ผู้เข้าร่วม
ปราโมทย์ กิจนิยม
มนัสวี มณีเกี๋ยง
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ศมาพร แสงยศ คณะผลิตกรรมการเกษตร
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุรชัย สัมภวมาน คณะวิทยาศาสตร์
วาที คงบรรทัด คณะวิทยาศาสตร์
สมโภชน์ โกมลมณี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
นราภรณ์ ขันธบุตร คณะศิลปศาสตร์
สุรชัย ศรีนรจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
ภัสกร ปัญญารักษา คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กฤษดา ภักดี คณะเศรษฐศาสตร์
สุระพงษ์ เตชะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
กฤดา ชูเกียรติศิริ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ณรงค์ โยธิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
สุวินัย เลาวิลาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริการวิชาการและวิจัย
นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุธิดา นะภิใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุทิน สามาทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
จำเริญ วงศ์โพธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริหารและธุรการ
ชูชีพ ชีพอุดม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สุดเขต สกุลทอง วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ธงชัย มณีชูเกตุ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
พนิตนันท์ อินทราวุธ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานอำนวยการ
ชวลิต มอญเลิศ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
ณัฐกฤตา โกมลนาค สำนักงานมหาวิทยาลัย กองเทคโนโลยีดิจิทัล งานวิจัยและพัฒนา
วรกานต์ ชาญธีรวัฒนา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
ภัครัศ สีธิ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
วรุณสิริ สุจินดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
มีนา ทาหอม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
อรณุตรา จ่ากุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
อนงค์ ธรรมคุณากร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
จุฬาลักษณ์ มณีวรรณ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ศิริกาญจน์ ตันมาละ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
อรชร วงษ์ศิริ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
โกสินทร์ หลวงละ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
กชสร จินดารัตน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
รุ่งนภา รินคำ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
สกุณา เชาวพ้อง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
บุษบา โกมลมณี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
พงษ์สันต์ สมบัติ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
สมชาย วงศ์ศิริ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
จิระเดช ดวงศีลธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
วินัย อุปนันท์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ราเชนทร์ สุขทั่วญาติ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นพกิจ แผ่พร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณภัทร แก่นสาร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สุทธิพงศ์ เรือนมั่น สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
รัศมี อภิรมย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ศศิธร ใจมุก สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
กิ่งกาญจน์ มะโนชัย สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอนามัยและพยาบาล
จีรพรรณ มั่งมี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ
สุธินี รุณผาบ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ
ประภาพรรณ เทียมถวิล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ
วิทชัย สุขเพราะนา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
เมริษา ยอดหอม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
สมศักดิ์ ใคร้มา สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
วงศ์วรัณ เทพคำ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก
เจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
สุระศักดิ์ อาษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สุกิจ ติดชัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานบริการวิชาการ งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ สำนักหอสมุด กองบริหารงานสำนักหอสมุด
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5305104391   นางสาวสุไรรัตน์   มั่นคง : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 12ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 12ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 12ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 12ชั่วโมง
5510101362   นายปฏิภาณ   ร่มโพธิ์ : การประมง 12ชั่วโมง
5510101426   นายอภินันท์   ผ่อล้วน : การประมง 12ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5601126311   นางสาวนฤมล   พุกเล็ก : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5603103307   นางสาวชมพูนุท   วงสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5604105303   นางสาวกาญจนา   ไชยลังการ์ : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5604105339   นางสาวรัตนาภรณ์   ใจดี : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101327   นายณัฐพงษ์   แก้วยัง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5608104317   นายมงคล   คณทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5608106306   นางสาวคณิตา   กันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5608114368   นายภาคภูมิ   นาขะมิ้น : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5609101418   นางสาววรรษมล   หมั่นหมาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5618102318   นายธนากานต์   เกิดศรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5619101302   นายกรัณย์   สุนทรวิภาต : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5619101310   นายธนพล   อุโมงค์มี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5622101319   นางสาวจุลธิดา   ใจปัญญา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5622101357   นายปฏิภาณ   อุปละ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5704106334   นายวศิน   กลิ่นสุคนธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5712101302   นางสาวกานต์รวี   ก้อนนาค : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5712102410   นายเอกชัย   คำชื่น : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง