ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5701125333   นางสาวกวิสรา   สีสังข์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5704104329   นางสาวอภัสรา   คุณราช : สถิติ 3ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 3ชั่วโมง
5722101425   นางสาวอัญชลีพร   ชัยมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5801105312   นางสาวจารุณี   ดำรงยศยิ่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105320   นางสาวชญาณิศา   กฤตบวรนันท์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
5801105325   นางสาวชลินทร   อินดวง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
5801105326   นางสาวณัฎฐา   สุระทร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105333   นางสาวทิพวรรณ   นิ่มกระโทก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5801105338   นางสาวธัญภรณ์   ปั้นโต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5804104322   นางสาวเบญญาภา   งามจำรัส : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104323   นางสาวปทุมวรรณ   สมงาม : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104324   นางสาวปริษฎา   แสนฝั้น : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104325   นางสาวไปรจิเรศ   พงศ์จันทรเสถียร : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104341   นางสาวสุธาทิพย์   สังสี : สถิติ 3ชั่วโมง
5804104344   นางสาวเสาวลักษณ์   กันทะรัญ : สถิติ 3ชั่วโมง
5806101400   นางสาวเนตรธิดา   เฉลิมนรเศรษฐ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101401   นางสาวบรีรักษ์   ขวัญตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101402   นางสาวบุญฑิตา   กัญยะบุตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101403   นางสาวบุษยมาศ   บุญเทพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101411   นางสาวปาริชาต   มัยราช : การจัดการ 3ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102331   นางสาวณัฐชยา   ไชยชาญยุทธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102333   นางสาวทัศนันทน์   ขำบ้านหลวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102336   นางสาวธัญจิรา   แสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5815123340   นางสาวทิพย์เทวี   มณีชื่น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123347   นางสาวนภสร   อิ่มรัตน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123349   นางสาวนฤมล   จาวสถาพร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง