วโมง
5806104433   นางสาวพัชลิน   บุญลา : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104518   นางสาวสุดารัตน์   สามี : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104522   นางสาวสุภัสสร   กิจตาวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104553   นางสาวนิศารัตน์   ยะอูป : การเงิน 3ชั่วโมง
5806105302   นางสาวกรรณิการ์   วารีศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105304   นางสาวกัญญารัตน์   โพธิ์คำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105351   นางสาวเบญจรัตน์   อินนันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105354   ปณิธาน   วาวตะคุ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105388   ศิริมนัส   เเซ่ตั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105389   นางสาวสกุณา   แสนคำแพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105394   นางสาวสุทธิดา   สุภาศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105395   นางสาวสุนิสา   แก้วดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105397   นางสาวสุพิมล   ศรีประไพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105398   นางสาวสุภัสสร   เตชะสาย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105403   นางสาวอรไพลิน   ปิงธิ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105405   นางสาวอวภาส์   ยังนุสสะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105407   นางสาวอารดา   หอมทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5809101347   นางสาวนาตีฟ๊ะ   แสงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101356   นางสาวปิยะพร   พิมพะกรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101379   นางสาววราภรณ์   จันทร์เพ็ญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5810101303   นางสาวกัญญารัตน์   ทองเจือ : การประมง 3ชั่วโมง
5810101317   นางสาวจิระนันท์   พวงมาลัย : การประมง 3ชั่วโมง
5810101382   นายรณรงค์   เลือกถา : การประมง 3ชั่วโมง
5812101304   นางสาวกัญญารัตน์   โนวังหาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101305   นางสาวกัลยรัตน์   เภากุ่ม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101323   นางสาวฐิตาภา   งามเจริญสิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101325   นางสาวณัฎฐา   เทียมเมฆา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101341   นางสาวนัทธมน   ก๋าเเก่น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101344   นางสาวนิพารัก   กันตะนา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101346   นางสาวนิรมล   ดารารัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101356   นางสาวพิมพ์ชนก   รัตพนัส : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101366   นางสาวรชดากร   ยะยอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812101398   นางสาวสุนิษา   ชมภูแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5812106391   เหมศร   ยาดี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5812107309   นางสาวจิญลักษณ์   คำมาบุตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5812107311   นางสาวจุไรภรณ์   เปลี่ยนขำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
5814101320   นางสาวฐิติมา   สถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101333   นางสาวธัญลักษณ์   ปันวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101339   บุษยา   ไชยเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101354   ภัทราภรณ์   ขันดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101381   นางสาวอธิชา   เสฏฐวุฒิวงศา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101383   นางสาวอรดา   ใจดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101386   นางสาวอรุณรัตน์   คำเหล็ก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101387   นางสาวอาริศรา   แก้วปิงเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814102319   นางสาวจุติพร   ปฐมรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102339   นางสาวนภาพร   ใฝ่มิตรอารี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102344   นางสาวประการัง   อรัญญานันท์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102354   นางสาวมัลลิกา   จอกแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102376   นางสาวสิรินทรา   แสงสกาวรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5815123301   นางสาวกชกร   บุญกัน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123302   นางสาวกนกวรรณ   บุญมา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123307   นางสาวกัลยารัตน์   ทาธิ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123311   Khamdee   Chongman : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123312   นางสาวแคทลิยา   เทพา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123338   นางสาวดรัลพร   ประตังทะสา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123345   นางสาวธีติมา   สุขไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123347   นางสาวนภสร   อิ่มรัตน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123348   นางสาวนริศรา   เรือนมูล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123349   นางสาวนฤมล   จาวสถาพร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123350   นางสาวนัฐริกา   นิรมล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123364   นางสาวพิชญ์นรี   ศรีฉันทะมิตร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123367   นางสาวพิมพ์วิภา   นิลสนธิ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123368   นางสาวพิมพ์สุดา   ราหูรักษ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123381   นางสาวลลิตา   สว่างทิพย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123384   นางสาววรวรรณ   ภูยางตูม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123388   นางสาววาสนา   ดีดวงพันธ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123395   นางสาวศศิธร   เพียงสุวรรณ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123398   นายศุภณัฐ   แก้วแท้ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123399   นางสาวสมกาญจนา   เชียงแสงทอง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123404   นางสาวสุชาดา   จ้อยพุฒ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123405   นางสาวสุฑามาศ   เพิ่มพูลทรัพย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123406   นางสาวสุธาสินี   นุสรณ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123412   นางสาวอนันตญา   สมพมิตร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5818102326   นางสาวชลิตา   บุญเรือนทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5822101345   นางสาวธนพร   มันจา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101348   นางสาวธัญญา   พรทวีกันทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101349   นางสาวธัญญา   วิเศษคุณ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101367   นางสาวปิยมน   เป็งทินา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101371   นางสาวพลอยไพลิน   ว่องศรียานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101373   นางสาวพัทธีรา   ยืนยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101374   พันทิวา   คำแหง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101378   นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์   จันทร์หอม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101383   มัลลิกา   อำนิด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101384   นางสาวยศวดี   นวลละออง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101390   นางสาวรัตนาภรณ์   ตาวตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5822101402   วิรัลยุพา   แปงใจดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101416   สริฏา   เดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822101428   อุ้มบุญ   ดอกแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง