ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5505101396   นางสาววิลาวัลย์   พะแนะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5505101401   นางสาวศุทธหฤทัย   วิเทศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5505104304   นางสาวกรรณิการ์   ถุงเงิน : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104306   นายกฤตเมธ   พ่วงรัก : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104307   นางสาวกัญญารัตน์   จันทร์เพ็ง : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104309   นางสาวกุลสตรี   จีรัง : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104310   นางสาวเก็จแก้ว   แซ่ล่อ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104311   นายเกรียงไกร   ปันอึ่ง : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104315   นางสาวจารุวรรณ   ศรีมาลา : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104316   นางสาวจิณห์วรา   พรหมจารีย์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104317   นางสาวจุฑาภรณ์   รชเอม : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104318   นายจุลดิศ   พิมศรี : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104320   นางสาวชฎาพร   กิ่งเเก้ว : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104321   นางสาวชนัฏฐา   อินทโชติ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104322   นางสาวชนากานต์   สุดสายตา : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104325   นายชิตพล   เดชะบุญ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104326   นางสาวชุติภา   คำผงแดง : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104327   นางสาวชุติภา   บุตรสินธุ์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104329   นายณัฐ   พิศาลพงศ์พันธุ์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104330   นางสาวณัฐนิชา   ผาสุก : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104333   นายณัฐพล   หนูจันทร์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104334   นางสาวณิชนันท์   พันธ์แก้ว : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104336   นายทศพร   กันธวัง : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104339   นายธวัชชัย   ประธานราษฏร์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104340   นางสาวธิติพร   ทิพยวงศ์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104341   นายธีรพล   ใจคํา : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104344   นางสาวนภิสา   สุต๋าคำหิรัณย์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104354   นายประพันธ์   ลำภา : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104356   นางสาวปวีณา   ใจเรือน : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104357   นางสาวอรนิภา   ประภาตะนันท์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104358   นางสาวผุสดี   ชูชีพ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104359   นายพงษ์พันธ์   ต้นวรรณา : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104360   นายพงษ์อนันต์   ปันทะนันท์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104361   นางสาวพรพิมล   พวงเรือนแก้ว : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104362   นางสาวพรรณวิสา   แก้วสัก : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104363   นางสาวพัชราพร   หมื่นแสนล้าน : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104365   นายพัฒนพงศ์   สิงห์วงศ์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104366   นางสาวพันธิตรา   เผือกหล้า : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104367   นางสาวพิชญา   วงศ์สุวรรณ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104368   นางสาวพิชญานิน   อินมณเฑียร : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104369   นายพิพัฒน์   ศิรินาม : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104371   นางสาวพีชคณิต   คงคม : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104372   นางสาวเพ็ญนภา   ตาอินต๊ะ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104373   นางสาวเพ็ญพิชชา   คำอ้าย : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104374   นางสาวแพรวณภา   ไวสอาด : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104375   นางสาวฟาร์ราลี่   เบ็ญอาหมัด : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104376   นายภูวดล   ก๊กผล : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104377   นางสาวยุพาวรรณ   ขันธ์แก้ว : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104379   นางสาวรัชฎาพร   อุดหนุน : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104380   นางสาวรัตนาภรณ์   ชัยทะนัน : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104381   นางสาววราภรณ์   เรืองเวหา : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104384   นายวสิทธิ์พล   มศิริยานันท์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104385   นางสาววัฒณีย์   ไชยวิริยะ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104386   นางสาววิกานดา   แสงคำ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104389   นางสาววิราฬี   ทิพย์โอสถ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104391   นางสาวศรีสุดา   บุญนิฉันท์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104395   นางสาวสกาวใจ   จุมปาจม : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104397   นางสาวสมสิริ   ตวงทรัพย์ถาวร : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104398   นางสาวสลิลทิพย์   กันทะสม : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104399   นายสาละวิน   สังวาลย์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104401   นายสิทธิชัย   ตาจุมปา : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104418   นางสาวอรวรรณ   สมแพง : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104419   นางสาวอรอนิล   บุญหล้า : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104420   นางสาวอัจฉราพรรณ   คำฟองเครือ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505104423   นายอัศวฤทธิ์   รัตนพันธ์ : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505204354   นายวสุ   พรหมศรี : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5505204372   นายอาแหย่   - : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605101301   นางสาวกฤติยาภรณ์   ประสานสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101302   นายกฤษฎากร   ลอยเทศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101303   นางสาวกฤษณา   ใจมาแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101306   นางสาวกิตติยา   ยี่นันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101308   นางสาวกุสุมาวดี   ดาวรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101312   นายคามิน   ปิงวัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101317   นายจีระวัฒน์ชัย   ทะนุก้ำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101321   นายชญานิน   อุปธิ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101323   นายชนาธิป   มะโนคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101327   นายณัฐพงษ์   แก้วยัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101329   นายณัฐสิทธิ์   คำพุฒ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101336   นายธนภัทร   จันทร์เพ็ญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101339   นางสาวธัญญารัตน์   ตันตระกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101342   นางสาวธีมาพร   เดชธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101349   นางสาวเนตรนพิณ   แสนสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101358   นางสาวปัทมาภรณ์   เลิศจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101364   นายพัชร   สุวรรณประภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101366   นายพัสกร   สุนทรวารี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101370   นางสาวพุทธวดี   ไชยเครื่อง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101372   นางสาวมณีรัตน์   ศิริพรหมพิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101373   นายมนตรี   คำวัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101379   นางสาวรัตนาภรณ์   กาบมาลา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101382   นางสาววชิรินทรา   แก้วต้วน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101390   นายวิชญะ   พรประสาท : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101392   นางสาววิรัลนัฐ   หิรัญสุทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101394   นางสาวศรีสุดา   คำดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101402   นายสมศักดิ์   ตะกลือ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101407   นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยธง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101409   นายอรรถพล   เครื่องแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101412   นางสาวอัจฉรา   บรรณารักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605104311   นางสาวจุฑารัตน์   อินกัน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104316   นางสาวชนิกา   งามขำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104317   นางสาวชลกานต์   รังษี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104337   นางสาวธิดารัตน์   รัตนะ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104338   นางสาวนวลปรางค์   แสนวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104344   นายเนติพงศ์   ทิพย์ดวง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104345   นางสาวเบญจวรรณ   เฟื่องวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104350   นางสาวปาลิดา   ธรสาธิตกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104358   นายพัชรพล   บุญสูง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104361   นายพิชญะ   ดวงฟู : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104370   นางสาวมณฑาทิพย์   ธรรมขันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104372   นางสาวมณีรัตน์   ไหลหลั่ง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104385   นางสาววิภาสินี   สกุลพงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104387   นางสาวศศิลักษณ์   ปรางค์ชัยกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104388   นางสาวศุภมาส   ลือชัย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104393   นางสาวสินีนาถ   เรือนแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104394   นางสาวสุกัญญา   เขียวบุตร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104395   นางสาวสุธาสินี   จันทร์ประจักษ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104396   นายสุรเชษฐ์   เลี้ยงวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104398   นางสาวสุวนันท์   แสงสุวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104400   นางสาวเสาวลักษณ์   ยะสง่า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104401   นายโสภณพนิชย์   ใจน้อย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104403   นางสาวอนุตรา   อุตะมา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605104406   นางสาวอรผกา   มูลนินตา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605201315   นางสาวชบาไพร   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201340   นางสาวมณีวรรณ   วังเม็ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201348   นางสาววัลลภา   ตาสา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201350   นางสาววีรินทร์   บุญคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605201352   นางสาวศุภลักษณ์   ใจวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605204303   นายกิตติพันธ์   ปาลี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605204313   นายชานนท์   ยาโนละ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5605204328   นายปฎิพล   พชิรมงคลกิตติ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705101301   นางสาวกนกวรรณ   กันทะมี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101303   นางสาวกรกนก   ยะไวทย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101304   นางสาวกฤติยา   โป๊วประยูร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101306   นายกฤษณะ   ศิริอางค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101308   นางสาวกันยา   สติภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101309   นางสาวกัลยรัตน์   ปานวิเชียร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101312   นางสาวกิตติมา   เข้มพิมพ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101313   นายกีรติ   ชารินทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101314   นางสาวจารุ   วิกยานุเคราะห์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101315   นางสาวจิตราวดี   ศรีวงค์ไชย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101319   นายชนาธิป   กันทะโน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101320   นายชยุตม์   วิทิตปริวรรต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101322   นายชัชวาลย์   พันสนิท : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101324   นางสาวฐิติญา   ใจเชื่อม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101326   นายณัฐพงษ์   ขวัญเกิด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101328   นางสาวณัฐวรินทร์   แก้วพันวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101329   นางสาวณิชารีย์   ต้องใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101331   นางสาวทฤฒมน   พูลศิริ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101333   นายทัศน์พล   วิไชยา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101334   นางสาวทิฆัมพร   วรรณพฤกษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101335   นายเทิดพงศ์   เข็มภาค : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101338   นายธนกฤต   อูบคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101339   นายธนกิจ   บุญสูง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101340   นายธนวันต์   ผักกูด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101341   นายธเนศ   อ่อนตานา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101342   นายธวัชชัย   สิงห์บุตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101343   นางสาวธัญชนก   ใจลังกา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101344   นางสาวธาวิณี   อธิยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101346   นายนนทพัทธ์   ศรีโพธิ์วัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101349   นางสาวนัทธมน   มณีวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101350   นายนำโชค   สาระมณี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101351   นางสาวเนตรชนก   พุทธจง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101352   นายเนติพงษ์   พรหมวา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101353   นายบัญชา   ฤทธิ์เรืองโรจน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101356   นายปฐม   ชูคีรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101357   นางสาวปพิชญา   ภิระตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101359   นางสาวปภัสรา   วังแจ่ม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101361   นางสาวปรีชญา   แถวถาธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101362   นางสาวปวีณ์ธิดา   ชาวลาว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101364   นางสาวปิยนุช   เเซ่หาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101366   นายพงษ์วิชญ์   ปทุมเทศวิพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101367   นางสาวพนิดา   พันธ์อุ่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101368   นางสาวพัฒน์นรี   จิกาวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101369   นายพัฒนพงษ์   อรชุน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101370   นางสาวพัทธมน   วรรณดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101371   นายพัสกร   กล่ำภากรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101372   นายพีระวัฒน์   สังข์เรือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101373   นางสาวภาณุมาศ   อนันทสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101374   นายภูพิงค์   พินิจวงษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101375   นายมุตตะกีน   บาดา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101376   นายเมธา   ลายคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101377   นางสาวเมธาวี   ศรีปานรอด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101378   นางสาวระตรี   แสนวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101379   นางสาวรุ่งรัศมี   ขัดเปา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101380   นางสาวลลิตา   ฉัตรชัยพัฒน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101381   นางสาววรัชยา   กรุดแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101382   นางสาววราภรณ์   สุนันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101384   นายวัชระ   อินตะแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101385   นายวิชัน   สะตอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101386   นายศตวรรษ   สารถี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101387   นางสาวศศิวิมล   แสงสว่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101389   นางสาวศิรภัสธรา   ธนพัตภัคพงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101390   นางสาวศิริกาญจน์   ทิพย์คำป้อ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101391   นางสาวศิรินาถ   วุฒิชาญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101392   นางสาวศิริพร   ช้อนทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101393   นางสาวศิริรัตน์   กันธาหลง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101394   นางสาวศิริรัตน์   สิทธิศรีจันทร์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101395   นางสาวศิริลักษณ์   เลื่อนลอย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101397   นางสาวศุภกานต์   สุวรรณโชติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101398   นายศุภมิทธ์   สุรินทวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101400   นางสาวสาธิกา   ยานะขัติ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101401   นายสิทธิโชค   แฮดพนัส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101402   นางสาวสุกัญฐิสา   พัททอน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101403   นางสาวณัจฉรียา   การินทร์จินดา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101405   นางสาวสุปวีณ์   จูงใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101406   นายสุภกิณห์   โพธิอ้น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101407   นายสุภัคชัย   เจริญเจ้าสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101408   นางสาวสุภาพร   วงค์ษายะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101409   นายสุรศักดิ์   วังโส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101412   นางสาวเสาวลักษณ์   หวานมีรส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101413   นายหมอกฟ้า   จองเช : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101414   นายองอาจ   วงค์เบี้ยสัจจ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101415   นางสาวอทิตยา   เริงสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101416   นางสาวอนงค์ลักษณ์   ดวงแจ่มใส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101418   นายอภิศักดิ์   รอดสกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101419   นายอภิสิทธิ์   พิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101420   นางสาวอรระวี   จันทร์ศิลป์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101421   นางสาวอารีรัตน์   สมศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705104301   นายกนต์ธร   ส่วยนุ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104302   นายกฤษกร   ปุ้ยฮะ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104304   นายเกรียงศักดิ์   แก้วตุ่น : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104305   นางสาวเกศรินทร์   ศรีมาลี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104307   นางสาวจรวยพร   เข่งเงิน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104308   นายจักรธาร   โชคธงทองทวี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104311   นางสาวชนาภัทร   กุลประดิษฐ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104315   นางสาวชุติกาญจน์   ปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104316   นางสาวชุติกาญจน์   หล้าสา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104318   นางสาวฐิติกรณ์   สักกะโต : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104319   นางสาวฐิติรัตน์   มีสีดี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104325   นางสาวณัฐพร   คำป๋า : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104326   นางสาวณัฐริกา   จินดา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104327   นางสาวดวงกมล   ส่งแสง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104328   นางสาวดาราวรรณ   มหานิล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104332   นางสาวธนัชชา   ปานมีสิทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104334   นางสาวธาราทิพย์   ฤกษ์วิเศษสุข : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104336   นางสาวนพัสรา   ปวงขันธะ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104337   นางสาวนภัสรา   พางาม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104338   นางสาวนภาพรรณ   ออนเขียว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104339   นางสาวนภาวรรณ   แก้วพินิจ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104340   นางสาวนรพร   แด่จั้ง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104342   นางสาวนริสศรา   บุญโต : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104343   นางสาวนฤนาท   แก้วทันคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104346   นางสาวปฐมาวดี   ทรัพย์ศรี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104347   นางสาวปติมาพร   ปาลี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104348   นางสาวปรัชญารัตน์   ธิดา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104350   นายปัทวี   ธนศิรโชติ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104351   นางสาวปาริฉัตร   ตุ่นจี๋ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104354   นายพชร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104356   นางสาวพัทธนันท์   พันธุ์สุภา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104358   นายพีรพงศ์   ชูศรี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104360   นางสาวไพลินรัตน์   พันยาง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104361   นายภัทรพงศ์   อุดาหน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104362   นางสาวภาวิณี   มหาราช : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104363   นางสาวมนตรา   ใจยะ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104365   นางสาวรวิวรรณ   ก๋องจินา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104367   นางสาวรัชนี   ขันจันทร์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104369   นางสาวรัญชนา   อุ่นบุญ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104370   นางสาวรัมภา   สัจจาธรรม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104371   นางสาวรุ่งทิวา   สุริคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104372   นางสาวรุจิรา   ปานเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104373   นางสาวลลิตา   ทาโสด : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104374   นางสาววชิราภรณ์   แก้วเนตร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104375   นางสาววรวรรณ   วงค์อนันต์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104376   นางสาววราภรณ์   อุตระ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104377   นางสาววริศรา   เทพวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104378   นายวัชระ   ปะโลก : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104379   นางสาววันวิสา   มณีดำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104381   นางสาววัลภา   จันทร์พลอย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104385   นายวุฒิชัย   ปันสีทอง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104386   นายศรัณย์   เงินอ้น : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104387   นางสาวศศิวิมล   ตาคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104388   นางสาวศิรินทร์   สุภาสอน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104389   นางสาวศิรินภา   สมใจ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104394   นางสาวสกุลรัตน์   พูลสวัสดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104397   นายสาครินทร์   สายสอน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104398   นางสาวสาวิตรี   ฟูจุมปา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104399   นางสาวสุชาดา   บุญถม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104400   นายสุทธิธร   อินถาแป้น : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104401   นายสุธิรักษ์   ป๋ากาศ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104402   นายสุนทร   บุญมี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104405   นางสาวอนุสรา   อินไชย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104406   นายอภินันท์   นิมมานเหมินท์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104407   นายอภิศักดิ์   สร้อยเสส : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104408   นางสาวอรพรรณ   เชเหมอะ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104409   นางสาวอรวรรณ   กระจ่างโฉม : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104411   นางสาวอังคณา   ตันตา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104412   นางสาวอังคณา   มาลา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104414   นางสาวอารีย์   ลิบุญมี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104415   นางสาวอินทุอร   ผาชลา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705104416   นางสาวอุทุมพร   แสงเขียว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705201301   นางสาวกนกภรณ์   จันต๊ะโป : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201304   นายเกียรติพงษ์   สุรินต๊ะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201305   นายขวัญชัย   สุขคะเนน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201307   นางสาวจิณห์วรา   ลำใย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201308   นางสาวจินตนา   อุดเวียง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201309   นายจีรวัฒน์   ไชยแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201311   นายฉัตรมงคล   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201314   นายชัญญา   ทับฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201316   นายชิติพัทธ์   จันชะนะกิจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201321   นายณัฐพงษ์   หนักแน่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201322   นายณัฐภัทร   สีสุข : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201323   นายดนุ   เพ็งมาก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201324   นางสาวธนวรรณ   วงค์หน่อแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201327   นางสาวนพรัตน์   บุญเรือง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201329   นายเนตรตะวัน   เทียนบุตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201333   นายปฏิภาณ   บัวศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201336   นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201338   นางสาวพัชราภรณ์   โพธิ์ขวาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201341   นางสาวพุทธิดา   เลิศจิตรานนท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201343   นายมงคล   ใจเที่ยง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201344   นายมนตรี   วรรณกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201345   นายยุทธนา   มาเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201347   นางสาวโยษิตา   ดวงสว่าง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201349   นายวสุรัตน์   โพธิ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201350   นายวัชรกิจ   ไชยวงค์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201351   นายวิชัยชาญ   วิมาละ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201353   นายวุฒินันทร์   นันทนพินิจกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705204302   นายกฤติวิทย์   ยะเชียงคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204306   นางสาวกาญจนาพร   สายวงค์ฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204309   นางสาวชลิตา   ถาวิโร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204312   นางสาวฐิติมา   ศรีกันชัย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204318   นางสาวธัญลักษณ์   ดาเรือน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204320   นายนครินทร์   ดวงปันสิงห์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204321   นางสาวนครินทร์   ปิวรรณา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204322   นายนรณกร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204324   นางสาวนัดดา   อำนวยประสบชัย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204325   นายปภังกร   จอมดวง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204327   นายพรวุฒิ   มูลรังษี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204330   นางสาวภัสสร   เพ็ชรรักษา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204331   นางสาวภารตี   จำปาศักดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204332   นายภูมิพัฒน์   หอมหวาน : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204333   นายภูริณัฐ   สุนันท์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204334   นางสาวมัฌฌิมา   คำวงค์ษา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204335   นายยุทธนา   ชัยปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204337   นายรัฐมงคล   ภู่บุบผา : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204339   นายวรพจน์   กวงคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204340   นายวรินทร์   ศิริพรรณาภิรัตน์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204341   นายวิทวัส   ข้าวจ้าว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204342   นายวิรุณ   ขันดี : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204343   นางสาวศศิธร   ธาระการ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204344   นางสาวศศิประภา   ไลย์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204345   นางสาวศศิภรณ์   โพธิ์เนียร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204346   นางสาวภิญญาพัชญ์   ไทยกร : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204347   นายศิริพงษ์   ทานัง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204348   นางสาวศุภาพร   พิพัฒน์วัฒนาสกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204349   นายสกฤษฏ์   อูปเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204351   นางสาวสุดาทิพย์   ณ เชียงใหม่ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204352   นายสุทธิเกียรติ   สาริกานนท์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204354   นางสาวเสาวลักษณ์   กุลพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204355   นายอดิสรณ์   ศรีแก้วเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204357   นางสาวอันภิชา   สุนาบุญ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204358   นางสาวอิษราภรณ์   ช้างทอง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5705204360   นายเอกราช   จับคล้าย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง