ผู้เข้าร่วม
พงษ์สันต์ สมบัติ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
บุษบา โกมลมณี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ณภัทร แก่นสาร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สุเทพ นันทะชมภู สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801101001   นายกฤษฎา   กาวิชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101002   นายกฤษฎา   ชูช่วย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101003   นายก้องภพ   พรวนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101004   นายจตุรวัฒน์   ณ ลำพูน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101005   นายจิโรจน์   สารขวัญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101006   นายชนมกานต์   จำปามูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101007   นายชำนาญพงษ์   ยอดศรีวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101008   นายณเคนทร์   คำนันดา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101010   นายทรงสิทธิ์   สุนิธิ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101011   นายทวีชัย   จันทร์สีขาว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101012   นายธนโชติ   นันทะชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101013   นายธีรพงศ์   เฉยสง่า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101014   นายธีรพงศ์   ประสานสงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101015   นายธีรานนท์   ปาสุธรรม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101016   นางสาวปณิดา   ฟีสันเทียะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101017   นายปรเมศร์   เจริญรัมย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101018   นายประถม   ยศศักดิ์นิรันดร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101019   นายประวิทย์   ตะวันค้ำฟ้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101020   นายปวีณ   กองโคกกรวด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101021   นายปิยะชาติ   ลุประสงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101022   นายปุณยวัจน์   หลวงโน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101023   นางสาวผกากรอง   คุ้มทัศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101024   นายพงศกร   ลาสม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101025   นายพุฒิพงศ์   สยมภาค : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101026   นายภัทรพล   กันฤทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101027   นางสาวมาลินี   แซ่ล่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101028   นายรัตนพล   จันทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101029   นางสาวรัตนาพร   บัวเบิก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101030   นางสาววรนุช   หล้าเบอะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101031   นายวรรณะ   สอม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101032   นางสาววรรษมล   แสงวงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101033   นายวรุธ   ศรีทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101034   นายวิจิตร   สัมพันธ์สินโกมล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101035   นายวิชยานนท์   สืบศักดิ์วงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101036   นายวิทยา   แพงศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101037   นายวีรชิต   เนาะดู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101038   นางสาวศิริมล   เหล่าหวายนอก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101039   นางสาวสาแพ   ก้อนเพชรตาแมว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101040   นายสารัช   ผามั่ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101041   นางสาวสุจิตตรา   เพียงโธสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101042   นางสาวสุทธิดา   ชุมภูชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101043   นางสาวสุปราณี   กุสะรัมย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101044   นายสุรกานต์   เปี่ยมบริบูรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101045   นายสุริยันต์   บูคะธรรม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101046   นายเหมี่ยะ   อร่าม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101047   นายอนุพงศ์   พงษ์บุตร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101048   นางสาวอริสรา   ขำอ่อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101049   นายอาทิตย์   วิรุฬพรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101050   นายเอกไช   สายยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101051   นายเอกรินทร์   เบียเช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101052   นายเอกสิทธิ์   พรหมเสนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801122001   นางสาวกมลทิพย์   กันเขี่ย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122002   นายกฤตนู   ฝีปากเพราะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122003   นางสาวกฤษณา   ธรรมศิลป์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122004   นายกิตติพงค์   ชูยงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122005   นายเกษมศักดิ์   สุขแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122006   นายคุณากร   เกรียท่าทราย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122007   นายจณัฐชวิน   สดีวงษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122008   นางสาวจันทร์ฉาย   สุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122009   นายเจษฎา   ศรีนุกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122011   นายชาญชัย   ทองคำเขียว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122012   นางสาวชาลิณี   อารมณ์พุทธคุณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122013   นายชิติสรรค์   บุณทรัพย์พัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122014   นายณัฐพร   จันทร์พร่ำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122015   นายณัฐพล   ภีระจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122016   นายณัฐพล   ยศยิ่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122017   นายธีระศักดิ์   หนูวรรณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122018   นางสาวนิตยา   อุดทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122019   นางสาวนีรนุช   ทับทะมาตย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122020   ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะนุช   มีบุญ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122021   นางสาวพิมลวัลย์   สถิตวัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122022   นายภัทราวุธ   ปัญญาเพิ่ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122023   นายยรรยงค์   ขำสมอ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122024   นางสาวยุวดี   ยงสุทธิวรรณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122025   นายรุ่งโรจน์   ไชยวงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122026   นางสาวรุ่งลาวัลย์   พันธ์นิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122027   นายวชิรวิทย์   ขุนธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122028   นายวรเชษฐ   ภูมิพนา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122029   นายวรพจน์   กันโพธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122030   นายวรพล   สร้อยสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122031   นางสาววลัยพร   ธิโนชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122032   นายวิชา   ภูเวียง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122033   นางสาววิลาสินี   ใสสอาด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122034   นายศรายุทธ   รัตนชัยประสิทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122035   นางสาวศิริจรรยา   วงศ์ธนเศรษฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122036   นางสาวสมฤทัย   เหนือกอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122037   นายสิริชัย   สายทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122038   นายสุทธิพงษ์   ตระกูลเสาวภาพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122039   นางสาวสุภัสสร   ศรีพลลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122040   นายแสตมป์   ทองรงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122041   นายอตินันท์   ห้าหยัง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122042   นายอนุวัตร์   ถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122043   นายอภิชาติ   อักษรศักดิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122044   นายอภิวัฒน์   อักษรศักดิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122045   นางสาวอัมผกา   เสือชิด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122046   นางสาวอาทิตยา   จันทร์แก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801122047   นางสาวเอมอร   บุญเรือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801222077   นายเจ๊ะอาติบ   ปะดุกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5801222078   นายณัฐพงศ์   กะมล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5805201301   นายกวินท์   มูลเทพ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201302   นางสาวกัลยกร   ห่านตระกูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201303   นางสาวกานต์สินี   วิลัยลักษณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201304   นางสาวกิตติกานต์   คำฝั้น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201305   นายกิตติศักดิ์   นพฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201306   นายกิติศักดิ์   บุญถึง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201307   นายเกียรติศักดิ์   กันทาซาว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201308   นางสาวขวัญกมล   เต็มเปี่ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201309   นายคีรินทร์   อินมาก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201310   นายจักรรินทร์   บุญจีน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201311   นายเจด็จ   สุดาจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201312   นางสาวฉัตรเพชร   จูฑะรงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201313   นางสาวชัญญานุช   วระรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201314   นางสาวชาลีมา   ศรีสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201315   นายชินาธิป   รอดเหลือ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201316   นางสาวชีวาพร   สุขศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201317   นางสาวชุติมา   อยู่สุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201318   นางสาวโญชิเอะ   โคบายาชิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201319   นายณัฏฐพงศ์   พิมพิสาร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201320   นายณัฐพงศ์   สุวรรณวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201321   นางสาวณัฐพร   อินทะกันฑ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201322   นางสาวณัฐวศา   กาสุนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201323   นายตั้งปณิธาน   จุ้ยชุ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201324   นายธีรวุฒิ   ธงวิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201325   นายนพปกรณ์   โยธารักษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201326   นางสาวนภัสชญา   สุขทองสา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201327   นางสาวนริศรา   พิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201328   นางสาวปชาบดี   ช่างฝั้น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201329   นางสาวปวีนา   กลิ่นถนอม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201330   นางสาวปานฤทัย   ไชยรังษี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201331   นางสาวปิยะธิดา   พรมพิมพ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201332   นายพงศกร   สุริเย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201333   นายพลวัต   มะม่วงชุม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201334   นางสาวณภัทร   จงพิพันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201335   นายพัฒนพงษ์   อินทนนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201336   นางสาวพิงค์นภา   อุปนันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201337   นางสาวพิชญา   วงศ์พุฒิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201338   นางสาวพิชญานันทร์   จิโน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201339   นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์   สมบุญเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201340   นางสาวฟ้ารุ่ง   จันทร์เรือน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201341   นางสาวภัทรสุดา   มณี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201342   นางสาวภิญญาพัชญ์   สรณวัชรเอกากุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201343   นายภูพาน   ดวงดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201344   นางสาวภูริชญา   อินทร์โส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201345   นายภูริวัจน์   ศิริบัญชาชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201346   นางสาววชิรญาณ์   เอี่ยมต่อ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201347   นายวัฒชิระพงษ์   ทองน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201348   นายวัฒนา   กันทรัญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201349   นายวันชนะ   สิงห์หมัน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201350   นางสาววิชญาพร   มานะศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201351   นายวิชยา   กอหลวง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201352   นายวิทวัส   ทับทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201353   นายวุฒิศักดิ์   นุราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201354   นายศุภกฤต   กันทิยะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201355   นางสาวสมฤดี   โพธิโต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201356   นายสัตบุรุษ   ใจชมชื่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201357   นางสาวสุธาสินี   ยุติรักษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201358   นางสาวสุธิดา   ดาศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201359   นางสาวสุไมตรี   หงษ์ทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201360   นายสุราวุฒิ   ดวงมาลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201361   นางสาวหฤทัยชนก   คำใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201362   นายอนุพงศ์   เป็งคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201363   นายอภิชัย   ศรีใจสถาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201364   นายอรรถพงศ์   แสงจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201365   นางสาวไอรยา   สุทธิดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805204301   นางสาวกนกวรรณ   ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204302   นางสาวกรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204303   นายกฤดภณ   อัศวภูมิ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204304   นายกันต์ธร   สุทธกูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204305   นายคมสัน   คำปัญโญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204306   นายจตุกร   ยะอนันต์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204307   นางสาวจันทรา   คำยี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204308   นางสาวจิราวรรณ์   ปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204309   นางสาวเจนจิรา   อยู่เย็น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204310   นายชัยธวัช   มูลแขม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204311   นางสาวฐิติรัตน์   ลัดดาวรพรรณุ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204312   นางสาวณัฐกานต์   กันธะวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204313   นางสาวณัฐกานต์   ชินนาวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204314   นายณัฐพล   นิ่มทอง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204315   นางสาวณัทธิดา   จันทร์หอม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204316   นางสาวดลญา   กุลยะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204317   นางสาวถาวรีย์   เพชรศรีสม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204318   นายธนพล   ภูนุภา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204319   นางสาวธัญชนก   คำออน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204320   นางสาวนพรัตน์   แจ่มใส : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204321   นางสาวนริศรา   กุลยะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204322   นางสาวนวภรณ์   วรรณก้อน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204323   นายนิตินัย   คำมูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204324   นายนิติพัฒน์   พัฒน์ธนาธีร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204325   นางสาวนุสรา   เนื่องหล้า : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204326   นายปฏิภาณ   วงศ์แปง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204327   นายพงศ์วิสิฐ   รักขัน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204328   นายพงษ์ศิริ   ม่วงเขาแดง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204329   นางสาวพรพิมล   ขวัญเขียว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204330   นายพรรวินท์   อินถอด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204331   นายภัทรพล   สุรินต๊ะ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204332   นางสาวภัทรวรรณ   อัตทะรันท์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204333   นายภาณุวิชญ์   จันทะอ้าย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204334   นางสาวมนัสวี   อุปนันท์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204335   นายมานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204336   นายรอมฏอน   ใบนานา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204337   นางสาวรุ่งสินี   แสงวังคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204338   นางสาวฤทัยรัตน์   เรือนคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204339   นายวลัญช์ชนก   คำโพธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204340   นายวัชรพงษ์   สร้อยมณีวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204341   นายศรนรา   วารีรักษ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204342   นางสาวศิริยากร   ถนอมบุญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204343   นายสรธร   เจริญกิตตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204344   นายสรวิศ   เจริญกิตตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204346   นางสาวสายธาร   พรมชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204347   นางสาวสุชาดา   มะณีย์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204348   นางสาวสุพัตรา   นานอก : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204349   นางสาวสุภาภรณ์   พวงพิกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204350   นายอภิรักษ์   โสระสา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204351   นายอภิสิทธิ์   วีระ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204352   นางสาวอริยาภรณ์   สิทธิสงคราม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204354   นางสาวอัจฉราวดี   คำเจียงเงิน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204355   นายอาภากร   วิริยะพงษ์พงกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204356   นางสาวอารียา   ชื่นศรีนวล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204357   นางสาวอินธีวรา   อินทโพธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204358   นายพงศ์พล   แสนแม่แก้ว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101001   นายกฤษดา   ทาวรรณะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101002   นางสาวกัลยวรรธน์   อุ่นใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101003   นางสาวกัลยาณี   ภูขัติหมื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101004   นางสาวกาญจนากร   รัตนะโคตร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101005   นางสาวกุลพัชร   ราชคม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101006   นางสาวเกษรินทร์   กรกฏธนูทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101007   นายเกียรติศักดิ์   กันทะสัก : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101008   นางสาวขวัญดาว   กาบคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101009   นางสาวเขมิกา   สามอ้าย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101010   นายคชพล   ชีวขจรชมสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101011   นางสาวจรรยา   รัจรัญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101012   นางสาวจิราภรณ์   ทิพวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101013   นางสาวจุฑาภรณ์   ปัตถาวะโร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101014   นางสาวเจนจิรา   ธรรมมะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101015   นางสาวชลธิชา   มูลกัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101016   นายชลนกุล   สมชาติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101017   นางสาวชลลิตา   มณีรัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101018   นางสาวช่อทิพย์   เลาแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101019   นางสาวชาลิสา   จองจู๋ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101020   นางสาวฐานิตา   ตุ่นแจ้ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101021   นางสาวฐิติพร   ต๊ะใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101022   นางสาวฐิติพร   รอดดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101023   นายณัฐชัย   สุทธิรังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101024   นางสาวณัฐญา   โสวะนา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101025   นางสาวณัฐธยาน์   ศรีสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101026   นางสาวณัฐวดี   ปันกาโล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101027   นางสาวทวินันท์   พรมเพ็ชร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101028   นางสาวทัศนีย์   ปู่ใหม่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101029   นางสาวทิพวรรณ   เครือหมู่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101030   นางสาวธนาภรณ์   อ่อนแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101031   นางสาวธัญญา   เมณฑ์กูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101032   นางสาวธิดา   พรทิวามงคลชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101033   นายธีรวัฒน์   เมฆมนต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101034   นางสาวนฤมล   ไชยหนองหว้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101035   นางสาวนิตยา   คงเชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101036   นางสาวนิตยา   เชิงค้า : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101037   นางสาวนิภา   บุญทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101038   นางสาวนิรัชพร   ชมเชย : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101039   นางสาวนิศารัตน์   วงศ์จอมพร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101040   นางสาวเนตรนภา   มโนทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101041   นางสาวเบญจมาศ   เจริญจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101042   นางสาวประภารัตน์   เครือวงค์เมืองคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101043   นางสาวปิยวรรณ   มะลิดวง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101044   นายพงศกร   ทองเลิศ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101045   นางสาวพรผกา   ผักหวาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101046   นางสาวพรพรรณ   สมณาบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101047   นางสาวพรรณทิพย์   แสนจ้าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101048   นางสาวพิมผกา   คำเปียง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101049   นางสาวเพชรทราภรณ์   ม่อนคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101050   นางสาวแพรวพรรณ   เรือนปา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101051   นางสาวไพรินทร์   มูลกลาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101052   นางสาวยุภาวรรณ   ปันพรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101053   นางสาวเยาวเรศ   สมศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101054   นางสาวรตินันท์   แกล้ววิกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101055   นางสาวรัฐติภรณ์   ยานะรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101056   นางสาวรัตติกาล   ถาวรธนโชติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101057   นางสาวรัตติญาภรณ์   เผ่าต๊ะใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101058   นายราเชน   มณีรัตนไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101059   นางสาวรุ่งนภา   ชลธารกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101060   นางสาววนิดา   สว่างวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101061   นางสาววรรณภา   วงค์เนตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101062   นางสาววราภรณ์   ทาริยะวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101063   นางสาววัชรภรณ์   แก้วกำเนิด : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101064   นางสาววันวิสา   ต๊ะวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101065   นางสาววิภาวี   ปู่แหลง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101066   นางสาววิยะดา   ส่งศรีบุญสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101067   นางสาวศิริกัญญา   ปลาทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101068   นางสาวศิริประภา   วังเม็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101069   นางสาวศิริพร   สุพรพงค์ภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101070   นางสาวศุภนิตย์   หาญนอก : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101071   นายสมเพชร   ลุงแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101072   นายสะซอที   - : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101073   นางสาวสายฝน   ชุ่มแสง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101074   นางสาวสินีนาฎ   มะโนวรรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101075   นางสาวสุกัญญา   สมวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101076   นางสาวสุดารัตน์   สุธรรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101077   นางสาวสุดาลักษณ์   อินต๊ะสาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101078   นางสาวสุธิตา   สอนถาวร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101079   นางสาวสุนิสา   กันทาสี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101080   นางสาวสุนิสา   ใยสำลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101081   นางสาวสุพรรษา   ศิริพาคิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101082   นางสาวสุภาภรณ์   มอญยิ่ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101083   นางสาวสุภารัตน์   เม็งทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101084   นางสาวสุวนันท์   คุณหาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101085   นางสาวสุวรรณี   ชัยชนันต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101086   นางสาวหนึ่งฤทัย   ชัยพรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101087   นางสาวหยาดฝน   ต๊ะเรือน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101088   นางสาวอรพรรณ   แสงนิล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101089   นายอรรถพล   สิมสีดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101090   นางสาวอังค์วรา   ธิยัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101091   นางสาวอัจฉรา   อนุมัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101092   นางสาวอาณัญญา   มาวีระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101093   นางสาวอารีรัตน์   บุญเรือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101094   นางสาวอำนวยพร   พินิจพรพรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101095   นางสาวอินทิรา   พุ่มหมัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101096   นางสาวอุบลวรรณ   บุญทรง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101097   นายเอกพล   กันอิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101098   นางสาวรัชนก   สกลทรัพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102001   นางสาวกวินทรา   ทิพย์อิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102002   นายกันต์วริตทร์   นามสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102003   นางสาวกาญจนา   เสาว์ยงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102004   นางสาวกิ่งกาญจน์   ตาจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102005   นายกิตติชัย   ปัญญาคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102006   นางสาวเกษสุดา   นามแสง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102007   นายจารุกิตติ์   โพธิเต็ง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102008   นางสาวจารุวรรณ   แก้วแสง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102009   นางสาวฉัตรวิไล   ปวงวงค์คำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102010   นางสาวชนนิกานต์   ฟองสมุทร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102011   นายณัฐดนัย   ชัยอุดม : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102012   นางสาวณัฐนันท์   อร่ามลักษณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102013   นางสาวฉัตรชนก   สุสิริโรจน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102014   นายนพเก้า   สมวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102015   นางสาวนิภาพร   ศรีวิชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102016   นางสาวบุปผา   สิริจารุรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102017   นางสาวเบญจรัตน์   พรมจักร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102018   นางสาวปาริชาติ   สีเขียว : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102019   นางสาวปิยธิดา   ศรีทาเกิด : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102020   นางสาวปิยาภรณ์   พรหมชัยสถาพร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102021   นางสาวปี   คำใส : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102022   นางสาวพรทิพย์   สายคำมูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102023   นายพสกร   จอมหาร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102024   นางสาวพิพัชรัตน์   ผดุงปราชญ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102025   นายพิสิษฐ์   ตั้งภากรทรัพย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102026   นางสาวพีรดา   พินเรา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102027   นายไพสิฐ   คำตะนิตย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102028   นางสาวภัทรวดี   สุภามูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102029   นายภาณุวิชญ์   แสงศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102030   นางสาวเมธิสินี   จุลบุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102031   นายรัชชานนท์   แสนเสมอใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102032   นางสาววนิดา   ทาจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102033   นางสาววรรณธิลา   ว่องไว : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102034   นางสาววาสนา   คำตาล : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102035   นางสาวศศิธร   สมานศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102036   นายศุภกฤต   เจียรสถาพร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102037   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายรุ้ง   คธาทร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102038   นางสาวสาริณี   ติยานิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102039   นายสิทธิโชค   อินยศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102040   นางสาวสุธิดา   บวรบุญญานนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102041   นางสาวสุภาภรณ์   แบนสี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102042   นางสาวสุวรรณา   เป็งศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102043   นางสาวอรัญญา   เพ็งวงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102044   นางสาวอานิตยา   ทองราช : การตลาด 3ชั่วโมง
5806103001   นางสาวกชนิภา   สุประการ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103002   นางสาวกนกพรรณ   ขวยไพบูลย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103003   นางสาวกรกนก   ใจคำปัน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103004   นางสาวกฤตพร   จุลศิลป์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103005   นางสาวกัญญารัตน์   จันคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103006   นางสาวเกษนิภา   คุณยศยิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103007   นางสาวขวัญจิรา   อิ่นอ้าย : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103008   นายคธากร   กระบี่น้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103009   นายคุ้มครอง   ดีคำปวน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103010   นางสาวจริยา   พรหมเป็ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103011   นางสาวจารุวรรณ   ไชยวงค์ษา : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103012   นางสาวจิตรทิวา   สุขจิตต์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103013   นางสาวจิราภรณ์   อู๋สามเรือน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103014   นางสาวจีน่า   สมภูมิ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103015   นางสาวจุฬารัตน์   อติสุคนธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103016   นางสาวเจนจิรา   ป๋าพนัสสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103017   นางสาวชฎาพร   จันทร์พร : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103018   นางสาวชฎาพร   วงเวียน : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103019   นางสาวชลิตา   เสนพนัสสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103020   นางสาวชิดชบา   แปงแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103021   นางสาวชุติมา   แซ่ลี : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103022   นางสาวชุลีพร   พัวสุขมโนกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103023   นางสาวญาณิกา   ปัญญามงคล : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103024   นางสาวญาณิศา   จันทร์ศรี : บัญชี 3ชั่วโมง