กิจกรรมร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 27/02/2559 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 06/03/2559 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในระหว่างวัน 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการและกิจกรรมบันเทิงต่างๆให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมด้านจิตอาสาในฐานะเจ้าบ้านที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมในงานและนักศึกษาได้แสวงหาวิชาความรู้ในกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆได้จัดขึ้นในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล