โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 12

วันที่เริ่มต้น 13/11/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/11/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาขาติ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญอีกด้าน คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเครือข่าย มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป. ลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป. ลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกและเผยแพร่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันอื่นตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับภูมิภาคอื่นและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งโครงการนี้ได้จัดมาแล้ว 11 ครั้ง โดยครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้เป็นเจ้าภาพ เป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติตามภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทางด้านศิลปวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 40  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   25 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล