ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501102301   นางสาวกชกร   อินทวงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102302   นางสาวกชามาศ   ยอดพล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102303   นางสาวกนกเนตร   พันธุมิตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102304   นางสาวกมลพร   ชัยบุญมา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102305   นางสาวกรรณิการ์   พรมพิมพ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102306   นางสาวกฤติยาณี   วรรณภิระ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102307   นายกฤษฎา   จันทรมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102308   นายกฤษฎา   จิตรัตน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102309   นางสาวกัญญารัตน์   ทาโน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102310   นางสาวกัณฐิกา   พลายกลาง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102311   นางสาวกัณณิกา   คำสิงห์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102312   นางสาวกัลยรัตน์   สังข์ขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102313   นางสาวกัลย์สุดา   มงคลเอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102314   นางสาวกาญจนา   ขัตติยะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102315   นางสาวกาญจนา   ช่วยบำรุง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102316   นางสาวกาญจนา   เบญจกัลยา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102317   กิดากร   นวลละออง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102318   นายกิตติโชติ   เรืองรุ่งชัยกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102319   นางสาวกิติญาพร   อ่อนสา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102320   นางสาวเกศริน   ตันกูล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102321   นายไกรครรชิต   คำแปง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102322   นางสาวขนิษฐา   เมตตา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102323   นางสาวคนึงนิตย์   เชื้อบุญจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102324   นายจตุรพร   เศวตวงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102325   นายจรินทร์   เหลือละ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102326   นายจักรกฤษณ์   ศรีสุวรรณ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102327   นางสาวจันจิรา   จันทร์ประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102328   นายจารุวัฒน์   อัตถาชน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102329   นายจิรวัฒน์   เรืองเนตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102330   นายจิราวัฒน์   ลำมะเสน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102331   นางสาวจุฑามาศ   ปัญญาสม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102332   นางสาวจุฑามาศ   เป็งโรจน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102333   นายเจจริน   สุยะพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102334   นายเฉลิมชัย   พรหมผ่องแผ้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102335   นางสาวชนกชนม์   ถาใหม่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102336   นายชนาธิป   จรูญชนม์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102337   นางสาวชลธิชา   ชะลาชุม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102338   นางสาวชลธิชา   ลิ้นฤาษี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102339   นางสาวชลลดา   หอมรักษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102340   นายชลัมพล   มั่นสมสกุลชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102341   นางสาวชุติมา   ด้านเนาลา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102342   นายชุมพล   อ่อนน้อม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102343   นางสาวโชติกา   ไกรราญ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102344   นายเซน   ยศปัญญา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102345   นางสาวญาณิกา   อะทอยรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102346   นางสาวฐานิดา   สรรศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102347   นายฐิติภัทร์   แก้วกาญจน์วิเศษ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102348   นางสาวณัฏฐนิช   ชมศิริ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102349   ณัฐนันท์   พรมบุญชู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102350   ณัฐพงค์   หงษ์ทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102351   นายณัฐพนธ์   จันทร์ทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102352   นายณัฐพล   ทามัน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102353   นายณัฐพล   มณีรัตน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102354   นายณัฐวัตร   แก้วขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102355   นายดนัย   ใจดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102356   นางสาวสุธาสินี   ประทักษ์กุล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102357   นางสาวดารุณี   ชารีงาม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102358   นายถิร   การมั่งมี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102359   นายทวีชัย   บุญตาม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102360   นายทวีศิลป์   คำทราย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102361   นายทศพล   สุทธิอาภรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102362   นางสาวทิพย์ธัญญา   จำปา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102363   ธนกฤช   ปฐมนุส์พงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102364   นายธนพล   เตจ๊ะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102365   ธนพล   สีดาเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102366   นายธนวัฒน์   ปาละสอน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102367   นายธนาตย์   ฉินกมลทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102368   นางสาวธาริณี   กาศพิบูลย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102369   นางสาวธิดารัตน์   นาคสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102370   นายธีรฉัตร   เชื้อหมอ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102371   นายธีรวัฒน์   บาลสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102372   นายธีรวัต   ปันติ๊บ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102373   นายธีระพงษ์   ฟูชื่น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102374   นายธีระพงษ์   วิรัตน์ประเสริฐ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102375   นางสาวนงลักษณ์   สุวรรณะมา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102376   นายนที   รัตนเณร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102377   นายนพพล   ชุมภูชา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102378   นางสาวนภสร   ใจลังก๋า : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102379   นางสาวนฤมล   พิมพา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102380   นางสาวนัฎชญา   โพธิจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102381   นายนัฐภัทร   สนธิคุณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102382   นางสาวนิตยา   วงศกันทา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102383   นางสาวนิศากร   สอนทิม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102384   นางสาวนิศาชล   รสชา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102385   นายนุพงษ์   วงษ์ศิริสุพรชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102386   นางสาวเบญญาภา   บุญยงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102387   นางสาวบัณฑิตา   เตชะนัดตา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102388   นายบุญชื่น   สวัสดิ์สัมพันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102389   นายบุญญฤทธิ์   คำทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102390   นางสาวเบญจพร   ญาณะวงศา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102391   นายปรมินทร์   คำประเสริฐ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102392   นางสาวประพิณ   ไวปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102393   นางสาวประภาพร   พุทธสอน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102394   นายปรีชา   ประสมบุญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102395   นางสาวปัทมาพร   พึ่งมุก : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102396   นางสาวปาณิสรา   ปัญญาพิมพ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5501102397   นางสาวปิยพร   ปันแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5501102398   นายปิยะพงษ์   ตื้อบัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5501102399   นายปิยะพล   แสงศรีคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601101302   นายกัณฑพงษ์   เกษม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101303   นายกิตติกร   สายยศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101304   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101305   นางสาวกุลปรียา   ขัดอุโมง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101306   นายขวัญชัย   เชื้องาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101308   นายครรชิต   ลอยขจร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101309   นางสาวจารุวรรณ   สุขอ่วม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101310   นายจำนงค์   สิงขรวิภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101312   นางสาวจิราภรณ์   แจ้งศรีสว่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101313   นางสาวเจนจิรา   เกษร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101314   นายชัชวาลย์   ฝั้นพรหม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101315   นายชินดนัย   วงษ์ปา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101316   นายชินวัตร   ดวงติ๊บ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101317   นายชินวุฒิ   จันดาโคตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101318   นายชีราจ   เอมวัธนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101319   นางสาวฐิตินันท์   คลังพระศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101320   นายณัฐกานต์   นวลคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101321   นางสาวณัฐนรี   จันทร์ต๊ะไชยวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101323   นายเดชา   คำมะปะนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101324   นายแดนชัย   แสนนิทา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101325   นางสาวเตือนใจ   ปัดภัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101326   นายทศพล   บุญโนนแต้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101327   นายทัศน์สุรักษ์   แก้วโก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101328   นายทัศนา   บุญสม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101329   นายธนโชติ   เถื่อนถ้ำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101330   นางสาวธนพร   ผลผาสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101331   นนทพร   บุญมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101332   นางสาวรัญชน์วรัตถ์   หมื่นใจโม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101333   นางสาวนารีรัตน์   ธนาพรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101334   นางสาวนารีรัตน์   สุระทศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101335   นางสาวเบญจวรรณ   ทับทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101336   นายปฏิภาณ   ขัดสุรินทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101337   นายปรเมศวร์   อุบลสวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101338   นางสาวประกายดาว   สายปัญญา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101339   นางสาวประภัสสร   วงค์เงิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101340   นางสาวปวีณ์ธิดา   แก้วนิล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101341   นายปักษ์อิสรา   ชาพรมมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101342   นายเปรม   สำเภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101344   นางสาวพรนภา   ซาวทองคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101345   นายพรพชร   หงษ์สวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101346   นางสาวพรวิภา   ริมหนองเรือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101347   นายพลากร   วงศ์คำนวน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101348   นางสาวพัชราภรณ์   เมืองมูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101349   นางสาวพัชรินทร์   เบ้าหิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101350   นายพัฒนาการ   พยัคโฆ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101351   นายพีรณัฐ   เถื่อนพระธรรม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101352   นางสาวภัทรชา   แพรเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101353   นายภานุพันธ์   กัณทะวงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101354   นายมนต์ธีร์   นามพรม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101355   นายยศวัฒน์   คำสมุทร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101357   นายรัฐพล   มโนชมภู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101358   นายรัฐภูมิ   รุ่งเจริญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101359   นายวทัญญู   คงบุญวาส : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101360   นางสาววรรณภา   นาคเสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101361   นายวรสินธุ์   เชื้อกามุด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101362   วัชรพงษ์   พูลสวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101363   นางสาววัชรีพร   บุญต่อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101364   นายวันชาติ   มิ่งไพรเวช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101365   นางสาววาทินี   บังคมเนตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101366   นายวิทยา   แซ่โซ้ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101367   นายศรายุทธ   สีแก้วตู้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101368   นางสาวศศิวิมล   กันทิวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101369   นางสาวศุภชา   ปานขลิบ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101370   นายสราวุธ   น้อยหล่อง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101371   นายสาธิต   เหล่าไพบูลย์พิพัฒน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101372   นางสาวสิริพรรณ   สิงห์เล็ก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101373   นางสาวสิริมา   ธนมาศพูนทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101374   นางสาวสิริอาภรณ์   อินทร์ไชย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101375   นางสาวสุทธิดา   ภิราษร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101376   นางสาวสุทานันท์   เชื้อเมืองพาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101377   นางสาวสุธามาศ   แปลกมาก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101378   นางสาวสุธาสินี   พระไชยบุญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101379   นางสาวสุนิษา   กองมูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101380   นางสาวสุภาวดี   ดวงเดือน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101381   นางสาวสุภาวิณี   กุยแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101382   นายหล้า   หมื่อแล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101383   นางสาวหัตชยา   สุขใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101384   นายอดิศักดิ์   บุญมาแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101385   นายอนวัฒน์   ปงกาวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101386   นายอนุชา   ดรลาดพันธุ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101387   นายอภิวัฒน์   กฤษณะโยธิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101388   อรทัย   สอดศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101389   นางสาวอรไท   ปะดา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101390   นางสาวอัจฉราวดี   เกลื่อนเมฆ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601102400   นายเปี๊ยะ   ผางชัยภูมิ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102401   นายพงศกร   ทองบ่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102402   นายพชรพล   เชื่อมชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102403   นายพนพล   ยศศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102404   พรไพลิน   จันทิหล้า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102405   นางสาวพัชริดา   ศรียาเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102406   นายพิเชษฐ์   สะแก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102407   นายพิภพ   ภูมิลำนันท์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102408   นางสาวพิมพิกา   เสาสีนาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102409   นายพิษณุพงศ์   คงปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102410   นางสาวเพชรรัตน์   ยอดแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102411   นางสาวภัณฑิรา   เกื้อทาน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102412   นายภัทรพงศ์   คชรินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102413   นางสาวภาวิสา   ยะกะชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102414   มลธิดา   ธิศาเวช : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102415   นางสาวมัทธิกา   แก้วพิงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102416   นายมานุพงษ์   วงษ์ปวง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102417   นางสาวยลลดา   แสงทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102418   นายยุทธการ   เทพยุหะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102419   นายยุทธการ   ประมูลศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102420   นายยุทธพงษ์   บุญเป็ง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102421   ยุวรัตน์   จันทสุข : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102422   นางสาวเยาวเรศ   ทรัพย์พอดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102423   นายรวีโรจน์   เอี่ยมพนากิจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102424   รัฐพล   พรหมทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102425   นายรัฐศาสตร์   แสงกระจ่างเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102426   นางสาวรัตนาภรณ์   แท่นคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102427   นายฤทธิชัย   ทองจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102428   นายฤทธิชัย   ศิริ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102429   นายลิขสิทธิ์   จันทราพูน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102430   นายวชิรวิทย์   ชอบเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102431   นางสาววธิดา   จาติระเปา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102432   นางสาววรรณวิษา   ขันเงิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102433   วรรณอุษา   ผาคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102434   นางสาววรรณิศา   แพเกาะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102435   นายวรรธนัย   ทายะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102436   นางสาววรินทร   คุ้มชะนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102437   นายวัชร   ทองโม๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102438   นางสาววันทนี   เสือภู่ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102439   นายวิชวิน   เสมสายัณห์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102440   นายวิทยา   เพชรราช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102441   นางสาววิภารัตน์   ชมเชย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102442   นายวีรภัทร   ศิลาสุวรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102443   นายวีระพันธู์   จันตั้ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102444   นายศรัณญ์   จี๋ดอกแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102445   นายศรายุธ   บัวบางงอน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102446   นายศาสตรา   ชูทวด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102447   นายศิริชัย   พุทธนาวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102448   นางสาวศิริพร   เพลิงน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102449   นางสาวศิริพร   อ่องประกิจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102450   นางสาวศิริรัตน์   เกียนนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102451   นางสาวศิริรัตน์   ดวงจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102452   นายศุภกิจ   สิงห์คำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102453   นางสาวศุภนิดา   ชื้นขจร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102454   นายศุภวิชญ์   ราชโยธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102455   นางสาวศุภัทชา   จาดเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102456   นายสันติภพ   สุยะใหญ่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102457   นายสิรภัทร   พรหมจักร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102458   นางสาวสิริรัตน์   เจริญพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102459   นางสาวสิริวิภา   ดวงแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102460   นางสาวสิริโสภา   ยะจันศึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102461   สุชันญา   บุตรสีทา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102462   นางสาวสุทธิดา   จีนปรีชา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102463   นางสาวสุธินันท์   ชูประสูติ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102464   นางสาวสุธินี   สุระกร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102465   นางสาวสุภาพรรณ   ทิพย์โน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102466   นางสาวสุมัชยา   ไชยโย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102467   นายสุริยา   สีหอมกลิ่น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102468   นางสาวสุวิมล   ถาวร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102469   นางสาวสุวิมล   วงษ์เทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102470   นางสาวสุวีรยา   ศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102471   นายเสกสรรค์   ศิริบูลย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102472   นางสาวหทัยรัตน์   อำไพ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102473   นางสาวหนึ่งฤทัย   รังมาตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102474   หนึ่งฤทัย   โรมรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102475   อนงค์นาฏ   หรี่จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102476   นางสาวอนงค์นาฏ   อยู่ศิลป์ไชย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102477   นายอนุชา   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102478   นางสาวอภิชญา   ธิวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102479   นางสาวอมรรัตน์   ดงเย็น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102480   นางสาวอรนิล   กาบคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102481   อรวรรณ   ชาวนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102482   นางสาวอริสา   ใจหล้า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102483   นายอลงกรณ์   สมจิต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102484   นางสาวอ้อมใจ   คำศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102485   นางสาวอัณธิกา   ภู่เจริญยศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102486   อันดามัน   ไชยลังกา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102487   นางสาวอัมพิกา   เถื่อนบางยุง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102488   นายอดิศักดิ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102489   นางสาวอาทิตยา   โพธิ์คำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102490   นายอานนท์   อภิการสกุลชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102491   นางสาวอารีรัตน์   ขจิตเพชรจรัส : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102496   นายกฤษฎา   ตานัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601105301   นางสาวกนกวรรณ   เช้าวันดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105302   นายกนต์ธีร์   นิระมล : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105303   นางสาวกมลรัตน์   กาวิชัย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105304   นางสาวกมลรัตน์   สายสมบัติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105305   นางสาวกรองกาญจน์   ทิศอาจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105306   นางสาวกฤติยาภรณ์   เบาใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105307   นายกฤษดา   ต๊ะใส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105308   นางสาวกัญญารัตน์   พรมสมบัตร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105309   นางสาวกานติมา   กองแก้ว : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105310   นางสาวเกษรินทร์   นันปินตา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105311   นายไกรวุฒิ   โสประดิษฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105312   นายขจร   บรรจง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105313   นางสาวจณิสตา   ทองสมุทร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105314   นายจักรกริช   ศรีสุพพัตพงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105315   นางสาวจันทร์จิรา   จักร์แก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105316   นางสาวจิราพร   จักรอันดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105317   นางสาวจิราพร   เทพสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105318   นายจีรนัย   เผ่าภูผา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105319   นางสาวจุฑารัตน์   ดวงทิพย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105320   น.ส.เจนจิรา   ทะเนาสี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105321   นางสาวเจนจิรา   ยาวิลาศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105322   นางสาวชนิตรา   มหาวัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105323   น.ส.ชมพูนุช   เอื้อเฟื้อ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105324   นางสาวณภักษชดา   พึ่งทอง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105325   นางสาวชลิตา   เลิศธัญญลักษณ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105326   นายชัชรินทร์   พาพันธ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105327   นายชัญชนก   ปาสอน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105328   นายชัพวิชญ์   นันทานนท์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105329   นายชาญณรงค์   ตันมูล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105330   นายชานนทร์   มาแปง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105331   ชุติพันธุ์   สุพงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105332   นางสาวณฐพร   สกุลพันธ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105333   นายณรงค์   เซ่งจ่าว : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105334   นายณรงค์ฤทธิ์   น่วมโต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105335   นายณัฐพล   รอดไธสง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105336   นายณัฐภัทร   กันธา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105337   นายณัฐภัทร   วงค์จันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105338   นางสาวณัฐรัตน์   มาธุระ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105339   นางสาวณัฐวรา   ชัยพูน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105340   นายดนัย   แสงมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105341   นางสาวทนตวรรณ   บุญคำพงษ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105342   นายทิตย์ธันวา   ชัยเขต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105343   น.ส.ทิพย์วรรณ   กาวิละมูล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105344   นายเทพวารินทร์   คุ้มกุดขมิ้น : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105345   นางสาวธนพร   พิมพ์เดช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105346   นายธนวัฒน์   อนาวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105347   นายธนัท   ตาปัญญา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105348   นายธนาธิป   ธารทอง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105349   นางสาวธนานันท์   จาตา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105350   นายธนาพงษ์   ปามาคำ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105351   นายธวิวัฒน์   ทองประเสริฐ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105352   นายธีรนัย   วรรณา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105353   นายนที   ศรีดอนไชย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105354   นางสาวนภาพร   ปัสพงษ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105355   นายนันธชัย   ป้องทอง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105356   นางสาวนิภาพร   มักผล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105357   นายนุชา   ปัตตาละคะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105358   นายบรรพต   ศรชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105359   นายบุญฑริก   สันคม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105360   นายบุณญทัศน์   เอิบฤทัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105361   นายปชานน   คีรีเสาวภาคย์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105362   ประกาศิต   มะโนชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105363   นางสาวปวิตรา   เมาจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105364   นางสาวปวีณา   จันทร์ต้น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105365   นายปิยทัศน์   เดชทรงชัย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105366   นายพงษ์พิเชษฐ์   ไชยเวช : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105367   นางสาวพรศิริ   หมู่หัวนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105368   พัชรี   รักษาไพรวัลย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105369   นายพัฒนา   หล้าอินเชื้อ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105370   นางสาวพิมพ์ชนก   พวงมาลัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105371   นางสาวพิไลวรรณ   กองสถาน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105372   นายพีรฉัตร   กิจไพบูลย์สมบัติ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105373   นางสาวเฟื่องฟ้า   เชื้อจีน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105374   นางสาวภัณฑิรา   พรมรังษี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105375   นางสาวภัณฑิลา   วรรณนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105376   นายภานุพรรษ์   แสงเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105377   นางสาวภานุมาศ   อินต๊ะวงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105378   นายภาสกร   บูรณะพิมพ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105379   นายมนต์ธัช   นามพรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105380   นางสาวเมศิณี   ผุดเผือก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105381   นายยุทธนา   สิงห์คำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105382   นายโยธิน   สายอินต๊ะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105383   นางสาวรชา   ศรีรัตนบัลล์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105384   นายรัฐพงศ์   เจริญชัย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105385   นางสาวรุจิรา   บุญถึง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105386   นายวทัญญู   ประเทศสิงห์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105387   นางสาววทัยการ   พันธ์สารคาม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105388   วรรณภา   ลือสัก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105389   นางสาววราภรณ์   คมมั่น : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105390   นางสาววราลี   เจียมเงิน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105391   นางสาววัชราพร   จันทร์งาม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105392   นางสาววาสนา   จรรยา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105393   นายวิทยา   แก้วกองทรัพย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105394   นางสาววิภาดา   ศรีคำเวียง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105395   นางสาววิภาวรรณ   หนูพันธ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105396   นางสาววิลาสินี   สุรินทร์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105397   นายวีรพล   รินราด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105398   นายศตวรรษ   ฟองรัตน์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105399   นางสาวศรีวิภา   ฤทธิ์ร้อน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105400   นางสาวศศิธร   แก้วคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105401   นายศักดิ์ชัย   เหลืองวสุธา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105402   นางสาวศิรประภา   นิลศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105403   น.ส.ศิราณี   หอมหวล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105404   นายศุภณัฐ   โปธา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105405   นางสาวศุภรัตน   พัฒนพงศ์โสภณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105406   นายสงกรานต์   สุนทรนาคา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105407   นางสาวสายฝน   อินทะจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105408   นายสิริกุล   จูงศิริ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105409   นางสาวสุคนธ์ทิพย์   คำช้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105410   นางสาวสุทิตรา   รักษาดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105411   นางสาวสุธาวดี   ชุมพล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105412   นางสาวสุนิสา   เพชรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105413   นางสาวสุพรรณี   เกตุไสย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105414   สุพัตรา   นานอก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105415   นางสาวสุภาวดี   แจ้งสว่าง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105416   นางสาวหัทยา   มูลศรี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105417   นายอธิเบศ   นามปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105418   นางสาวอภิญญา   ซ้ายคำ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105419   นางสาวอรัชพร   ชัยชนะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105420   นางสาวอังคณา   ดำเนินศิลธรรม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105421   นางสาวอัจฉราภรณ์   คำตะนิตย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105422   นางสาวอัญธิกา   กิจวรรณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105423   นายเอกพจน์   วัดศรี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601113301   นางสาวกชพร   หล้าพรหม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113302   นางสาวกวิตา   โพธิ์เหลือ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113303   นางสาวกัญญาภัค   ไชยจะโป๊ะ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113304   นางสาวเกศินี   พิมพาภรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113305   นายคมสันต์   สุวรรณภา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113306   นางสาวคำ   จะแฮ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113307   นางสาวคุณัญญา   ชิดทอง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113308   นางสาวจิรพรรณ   กันทะวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113309   นางสาวฉัตรชดารักษ์   แสงกันทา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113310   ชยพร   สังข์อยุทธ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113311   นางสาวชลกร   อภิวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113312   นางสาวชลติกานต์   วงค์ศรี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113313   นางสาวชลนิภา   นมัสการ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113314   นายชัยภัทร   บุญมีสุข : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113315   นางสาวชื่นกมล   สมหวัง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5601113316   นางสาวชุติกาญจน์   เทโพ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง