ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5505204312   นางสาวณัฐชยา   ขอบรูป : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204320   นายธนพันธ์   จอมศักดิ์ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204333   นายปฐมพงศ์   วงศ์คำปัน : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204353   นายวโรดม   สุดสะอาด : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204355   นางสาววิลาวัณย์   จอมใจ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204359   นายศุภฤกษ์   ปินทิโย : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204365   นางสาวสุมินตรา   กล่อมวงษ์ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204367   นางสาวเสาวลักษณ์   ภู่เทศ : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5505204375   นายเอกรินทร์   ทิพนี : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5801101303   นายกฤตเมต   สังโขบล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101309   นางสาวขนิษฐา   ชาวะไลย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101312   นายจิรกิตติ์   อินปั๋น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101315   นายชนะฤทธิ์   จิตรนึก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101319   นางสาวณัฏฐธิดา   ตาจุมปา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101323   นายทวีศักดิ์   คำภีระ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101324   นายทศพล   ดาปะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101329   นางสาวธิดามาศ   กำยาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101332   นางสาวนราภรณ์   ชาวเมือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101333   นางสาวนันทกานต์   ติยะสันต์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101335   นางสาวนิศากร   แถลงไข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101338   นางสาวประกายกาญจน์   สุขสบาย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101339   นางสาวปิยะมล   กันยวม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101341   นายพล   เมทา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101350   นางสาววินา   ก้อนทับทิม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101353   นายวีรภัทร   อย่างคุณธรรม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101354   นายศักรินทร์   ชัยทา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101374   นางสาวอัญชลี   ขอนทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101380   นางสาวสุภาดา   ระหาญสิม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801105302   นางสาวกมลวรรณ   ปะละปิก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105322   นางสาวชนาธิป   อินต๊ะวงศ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105325   นางสาวชลินทร   อินดวง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5801105333   นางสาวทิพวรรณ   นิ่มกระโทก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105355   นางสาวพลอยวรินทร์   ชื่นบาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105367   นางสาววนิดา   มีดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105370   นางสาววรัชยา   อินทร์จุ้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105371   นางสาววราภรณ์   ทาวะรมย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801113356   นางสาวกชกร   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5801124320   นางสาวเบญญา   แซวหลี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124323   นางสาวปวีณา   อินทโชติ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124331   นางสาวนลินภัสร์   ณัฐเมธานนท์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124341   นางสาววิลาวัลย์   มุรินทร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124344   นางสาวศิโรรัตน์   สร้อยเสพ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124345   นางสาวศุภากร   ดวงเนตร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124346   นางสาวสวิตตา   หงษ์พิพิธ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124347   นางสาวสุภมาศ   พิมล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124350   นางสาวเสาวภา   วงษ์จ่า : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801126301   นายก้องเกียรติ   แก่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126302   นางสาวกาญจนาพร   ทองสุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126303   นางสาวกุลสตรี   มีเกษ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126306   นางสาวจิณห์วรา   กันหมุด : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126307   นางสาวจินทภา   อ่วมอ่ำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126308   นางสาวฉัตรสุดา   จันทร์ปิง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126309   นางสาวชญานี   อุนจะนำ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126311   นายชลกร   สันนิถา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126313   นางสาวณัชชา   โยธาพยัพ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126315   นางสาวณัฐมน   ปัญญาเสริฐ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126317   นางสาวนัฐลินี   จินดาแสงสี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126318   นางสาวบุรพร   ศรพรหม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126319   นางสาวปวีณา   คำภูษา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126321   นางสาวปิยวรรณ   พันโสดา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126322   นางสาวปิยะนัด   ศรีพันลม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126323   นายเผด็จชัย   ใจยะ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126325   นางสาวพาขวัญ   สมฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126327   นางสาวภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126329   นางสาวเมทินี   ปันมาเรือน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126330   นางสาวยลรวี   ละออสุวรรณ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126332   นางสาววราพรรณ   ปันติ๊บ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126335   นางสาวโศภิษฐ   พัวสุวรรณ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126337   นางสาวสิริกาญจน์   ดีนา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126338   นางสาวสิริวิมล   สมย้อย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126339   นางสาวสุจิตตรา   นิลเนตร : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126341   นางสาวอัจฉริยา   ทองเจียม : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5801126342   นางสาวอาภาภรณ์   แก่นปัดชา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5805101321   นางสาวณัฐชนก   จอมแปง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101322   นางสาวณัฐยา   มาลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101325   นางสาวกาญจนกร   เหลืองทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101361   นางสาวมณฑกานต์   กันทาพัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101363   นางสาวมิ่งขวัญ   ตั้งตระกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101365   นางสาวเยาวเรศ   สุพันธ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101408   นางสาวอัญชลีพร   สิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104302   นางสาวกนกทิพ   พุฒนา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104303   นางสาวกวินนา   ทองดี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104309   นางสาวกาญจนา   สุขใส : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5805104315   นางสาวกุลธิดา   ชื่นใจ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104325   นางสาวชลิตา   แก้วเป็ง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104329   นางสาวฐิตินันท์   แสนตางใจ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104336   นางสาวกัญญรัศ   ปัญญาฟู : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104340   นางสาวธนพร   บุตุทำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104341   นางสาวธนวรรณ   ธารีศรี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104352   นางสาวนุสบา   จันทะวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104353   นางสาวเบญจาภา   ใจเย็น : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104359   นางสาวผกาวัลย์   มีอยู่ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104365   นางสาวพัชราภรณ์   พรหมเต็ม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104368   นางสาวจิรภิญญา   สุดสายตา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104378   นางสาวรพีพรรณ   ดวงตา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104394   นางสาวศิริพร   อ่อนม่วง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104406   นางสาวภศิชา   วิเชียรภัทรกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104414   นายอภิวัฒน์   หล่อศิริ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104420   นายอัสนีย์   สร้อยคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104422   นางสาวอารียา   เจริญสาร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204301   นางสาวกนกวรรณ   ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204302   นางสาวกรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204305   นายคมสัน   คำปัญโญ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204310   นายชัยธวัช   มูลแขม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204354   นางสาวอัจฉราวดี   คำเจียงเงิน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806104409   นางสาวเนตรนภา   มูลปนันท์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104420   นางสาวปวีณ์นุช   เชื้อเมืองพาน : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104423   นางสาวปาริชาติ   สุขคำ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104424   นางสาวปิ่นมนัส   เพ็งสุนทร : การเงิน 6ชั่วโมง
5809101312   นางสาวจารุดา   เรือนมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101318   นายจุฑาวัฒน์   จินดาหลวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101328   นางสาวฐานิดา   เกียรติมหาไชย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101329   นายณัฐพล   ผิวงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101333   นางสาวดวงใจ   ก้องพนาไพรสณฑ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101341   นางสาวนพวรรณ   ชื่นนางชี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5810101301   นางสาวกนกพร   จูหว้า : การประมง 6ชั่วโมง
5810101303   นางสาวกัญญารัตน์   ทองเจือ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101318   นางสาวจุฑารัตน์   บางเหลือม : การประมง 6ชั่วโมง
5810101354   นางสาวนุชจรี   มาดี : การประมง 6ชั่วโมง
5810101355   นางสาวนุชจรี   อุ่นเรือน : การประมง 6ชั่วโมง
5810101358   นางสาวเบญจมาศ   แพงพงา : การประมง 6ชั่วโมง
5810101372   นางสาวพัชรีพร   เมืองมา : การประมง 6ชั่วโมง
5810101377   นางสาวภัทราศิณี   พระไวทาง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101381   นางสาวยุวดี   วังยาว : การประมง 6ชั่วโมง
5810101388   นางสาวรุ่งทิพย์   อยู่สำอางค์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101389   นางสาววรดา   ศรีใจ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101394   นางสาววรัญญา   หอมอ่อน : การประมง 6ชั่วโมง
5810101423   นางสาวสุรัสวดี   บัวทอง : การประมง 6ชั่วโมง
5810101424   นางสาวเสาวลักษณ์   นิมิตรศิลป์ : การประมง 6ชั่วโมง
5810101425   นางสาวหทัยภัทร   งามนอก : การประมง 6ชั่วโมง
5810101428   นางสาวอทิตติยา   พลสูงเนิน : การประมง 6ชั่วโมง
5810101432   นางสาวอังคณา   พรมผาม : การประมง 6ชั่วโมง
5810101434   นางสาวอัฉราพรรณ   สุธรรมมา : การประมง 6ชั่วโมง
5822101430   นายกฤษฎา   ภักดีสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง