ผู้เข้าร่วม
สุดาพร ตงศิริ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ
สายรุ้ง เมืองพิล คณะวิทยาศาสตร์
ธวัฒน์ สร้อยทอง คณะวิทยาศาสตร์
วิวัฒน์ หวังเจริญ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
อดุลย์ โพธิ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานคลังและพัสดุ
ทวีพงษ์ พูลหิรัญ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง งานบริหารข้อมูลการบัญชี
แอนนา สุปินะ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน งานอำนวยการ
ภัคจิรา วิจิตร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล งานทะเบียนประวัติ
ละออศิริ พรหมศร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล งานทะเบียนประวัติ
ปรีชา มะโนแสน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานอำนวยการ
ประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์
อาจารีย์ สว่างศรี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษาต่างประเทศ
ฐวลัญชน์ สุขยิ่ง สำนักงานอธิการบดี กองวิเทศสัมพันธ์ งานพิธีการ
อนุชา กันยา สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5218102322   นางสาวปรัชวัน   อ่อนคง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5301123332   นายณัฐพล   ลังกาวงศ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5301123344   นายธัญธร   ชินเพ็ญสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5304208005   นางสาวณัฐกฤตา   โกมลนาค : นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ 6ชั่วโมง
5403101304   นางสาวเจนจิรา   อุตเรือน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5404107302   นายกิตติกานต์   วงศ์ใหญ่ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5404107320   นางสาวพิมพ์วิภา   ชำนิสูงเนิน : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5406105355   นางสาวปรียานุช   สุขอัตตะ : เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5410101401   นายสุกฤษฏิ์   วงษ์แหวน : การประมง 6ชั่วโมง
5501101313   นายจิรภัทร์   น้อมนพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501101321   นายชาญชัย   ปทุมรังสรรค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501101345   นายพงศธร   คำนาค : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501102414   นายไพโรจน์   มีพึ่ง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5503101305   นายจิรวัช   ศรีคนนท์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5503101319   นายนำโชค   ศิริรักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5503101343   นายอาภากร   แซ่หลี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5503102316   นางสาวนฤมล   บุญมี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5503103314   นางสาวณัฐวรรณ   รุ่งเรือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5504101390   นายศรัณ   จันตุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5504101406   นายสุรเชษฐ์   เหมือนฟู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5504104324   นายพงศกร   คันศรี : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104335   นางสาวรสริน   ปวนสืบ : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104338   นางสาววัลภา   อินทสอน : สถิติ 6ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5504107308   นางสาวชิดชนก   ชัยเนตร : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5504107323   นายปฏิภาณ   หนักคำ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5504107337   นายวัชรินทร์   เหลี่ยมเจริญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5504107343   นางสาวศุภธาดา   ฉัตรแก้วสืบ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5504107348   นางสาวสุภางค์   ตันติพัฒนา : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5505101348   นางสาวนุชนาฏ   ธนาทรัพย์สิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5505101428   นางสาวอุดมพร   ธรรมโรเวส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5505104422   นางสาวอัญชัญ   ดัดดิษฐ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5506101360   นางสาวบุษยพัชร์   เกลี้ยงเกลา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5506101385   นางสาววราทิพย์   เสวะกะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5506103428   นายอโนทัย   พลภาณุมาศ : บัญชี 6ชั่วโมง
5510101371   นายพงศกร   ภูมิมาลา : การประมง 6ชั่วโมง
5512101309   นางสาวมัทนา   จำปาหอม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101313   นางสาวจิรัชญา   อุดใจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101316   นางสาวจุฑามาศ   รอดบุญธรรม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101321   นางสาวชนิกานต์   วงค์ใฝ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101323   นายชัยธัช   นันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101361   นางสาวผึ้งผกา   คำอุปละ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101374   นายภาณุพงศ์   โขมะสรานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5522101325   นางสาวชลิตา   ภัทรพงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5522101336   นายธนัฐกรณ์   ดำทะมิส : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5601101022   นายพายุ   ฟองเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101034   นายวิศิษฐ์   หมายบรรจง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601102337   นางสาวชนนิกานต์   รักษา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102344   นางสาวชัชฎาภรณ์   พันวัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102395   นางสาวปรางค์ทิพย์   แก้วสะอาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102413   นางสาวภาวิสา   ยะกะชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102445   นายศรายุธ   บัวบางงอน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102459   นางสาวสิริวิภา   ดวงแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601124305   นางสาวจันทิมา   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124311   นางสาวธนกร   ทองไทย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124313   นางสาวธนัชชา   กุลวงค์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601125314   นายธันวา   อุดถา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5604102324   นางสาวเนตรนภา   สมีแจ่ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101368   นางสาวพิชญาวี   ศรีแสน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101370   นางสาวพุทธวดี   ไชยเครื่อง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101371   นางสาวภัทราภรณ์   ศรีลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201352   นางสาวศุภลักษณ์   ใจวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5606104312   นางสาวชานิศา   สุสา : การเงิน 6ชั่วโมง
5612106378   นางสาวศุภนุช   อุปพงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5615123321   นายจิณณวัตร   วุฒิปัญญาพรม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123356   นางสาวบุศรินทร์   นาวารี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123372   นายพิบูลย์   สีคำ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5701101011   นายธนพล   พันธุขันธ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101032   นางสาววัลลณี   ปักกะสัง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5701101050   นายอุกฤษฏ์   เล็กดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5703101350   นางสาวลลิตา   เพชรใจหาญ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5703101371   นางสาวอรุโนทัย   พรมรัตน์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5704108328   นางสาวอุมาพร   ศรสำแดง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5705101382   นางสาววราภรณ์   สุนันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705104376   นางสาววราภรณ์   อุตระ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706102038   นางสาววันทนีย์   จี๋เอ้ย : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102049   นางสาวศุภนุช   พรมรักษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102058   นางสาวอังคนา   จันหอม : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102369   นางสาวณัฐสินี   วัฒนรุ่ง : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102383   นายธีระวัฒน์   ทิพย์รัตน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5706102497   นายธนากร   เหง้าละคร : การตลาด 6ชั่วโมง
5706103361   นางสาวนวพร   สุการะจันทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5706104420   นางสาวปริชมน   ชุบรัมย์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5706105319   นางสาวจตุรพร   คล้ายอุบล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105323   นางสาวจริยา   สายจำเริญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105337   นายณัฐพร   ศรีนาค : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105400   นางสาวศุภกาญจน์   เนตรประสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105403   นางสาวศุภาพิชญ์   เมฆหีด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5709101377   นางสาวรัชนีกร   สอสูงเนิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5709101388   นางสาววิภากรณ์   โกกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5710101317   นางสาวจิตรานุช   สุขสบาย : การประมง 6ชั่วโมง
5710101352   นางสาวนวรัตน์   สังเต็ม : การประมง 6ชั่วโมง
5710101357   นายปดิยุทธิ์   ราชชมภู : การประมง 6ชั่วโมง
5710101415   นายอภิชาติ   บุญมี : การประมง 6ชั่วโมง
5712101319   นางสาวณภัทรศร   วรรณสุขะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712101323   นางสาวณัฐชา   เสริมสกุลมีชัย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5712102312   นางสาวจันทนา   สระทองแมว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5712102382   นายวุฒิพงษ์   สีมาลา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5712106314   นางสาวจันทร์เพ็ญ   แก้วสะอาด : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5714101395   นางสาวสุดารัตน์   โชติกิตติศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5722101392   นายเศวตฉัตร   อินทร์ตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5801101351   นางสาววิมลสิริ   ศรีสารคาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801102398   นางสาวพัชริดา   ทาอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102402   นางสาวพิมพ์เงิน   ภูศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
5801102429   นางสาวรัชนี   ชื่นสุพรชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102432   นางสาวรัตนภรณ์   ชาญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102450   นางสาวศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102468   นางสาวสิรินยา   จอมหาร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801105349   นางสาวนิภาพร   คติยน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105352   นางสาวประภาพร   เทพพิทักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105388   นางสาวสุภาดา   วิเศษสิทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801124353   นางสาวอาทิตยา   ดิษฐขำ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801417001   นางสาวณัฐกานต์   บุญหล้า : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 6ชั่วโมง
5803101304   นายกัญฐญศ   ชัยอิ่นคำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101342   นายมณวัตร   ธุมา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803102311   นางสาวเจนจิรา   ธรรมป๊อก : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102313   นางสาวชฎาภรณ์   ขันพล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102317   นางสาวชุดาภา   มณเทียร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102320   นางสาวณัฐนรี   สุริยา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102324   นางสาวณัฐภัศสร   ไชยยันบูรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803105325   นายวรชาติ   วิรุฬหผล : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5804101381   นายวรพงษ์   มณีสอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101391   นางสาวศิริขวัญ   ยานจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101395   นายศุภกฤต   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101407   นายสุภัคพล   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804101413   นายอรรถกร   วันเย็น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804102341   นางสาววชิรญาณ์   พรมมาวันนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804103310   นางสาวแคทลียา   จันทร์ประเสริฐ : เคมี 6ชั่วโมง
5804104304   นางสาวจุฑามาศ   อยู่สิงห์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104321   นางสาวนุจรินทร์   ศิริปิ่น : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104331   นางสาวมีนา   วัฒนวงศ์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5804104341   นางสาวสุธาทิพย์   สังสี : สถิติ 6ชั่วโมง
5804105301   นางสาวกนกวรรณ   ไพรวัลย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105313   นางสาวธัญวรัตน์   ธาตุไชย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105315   นางสาวนฤชยา   ติ๊บตา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105316   นางสาวนฤมล   บุญเย็น : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105322   นางสาวนุชนารถ   กำไร : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804105331   นางสาวเพชราภรณ์   ยอดใจ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804109302   นายจิรภัทร   นันต๊ะปัน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5805101350   นางสาวปัฐมพรรณ   ลำพุทธา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101362   นางสาวมันทนา   ยาวิชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104345   นางสาวธัญญา   สารฤทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101330   นางสาวจิราภรณ์   ตีเงิน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101346   นางสาวช่อผกา   แดงกาศ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101348   นางสาวชุติมา   พุ่มพิจิตต์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101367   นายตุลาการ   เจริญยิ่ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101398   นางสาวนุชทิตา   วะเท : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101430   นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์   ตามบุญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101511   นางสาวสุวันวิสา   หมื่นพันธ์ชู : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101513   นางสาวหยาดพิรุณ   มหาฤทธิรุทธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101533   นางสาวสาวิตรี   วรรณการ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102372   นายณัฐดนัย   สงโนนเหล็ก : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102374   นายณัฐนินท์   ภัคธนานันทพัฒน์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102375   นายณัฐพงษ์   อนันต๊ะ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102401   นางสาวธันวสา   ปัญใจแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102407   นางสาวนภัสสร   จันทร์น้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102499   นางสาวสมัชญา   นารอด : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103301   นางสาวกชพร   สุประกอบ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103356   นางสาวณัฐณิชา   ฉายอรุณ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103358   นางสาวณัฐมน   บุญมาโตน : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103363   นางสาวดุษฎี   ชมภู : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103365   นางสาวทรรศนีย์   กิจเฟื่องฟู : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103378   นางสาวธิดารัตน์   พิสิฐชัยกร : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103416   นางสาวพัชรินทร์ทร   เปรมลาภ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103475   นางสาวสกุลกาญจน์   เสือสิงห์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103483   นางสาวสุทธิกานต์   มาเอียด : บัญชี 6ชั่วโมง
5806104320   นางสาวกานต์พิชชา   ผิวกลม : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104330   นางสาวขวัญจิรา   เพิ้งจันทร์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104353   นางสาวช่อผกา   หอมมณี : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104368   นางสาวณัฐธิดา   เฉินจุณวรรณ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104376   นางสาวณิชาภัทร   บุญโร : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104396   นางสาวธิติสุดา   นามะวงศ์ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104425   นางสาวปิยะฉัตร   เสมอภาคภูมิ : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104447   นางสาวภัคจิราพร   เจริญสุข : การเงิน 6ชั่วโมง
5806104451   นางสาวภานุชนารท   โฮมแพน : การเงิน 6ชั่วโมง
5806105344   นางสาวนรมน   วัตระดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105345   นางสาวนฤมล   แซ่ตั้ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105346   นางสาวนัชชา   แถลงนิตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105347   นางสาวนันทกา   ชำนาญกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105368   นางสาวพิจักขณา   โพธิ์ศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105370   นางสาวพิราวรรณ   พรมจีน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105376   นางสาวรัตน์ติยาภรณ์   แก้วรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105387   นางสาวศิริพร   ไกรทองสุข : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105389   นางสาวสกุณา   แสนคำแพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105405   นางสาวอวภาส์   ยังนุสสะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5809101325   นายชวิศ   รักสัตย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5809101398   นางสาวอธิชา   สิทธิการ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5810101016   นางสาวภัทราวรรณ   กลมกล่อม : การประมง 6ชั่วโมง
5810101390   นางสาววรนิษฐา   จอมคำ : การประมง 6ชั่วโมง
5812102310   นางสาวเกศรินทร์   ไชยจินดา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102327   นายณัฐพงษ์   ต้อนรับ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102335   นายธนพล   พันธุ์วิไล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102338   นายธนวัฒน์   ช่างภาพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102380   นางสาวสมัชชา   สันหาด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102382   นายสัตญา   พิละมาตย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812102404   นางสาววรพรรณ   ลาพิงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5812106311   นางสาวจินทราพร   ไชยยอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812106316   นางสาวชมพูนุช   พิมพิรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5812107338   นางสาวปวีณา   ผิวเกลี้ยง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5812107349   นางสาวรัตมณี   ศรีสมบูรณ์ทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
5814102331   นางสาวณัฐชยา   ไชยชาญยุทธ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5815123301   นางสาวกชกร   บุญกัน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123302   นางสาวกนกวรรณ   บุญมา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123322   นายชัชชล   เจริญเมือง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123341   นายเทพไท   เสมอเหมือน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123345   นางสาวธีติมา   สุขไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123350   นางสาวนัฐริกา   นิรมล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815123380   นายไรวินทร์   วรรัฐเจริญสิน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815301003   นายณัฐพล   เข็มเพ็ชร์ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815301006   นายพงศธร   มณทิพย์ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5815301009   นางสาวศศิประภา   แก้วแดง : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5818102374   นายอัศฎา   ลิขิตบุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5819103527   นายวศกรณ์   รีละออง : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5822101310   นางสาวกิติยา   วรจินะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101312   นางสาวเกศสินีย์   โนชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101318   นางสาวจารุวรรณ   ตลับนาค : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101320   นางสาวจุฑารัตน์   บุญเจริญ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5822101321   นายเจริญฤทธิ์   ชุ่มใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101324   นางสาวชนิดา   วงศ์กล้า : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5822101327   นายชัยวัฒน์   คงสุขสดชื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101328   นางสาวชุติกาญจน์   ศรทองแดง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101329   นางสาวฐิติกาล   คำเกตุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101331   นายณัฐกิตติ์   คุ้มชนะ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101373   นางสาวพัทธีรา   ยืนยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101377   นางสาวพีรดา   ไฝ่ฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101393   นางสาวลักษณาพร   กันชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822102009   นายพงศ์นัช   บรรหาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง