โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 31/07/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2558 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สกุณา เชาวพ้อง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นพกิจ แผ่พร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701101020   นายพิษณุ   อินทร์ตัน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101022   นายพูนศักดิ์   ใจแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701122004   นายจักรชัย   ชีวจตุรภัทร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122009   นายณัฐพงษ์   ฟองเทพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122013   นายธีรเดช   ปู่ไก่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122026   นางสาวภัคจีรา   เลาหมี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122028   นางสาวมุทิตา   เงินขาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122035   นายศราวุฒ   สุวรรณรักษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122037   นางสาวสายรุ้ง   คอยกลาง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122038   นายสิทธิพล   โพธิ์พึ่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122041   นายสุรเชษฐ์   กันธิยะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701122046   นายอำนาจ   เค็มบิง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701222063   นายสัจจพัฒน์   ลิมปนะรังสฤษฎ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5701222080   นายอินทร์   อินโต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5705204316   นายธนวัฒน์   ภัทรวรกานต์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5706101001   นางสาวกัลยา   ตาคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101013   ว่าที่ร้อยตรีโชคดี   วนรักษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101039   นางสาวพัชราภรณ์   วงศ์หมื่น : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101045   นายภุมรินทร์   โปธา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706102005   นายฉัตรมงคล   เตวิน : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102028   นายพีรพัฒน์   วังวร : การตลาด 6ชั่วโมง
5706103013   นายจักรพันธ์   ชัยยา : บัญชี 6ชั่วโมง
5706103038   ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต   จิระแสงเมืองมา : บัญชี 6ชั่วโมง
5706105010   นางสาวจีราพร   แสนหมี่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105011   นายชัชวาล   ธนันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5709101005   นายกฤษณพงวรรณ   เมืองอินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101045   นางสาวภัสรลักษณ์   กสิณเอกฉันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101051   นางสาวเมธินี   ดวงศิลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101072   นางสาวสุมาลี   นิยะรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101078   นางสาวอัจฉราภรณ์   อุ่นเส้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5710101023   นายสถิตพร   จีโน : การประมง 6ชั่วโมง
5710101032   นายเอกชัย   ปัญญาแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5719101002   นางสาวชฏาพร   บุญคง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5719101006   นายทิวา   อ่อนสุวรรณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5719101007   นายธนชัย   ชมกระโทก : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5719101010   นางสาวปิยลักษณ์   ไชยบูราณา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5722101014   นายวิวัฒน์   ศิริโนนรัง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722102011   นางสาวภาชินี   นนท์จันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722102016   นายวุฒิชัย   อุดอ้าย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5722103010   นายพงศกร   กิติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722103019   นายสมศักดิ์   ตาคำรุ้ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5722103020   นายสิรภพ   มาตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล