โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2558 และจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่เริ่มต้น 02/07/2558 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 03/07/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผ่องรักษ์ อภิญญาวิวัฒน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2558 และจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   124 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   180000 บาท
มูลค่ารายรับ   180000 บาท
ค่าใช้จ่าย 180000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   180000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล