ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401101315   นายชาญชัย   จังอินทร์ : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5401101338   ภานุพงษ์   อุลิต : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5401125305   นายเกรียงไกร   กันธะวัง : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 40ชั่วโมง
5506104335   นางสาวทิวาพร   ธรรมชุณหการณ์ : การเงิน 40ชั่วโมง
5514101356   นายพงศกร   ผ่องใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 40ชั่วโมง
5514102326   นางสาวภัทราภรณ์   ทอศิริชูชัย : ภาษาอังกฤษ 40ชั่วโมง
5514102333   นางสาววิภาดา   แสนอุบล : ภาษาอังกฤษ 40ชั่วโมง
5522101406   นางสาวสุชัญญา   เหิกขุนทด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 40ชั่วโมง
5604105359   นางสาวหทัยกาญจน์   ทองศรี : คณิตศาสตร์ 40ชั่วโมง
5605104341   นางสาวนันทนัช   ฤทธิรุตม์ : การบริหารท้องถิ่น 40ชั่วโมง
5605104346   นายปกรณ์เกียรติ   ขัดเรือง : การบริหารท้องถิ่น 40ชั่วโมง
5606101409   นางสาวสมร   ปันรัตนทน : การจัดการ 40ชั่วโมง
5612102371   นายปรัชญา   แก้วเทพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 40ชั่วโมง
5612102391   นางสาวรัชนีวรรณ   ดวงมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 40ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 40ชั่วโมง
5615123360   นายประทีป   มะโนรี : พลังงานทดแทน 40ชั่วโมง
5705101383   นางสาววลัดดา   เดชกันทา : รัฐศาสตร์ 40ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 40ชั่วโมง
5706102402   นางสาวปาริชาติ   กุลนานวน : การตลาด 40ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 40ชั่วโมง
5712102385   นางสาวศศิวิมล   แสนแล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 40ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 40ชั่วโมง