กิจกรรมร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่เริ่มต้น 17/02/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2559 เวลา 15:00
สถานที่จัด ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. และเสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ จะประทับ ณ โรงแรมอิมพิเรียต แม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญท่าน เจ้าหน้าที่ในสังกัด และนักเรียน/นักศึกษา ไปเฝ้าฯรัล-ส่งเสด็จโดยพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานทหาร 41
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   20 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล