ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706104516   นางสาวสุภาวดี   พรทิพย์ศิริกูล : การเงิน 10ชั่วโมง
5803102329   นายธนินท์   เกษรราช : วิศวกรรมอาหาร 10ชั่วโมง
5804104316   นายนนทวัฒน์   ดอกจันทร์ : สถิติ 10ชั่วโมง
5804106318   นายธนพล   คนองศรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
5804106338   นายยุทธศิลป์   เสาวรส : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
5805101330   นายธงรบ   ทาสัก : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5805101377   นายวิทวัส   อินเหล็ง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
5805104353   นางสาวเบญจาภา   ใจเย็น : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5805104363   นางสาวพรฟ้า   บุตรสิริกุล : การบริหารท้องถิ่น 10ชั่วโมง
5806101535   นายนนทิชา   สารีผล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5809101322   นางสาวชฏารัตน์   เป็งนำสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5809101352   นางสาวบุญธิกา   คีรีวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
5810101427   นายอดิศร   แก้วคำ : การประมง 10ชั่วโมง
5812102325   นางสาวฐิภาภร   อินทร์ฉาย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
5812102391   นางสาวอภิชญา   สาระมาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
5812106309   นายจักรวรรดิ   หมอกลิ้ม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5812106372   นางสาววีรยา   มงคลประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5812106391   นางสาวเหมศร   ยาดี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
5815123319   นางสาวจุฬา   สินไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123332   นายณัฐดนัย   เรืองปัญญา : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5822101379   นายภควัต   วิจิตรบรรจง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง