ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501125365   นางสาวชุติกาญจน์   บัวแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5606101444   นางสาวสริตา   ผลินธรสิริ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5612101301   นายกฤษฏิ์   โสตถิลักษณ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101305   นายคณนาถ   ลัดพลี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101312   นายเจษฎา   ใจสัตย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101329   นายธนาวุฒิ   ทุมโคตร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101361   นายภูวดล   พุทธศาส : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101387   นางสาวสิริรัตน์   ปงก๋า : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101402   นายอามร   เคลือบทองคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง