โครงการ " เติมธรรมะให้ชีวิต น้อมจิตถวายพระราชาและพระราชินี "

วันที่เริ่มต้น 27/01/2559 เวลา 11:00 วันที่สิ้นสุด 27/01/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ " เติมธรรมะให้ชีวิต น้อมจิตถวายพระราชาและพระราชินี " เพื่อปลูกฝังธรรมะ และสร้างจิตสำนึกที่ดีงามให้กับข้าราชบริพารและหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน น้อมเกล้าน้อมกระม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการจัดอบรมบรรยายธรรมมะ ตลอดจนฝึกสอนการทำสมาธิ โดยพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และผู้ทรงคุณวุฒิทางพุทธศาสนา แก่ข้าราชบริพารพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และหน่วยงานใกล้เคียงเดือนละหนึ่งครั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล