ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 7
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 9
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503105334   นายศุภโรจน์   โรจนสุวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 6ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 6ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5506103307   นางสาวกัลยา   คนแคล้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 6ชั่วโมง
5506105321   นางสาวโชติสรา   ภู่อาวรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5510101322   นางสาวชลธิชา   ภิรมย์มาก : การประมง 6ชั่วโมง
5510101367   นายปริญญา   มาบุรี : การประมง 6ชั่วโมง
5510101422   นางสาวหฤทัย   โคตรลือชัย : การประมง 6ชั่วโมง
5510101426   นายอภินันท์   ผ่อล้วน : การประมง 6ชั่วโมง
5510101436   นายเอกชัย   บุตรตา : การประมง 6ชั่วโมง
5512106340   นายปฏิยุทธ   พุทธประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101376   นางสาวสุทานันท์   เชื้อเมืองพาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113350   นางสาวสุภาวดี   ชินวัตรถาวร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601126311   นางสาวนฤมล   พุกเล็ก : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5603103305   นางสาวชนิดา   เณรเถาว์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5603103307   นางสาวชมพูนุท   วงสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5603103332   นายภูมิสิทธิ์   ม่วงประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5604105303   นางสาวกาญจนา   ไชยลังการ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604105339   นางสาวรัตนาภรณ์   ใจดี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604105342   นางสาววราภรณ์   ใจกาศ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604105350   นางสาวสโรชา   พงษ์ธรรม : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101343   นายธีรพงศ์   เกียรติสวรรค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101394   นางสาวศรีสุดา   คำดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101402   นายสมศักดิ์   ตะกลือ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104396   นายสุรเชษฐ์   เลี้ยงวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606101381   นายภานุพงษ์   บุตรแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5606102325   นายเฉลิมเกียรติ   ใจกลิ้ง : การตลาด 6ชั่วโมง
5606103336   นางสาวณัฎฐินี   ตุมมะราช : บัญชี 6ชั่วโมง
5606104354   นายปณิธาน   แสงโชติ : การเงิน 6ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5609101306   นางสาวกรรณิการ์   ไฝปัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101418   นางสาววรรษมล   หมั่นหมาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101448   นางสาวอรจิรา   สาสิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5612102307   นางสาวกัลยา   วงค์จิตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102311   นางสาวเขมิกา   ธนธำรงกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102313   นางสาวจตุพร   จันทร์คำเรือง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102337   นางสาวณัฐธญา   สุวรรณนิตย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102352   นางสาวธัญวรินทร์   แสงเรืองธนวัต : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101302   นางสาวกรรวี   แจ่มจำรัส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101306   นางสาวก้อย   คำมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101309   นางสาวกันตินันท์   พูลรักษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123339   นายทรงภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123353   นางสาวนิจวรีย์   น่วมศิริ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123379   นางสาวมณีวรรณ   ทองฝอย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5615123423   นายอรรถชัย   แสงโย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5618102318   นายธนากานต์   เกิดศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102319   นางสาวธิดารัตน์   วาจาทะศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102331   นางสาววิชญาภา   บุญภา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102337   นายสุขุม   คำดีฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5619101302   นายกรัณย์   สุนทรวิภาต : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5619101309   นายธนชัย   ใจบุญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5619101310   นายธนพล   อุโมงค์มี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5619102504   นางสาวจุฬาลักษณ์   ศรีแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5619102522   นายวิภาค   ทองนาค : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5622101302   นางสาวกมลวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101319   นางสาวจุลธิดา   ใจปัญญา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101369   นางสาวพิมพ์ประภา   น้อยวงค์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5704106334   นายวศิน   กลิ่นสุคนธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5705204325   นายปภังกร   จอมดวง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204360   นายเอกราช   จับคล้าย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5706103006   นางสาวขวัญฤทัย   ชุมภู : บัญชี 6ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102310   นางสาวคริษฐา   โลนันท์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5714102366   นางสาวอมรรัตน์   เบ็ญอาหลี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5722101380   นางสาววิไลวรรณ   คำพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง