ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5318102356   นายจิตรกร   ศรีคำมูล : การสื่อสารดิจิทัล 72ชั่วโมง
5401101301   นางสาวกฤชญา   ปัญญา : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5401101303   นางสาวกฤติยา   จันทร์เอี่ยม : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5401101330   นางสาวนารีรัตน์   เพ็ชรปานกัน : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5401101353   นายวีระชัย   โตทอง : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5401101358   นายสมพร   บุญเฉลียว : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5401102348   นางสาวฐิติรัตน์   ปางเดิม : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 72ชั่วโมง
5401102439   นายวิทูร   บุญเสริม : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 72ชั่วโมง
5401102478   นายอภิชิต   จันทร์นุ่ม : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 72ชั่วโมง
5401102483   นางสาวอรณี   ลีราช : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 72ชั่วโมง
5401102484   นายอรรถพร   ชูธรรมเจริญ : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 72ชั่วโมง
5401113331   นายศรัณยู   สุดี : ปฐพีศาสตร์ 72ชั่วโมง
5401123308   นายกัมพล   แซ่ย่าง : พลังงานทดแทน 72ชั่วโมง
5401123386   นางสาวรินรดา   แซ่ว่าง : พลังงานทดแทน 72ชั่วโมง
5401126310   นายเทพสกล   กันทะวัง : วิทยาการสมุนไพร 72ชั่วโมง
5403101343   นายอนิรุจน์   สุขประโคน : วิศวกรรมเกษตร 72ชั่วโมง
5403102329   นางสาวมัลลิกา   สุขใส : วิศวกรรมอาหาร 72ชั่วโมง
5403102331   นางสาวลักษณ์นรินทร์   เปลี่ยนสร้าง : วิศวกรรมอาหาร 72ชั่วโมง
5404104352   นางสาวโสรยา   พรหมพนัส : สถิติ 72ชั่วโมง
5405101319   นายทมนัย   วงษ์ใส : รัฐศาสตร์ 72ชั่วโมง
5405101329   นายธวัชชัย   ทรายแก่น : รัฐศาสตร์ 72ชั่วโมง
5405101398   นายอนุพงษ์   ขันยา : รัฐศาสตร์ 72ชั่วโมง
5406102321   นางสาวชลธิชา   สวนสำราญ : บริหารธุรกิจ (การตลาด) 72ชั่วโมง
5410101404   นายแสงชัย   เหมรัตนากร : การประมง 72ชั่วโมง
5412102337   นางสาวชลาลัย   กิตติธราพงศ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 72ชั่วโมง
5412102354   นางสาวทินมณี   พิมพ์ศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 72ชั่วโมง
5412102461   นางสาวอุมารินทร์   พาละแพน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 72ชั่วโมง
5412106388   นางสาววารินทิพย์   ปินตาเทพ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 72ชั่วโมง
5418102334   นางสาวมีนารินทร์   รามสูต : การสื่อสารดิจิทัล 72ชั่วโมง
5422101303   นางสาวกรรณิกา   ฮามประคร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 72ชั่วโมง
5422101307   นางสาวกาญจน์มนัส   ศิลป์บุญส่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 72ชั่วโมง
5422101308   นายกิตติพงษ์   บัวแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 72ชั่วโมง
5422101375   นางสาวภัทราวรรณ   ปันจุติ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 72ชั่วโมง
5422101392   นางสาววิภาวรรณ   จันทร์น้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 72ชั่วโมง
5422101413   นางสาวหัทยา   รัตนพงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 72ชั่วโมง
5501101355   นายรังสรรค์   หนองหงอก : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5501101374   นายศุภกร   พันธ์เพ็ชร : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5501101377   นายสุทธิศักดิ์   ลาภิณอนันต์ : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5501101378   นายสุธิดล   จันทะวิสิทธิ์ : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5501101385   นายองอาจ   ปงกันมูล : พืชไร่ 72ชั่วโมง
5501113330   นางสาววัลย์ลดา   ศรีสำราญ : ปฐพีศาสตร์ 72ชั่วโมง
5501123368   นางสาวพัชยาภรณ์   สิงหรัญ : พลังงานทดแทน 72ชั่วโมง
5501123391   นายศุภณัฐ   ศรีบุญตระกูล : พลังงานทดแทน 72ชั่วโมง
5501124336   นางสาวสุพรรณี   อัครโกษิตย์ : เกษตรเคมี 72ชั่วโมง
5503102305   นางสาวจารุณี   แซ่ย่าง : วิศวกรรมอาหาร 72ชั่วโมง
5504101412   นายอมรศิลป์   เกรียงไกรสีห์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 72ชั่วโมง
5504102309   นางสาวฉัตรมณี   อนุเวช : เทคโนโลยีชีวภาพ 72ชั่วโมง
5505101389   นางสาววริศรา   ยารังษี : รัฐศาสตร์ 72ชั่วโมง
5505101413   นางสาวหทัยกาญจน์   จันทะนะ : รัฐศาสตร์ 72ชั่วโมง
5505101414   นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญวิจิตร : รัฐศาสตร์ 72ชั่วโมง
5505101419   นางสาวอริศรา   ยารังษี : รัฐศาสตร์ 72ชั่วโมง
5505204335   นายประจักษ์   สินเกต : การปกครองท้องถิ่น 72ชั่วโมง
5506101339   นายธงชัย   ทิพย์พนาพันธุ์ : การจัดการ 72ชั่วโมง
5506102344   นางสาวประวีณา   มงคลการ : การตลาด 72ชั่วโมง
5506102391   นายสิรภพ   รุธีรยุทธ : การตลาด 72ชั่วโมง
5506103315   นางสาวจันทร์ธิดา   จำนงชัยดี : บัญชี 72ชั่วโมง
5506103341   นายทีปกร   ลีลายุทธ์โท : บัญชี 72ชั่วโมง
5506103359   นางสาวปนัญญา   แตงอุดม : บัญชี 72ชั่วโมง
5506103407   นายศราวุธ   อาดปัญญา : บัญชี 72ชั่วโมง
5509101466   นางสาวสุทธิณี   จันทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 72ชั่วโมง
5509101470   นางสาวสุนิสา   ออนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 72ชั่วโมง
5510101301   นางสาวกชกร   เป็งวารินทร์ : การประมง 72ชั่วโมง
5510101352   นายนพพร   แน่นอุดร : การประมง 72ชั่วโมง
5510101354   นางสาวนัสรา   แซ่ย่าง : การประมง 72ชั่วโมง
5512101354   นางสาวปวีณา   พงษ์เพชราภรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 72ชั่วโมง
5512101357   นางสาวปิยฉัต   กลิ่นไทย : เศรษฐศาสตร์ 72ชั่วโมง
5512101361   นางสาวผึ้งผกา   คำอุปละ : เศรษฐศาสตร์ 72ชั่วโมง
5514102332   นายลภอนันต์   อินชิดจุ้ย : ภาษาอังกฤษ 72ชั่วโมง
5522101375   นางสาวรัตนาภรณ์   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 72ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 72ชั่วโมง
5605204318   นางสาวดาวสว่าง   วิญญูรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 72ชั่วโมง