ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501101330   นางสาวนิตยา   แก้วทุม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501101347   นางสาวพวงผกา   เกิดทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501101361   นางสาววรรณิดา   โพธิ์ดี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501105402   นางสาวสุพรรษา   ยาวิชัย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5501105403   นางสาวฐวิกาญจน์   ทักษิณา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5501124333   นางสาวสวรรค์ญา   อ่วมจิ๋ว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501124334   นางสาวสิริมา   สุวรัตน์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501124340   นางสาวหนึ่งฤดี   โทรัตน์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5501126306   นางสาวแจ่มจรัส   จันต๊ะชัย : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126320   นางสาวนิตยา   งามแข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126339   นางสาวเสาวลักษณ์   จิตต์สุข : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5501126342   นางสาวอังสนา   อินเสน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5601101302   นายกัณฑพงษ์   เกษม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101303   นายกิตติกร   สายยศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101305   นางสาวกุลปรียา   ขัดอุโมง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101306   นายขวัญชัย   เชื้องาม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101308   นายครรชิต   ลอยขจร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101309   นางสาวจารุวรรณ   สุขอ่วม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101310   นายจำนงค์   สิงขรวิภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101312   นางสาวจิราภรณ์   แจ้งศรีสว่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101313   นางสาวเจนจิรา   เกษร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101314   นายชัชวาลย์   ฝั้นพรหม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101315   นายชินดนัย   วงษ์ปา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101316   นายชินวัตร   ดวงติ๊บ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101317   นายชินวุฒิ   จันดาโคตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101318   นายชีราจ   เอมวัธนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101319   นางสาวฐิตินันท์   คลังพระศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101320   นายณัฐกานต์   นวลคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101321   นางสาวณัฐนรี   จันทร์ต๊ะไชยวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101323   นายเดชา   คำมะปะนา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101324   นายแดนชัย   แสนนิทา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101325   นางสาวเตือนใจ   ปัดภัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101326   นายทศพล   บุญโนนแต้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101327   นายทัศน์สุรักษ์   แก้วโก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101328   นายทัศนา   บุญสม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101329   นายธนโชติ   เถื่อนถ้ำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101330   นางสาวธนพร   ผลผาสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101331   นางสาวนนทพร   บุญมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101332   นางสาวรัญชน์วรัตถ์   หมื่นใจโม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101333   นางสาวนารีรัตน์   ธนาพรรณ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101334   นางสาวนารีรัตน์   สุระทศ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101335   นางสาวเบญจวรรณ   ทับทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101336   นายปฏิภาณ   ขัดสุรินทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101337   นายปรเมศวร์   อุบลสวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101338   นางสาวประกายดาว   สายปัญญา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101339   นางสาวประภัสสร   วงค์เงิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101340   นางสาวปวีณ์ธิดา   แก้วนิล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101341   นายปักษ์อิสรา   ชาพรมมา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101342   นายเปรม   สำเภา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101344   นางสาวพรนภา   ซาวทองคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101345   นายพรพชร   หงษ์สวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101346   นางสาวพรวิภา   ริมหนองเรือ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101347   นายพลากร   วงศ์คำนวน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101348   นางสาวพัชราภรณ์   เมืองมูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101349   นางสาวพัชรินทร์   เบ้าหิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101350   นายพัฒนาการ   พยัคโฆ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101351   นายพีรณัฐ   เถื่อนพระธรรม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101352   นางสาวภัทรชา   แพรเขียว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101353   นายภานุพันธ์   กัณทะวงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101354   นายมนต์ธีร์   นามพรม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101355   นายยศวัฒน์   คำสมุทร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101357   นายรัฐพล   มโนชมภู : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101358   นายรัฐภูมิ   รุ่งเจริญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101359   นายวทัญญู   คงบุญวาส : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101360   นางสาววรรณภา   นาคเสน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101361   นายวรสินธุ์   เชื้อกามุด : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101362   นายวัชรพงษ์   พูลสวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101363   นางสาววัชรีพร   บุญต่อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101364   นายวันชาติ   มิ่งไพรเวช : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101365   นางสาววาทินี   บังคมเนตร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101366   นายวิทยา   แซ่โซ้ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101367   นายศรายุทธ   สีแก้วตู้ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101368   นางสาวศศิวิมล   กันทิวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101369   นางสาวศุภชา   ปานขลิบ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101370   นายสราวุธ   น้อยหล่อง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101371   นายสาธิต   เหล่าไพบูลย์พิพัฒน์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101372   นางสาวสิริพรรณ   สิงห์เล็ก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101373   นางสาวสิริมา   ธนมาศพูนทรัพย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101374   นางสาวสิริอาภรณ์   อินทร์ไชย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101375   นางสาวสุทธิดา   ภิราษร : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101376   นางสาวสุทานันท์   เชื้อเมืองพาน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101377   นางสาวสุธามาศ   แปลกมาก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101378   นางสาวสุธาสินี   พระไชยบุญ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101379   นางสาวสุนิษา   กองมูล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101380   นางสาวสุภาวดี   ดวงเดือน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101381   นางสาวสุภาวิณี   กุยแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101382   นายหล้า   หมื่อแล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101383   นางสาวหัตชยา   สุขใจ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101384   นายอดิศักดิ์   บุญมาแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101385   นายอนวัฒน์   ปงกาวงค์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101386   นายอนุชา   ดรลาดพันธุ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101387   นายอภิวัฒน์   กฤษณะโยธิน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101388   นางสาวอรทัย   สอดศรี : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101389   นางสาวอรไท   ปะดา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601101390   นางสาวอัจฉราวดี   เกลื่อนเมฆ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5601102301   นางสาวกนกวรรณ   ปันปวง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102302   นายกรกต   ซาซง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102303   นางสาวกรนิการ   คำนาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102304   นายกรัณย์   สิทธิราวี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102305   นายกฤตนันท์   คำภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102306   นายกฤติน   บุญจันดา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102307   นายกฤษกร   ยะครุฑ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102308   นายกฤษฎากร   แทนกลาง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102309   นางสาวกวินนา   วิเศษมี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102310   นางสาวกันทิรา   ตรีวิเศษ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102311   นายกัปตัน   อยู่สุข : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102312   นายกัมพล   ทองนาค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102313   นายกิตติชัย   ทรายใจ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102314   นายกิตติศักดิ์   จึงสุวรรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102315   นางสาวกุลธิดา   ระติเดช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102316   นางสาวเกศกัลยา   กันธะมาลา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102317   นายเกษมศักดิ์   ภาสะวณิช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102318   นางสาวเกษรา   เพิ่มพูล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102319   นายโกมินทร์   นำภา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102320   นายโกวิท   ปัญญาจิตร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102321   นางสาวขนิษฐา   โคตรเครื่อง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102322   นางสาวขวัญฤทัย   แม่นปืน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102323   นางสาวจรัสรัส   สมวิลัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102324   นายจักรกฤษณ์   โคมณี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102326   นายจิระพงษ์   สามลทา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102327   นายจิรายุ   อาสการ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102328   นางสาวจิราวรรณ   กล้าจริง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102329   นางสาวจุฑารัตน์   สวาทนุช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102330   นางสาวจุติพร   มาลาน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102331   นางสาวจุรีภรณ์   แสงสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102332   นางสาวจุฬารัตน์   อยู่เย็น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102333   นายเจษฎา   นันไชยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102334   นายเจษฎากร   คำพิมพ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102335   นายเจษฏางค์   ปิยะวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102336   นางสาวชญานี   เทวีรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102337   นางสาวชนนิกานต์   รักษา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102338   นางสาวชนิษฐา   สายแสง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102339   นางสาวชไมพร   เครือแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102340   นายชยพล   กชมณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102341   นางสาวชลาลัย   แก้วสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102342   นางสาวชลิฎา   อุบลหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102343   นางสาวชลิตา   ตันสุ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102344   นางสาวชัชฎาภรณ์   พันวัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102345   นายชาคร   ถนอมบุญเจริญ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102346   นางสาวชิโนรส   มณีทัศน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102347   นายชุติพันธุ์   สุขมี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102348   นางสาวชุติมา   รัตนบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102349   นางสาวฐิตาพร   เหล่าวงศา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102350   นางสาวฐิติพร   แก้วหล่าย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102351   นายณฐ   ติรวรรธกสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102352   นางสาวณัฐธิดา   บุญสอาด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102353   นายณัฐนนท์   สุนทานนท์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102354   นายณัฐพงษ์   คำราพิช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102355   นายณัฐวัฒน์   รัตนยศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102356   นางสาวณีรนุช   วิเศษคามิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102357   นางสาวดวงสมร   ดอกงิ้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102358   นางสาวดารุณี   หน่ามือ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102359   นายต้นตระการ   ติง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102360   นางสาวทักษพร   บุญแรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102361   นางสาวทิพาริน   มาฉิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102362   นายธนกฤช   แก้วเป็ง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102363   นายธนพล   ธนะแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102364   นายธนวันต์   ชัยเพ็ชร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102365   นางสาวธนัชญา   ราชตราชู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102366   นางสาวธนาภา   ส่งเสริม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102367   นางสาวธัญญารัตน์   ปวงศรัทธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102368   นางสาวธัญญาเรศ   เดือนแจ้งรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102369   นางสาวธิดา   โฉมฉาย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102370   นายธีรศักดิ์   เพ็งผลา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102371   นายธีระ   โปธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102372   นายนทัสสกร   บุญเจริญทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102373   นางสาวนริศรา   สุขจิตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102374   นายนฤนาท   กันพนม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102375   นายนฤเบศ   ไวทยินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102376   นางสาวนวรัตน์   แสงโทโพธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102377   นายนวล   ทองอิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102378   นางสาวนวลมณี   นิกรกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102379   นายนัทธพงศ์   คชศาสตร์ศิลป์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102380   นายนันทยศ   ศรีเดชาพิทักษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102381   นางสาวน้ำฝน   ศรีกระกูล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102382   นายนิภัทร์   วัลบุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102383   นายนิรชัย   เครือแตง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102384   นางสาวนิศาชล   พรมวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102385   นางสาวบงกชกร   น้อยพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102386   นายบริวัตร   ขนุนทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102387   นางสาวบัวตอง   ยืนยงคีรีมาศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102388   นางสาวบุศรินทร์   ทินะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102389   นายปฏิภาน   ประกอบดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102390   นายปฐวี   จันทร์ผล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102391   นายปฐวี   มั่นดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102392   นางสาวปนัดดา   ปัญจมาพร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102393   นางสาวประภัสรา   ฐานวิเศษ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102394   นางสาวประภาพร   กองสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102395   นางสาวปรางค์ทิพย์   แก้วสะอาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102396   นายปวริศ   วนาวรสุขรักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102397   นายปัทวี   วงศ์ษา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102398   นางสาวปิยนาถ   สมบัติชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102399   นายปิยะพจน์   เอี่ยมรุ่งทรัพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102400   นายเปี๊ยะ   ผางชัยภูมิ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102401   นายพงศกร   ทองบ่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102402   นายพชรพล   เชื่อมชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102403   นายพนพล   ยศศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102404   นางสาวพรไพลิน   จันทิหล้า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102405   นางสาวพัชริดา   ศรียาเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102406   นายพิเชษฐ์   สะแก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102407   นายพิภพ   ภูมิลำนันท์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102408   นางสาวพิมพิกา   เสาสีนาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102409   นายพิษณุพงศ์   คงปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102410   นางสาวเพชรรัตน์   ยอดแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102411   นางสาวภัณฑิรา   เกื้อทาน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102412   นายภัทรพงศ์   คชรินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102413   นางสาวภาวิสา   ยะกะชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102414   นางสาวมลธิดา   ธิศาเวช : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102415   นางสาวมัทธิกา   แก้วพิงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102416   นายมานุพงษ์   วงษ์ปวง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102417   นางสาวยลลดา   แสงทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102418   นายยุทธการ   เทพยุหะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102419   นายยุทธการ   ประมูลศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102420   นายยุทธพงษ์   บุญเป็ง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102421   นางสาวยุวรัตน์   จันทสุข : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102422   นางสาวเยาวเรศ   ทรัพย์พอดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102423   นายรวีโรจน์   เอี่ยมพนากิจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102424   นายรัฐพล   พรหมทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102425   นายรัฐศาสตร์   แสงกระจ่างเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102426   นางสาวรัตนาภรณ์   แท่นคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102427   นายฤทธิชัย   ทองจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102428   นายฤทธิชัย   ศิริ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102429   นายลิขสิทธิ์   จันทราพูน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102430   นายวชิรวิทย์   ชอบเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102431   นางสาววธิดา   จาติระเปา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102432   นางสาววรรณวิษา   ขันเงิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102433   นางสาววรรณอุษา   ผาคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102434   นางสาววรรณิศา   แพเกาะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102435   นายวรรธนัย   ทายะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102436   นางสาววรินทร   คุ้มชะนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102437   นายวัชร   ทองโม๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102438   นางสาววันทนี   เสือภู่ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102439   นายวิชวิน   เสมสายัณห์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102440   นายวิทยา   เพชรราช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102441   นางสาววิภารัตน์   ชมเชย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102442   นายวีรภัทร   ศิลาสุวรรณ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102443   นายวีระพันธู์   จันตั้ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102444   นายศรัณญ์   จี๋ดอกแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102445   นายศรายุธ   บัวบางงอน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102446   นายศาสตรา   ชูทวด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102447   นายศิริชัย   พุทธนาวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102448   นางสาวศิริพร   เพลิงน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102449   นางสาวศิริพร   อ่องประกิจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102450   นางสาวศิริรัตน์   เกียนนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102451   นางสาวศิริรัตน์   ดวงจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102452   นายศุภกิจ   สิงห์คำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102453   นางสาวศุภนิดา   ชื้นขจร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102454   นายศุภวิชญ์   ราชโยธา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102455   นางสาวศุภัทชา   จาดเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102456   นายสันติภพ   สุยะใหญ่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102457   นายสิรภัทร   พรหมจักร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102458   นางสาวสิริรัตน์   เจริญพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102459   นางสาวสิริวิภา   ดวงแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102460   นางสาวสิริโสภา   ยะจันศึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102461   นางสาวสุชันญา   บุตรสีทา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102462   นางสาวสุทธิดา   จีนปรีชา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102463   นางสาวสุธินันท์   ชูประสูติ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102464   นางสาวสุธินี   สุระกร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102465   นางสาวสุภาพรรณ   ทิพย์โน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102466   นางสาวสุมัชยา   ไชยโย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102467   นายสุริยา   สีหอมกลิ่น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102468   นางสาวสุวิมล   ถาวร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102469   นางสาวสุวิมล   วงษ์เทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102470   นางสาวสุวีรยา   ศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102471   นายเสกสรรค์   ศิริบูลย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102472   นางสาวหทัยรัตน์   อำไพ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102473   นางสาวหนึ่งฤทัย   รังมาตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102474   นางสาวหนึ่งฤทัย   โรมรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102475   นางสาวอนงค์นาฏ   หรี่จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102476   นางสาวอนงค์นาฏ   อยู่ศิลป์ไชย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102477   นายอนุชา   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102478   นางสาวอภิชญา   ธิวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102479   นางสาวอมรรัตน์   ดงเย็น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102480   นางสาวอรนิล   กาบคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102481   นางสาวอรวรรณ   ชาวนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102482   นางสาวอริสา   ใจหล้า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102483   นายอลงกรณ์   สมจิต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102484   นางสาวอ้อมใจ   คำศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102485   นางสาวอัณธิกา   ภู่เจริญยศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102486   นางสาวอันดามัน   ไชยลังกา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102487   นางสาวอัมพิกา   เถื่อนบางยุง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102488   นายอดิศักดิ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102489   นางสาวอาทิตยา   โพธิ์คำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5601102490   นายอานนท์   อภิการสกุลชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102491   นางสาวอารีรัตน์   ขจิตเพชรจรัส : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102494   นายจิรวัฒน์   จุมพล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601102496   นายกฤษฎา   ตานัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5601105301   นางสาวกนกวรรณ   เช้าวันดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105302   นายกนต์ธีร์   นิระมล : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105303   นางสาวกมลรัตน์   กาวิชัย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105304   นางสาวกมลรัตน์   สายสมบัติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105305   นางสาวกรองกาญจน์   ทิศอาจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105306   นางสาวกฤติยาภรณ์   เบาใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105307   นายกฤษดา   ต๊ะใส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105308   นางสาวกัญญารัตน์   พรมสมบัตร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105309   นางสาวกานติมา   กองแก้ว : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105310   นางสาวเกษรินทร์   นันปินตา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105311   นายไกรวุฒิ   โสประดิษฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105312   นายขจร   บรรจง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105313   นางสาวจณิสตา   ทองสมุทร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105314   นายจักรกริช   ศรีสุพพัตพงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105315   นางสาวจันทร์จิรา   จักร์แก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105316   นางสาวจิราพร   จักรอันดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105317   นางสาวจิราพร   เทพสุข : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105318   นายจีรนัย   เผ่าภูผา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105319   นางสาวจุฑารัตน์   ดวงทิพย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105320   นางสาวเจนจิรา   ทะเนาสี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105321   นางสาวเจนจิรา   ยาวิลาศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105322   นางสาวชนิตรา   มหาวัน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105323   นางสาวชมพูนุช   เอื้อเฟื้อ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105324   นางสาวณภักษชดา   พึ่งทอง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105325   นางสาวชลิตา   เลิศธัญญลักษณ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105326   นายชัชรินทร์   พาพันธ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105327   นายชัญชนก   ปาสอน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105328   นายชัพวิชญ์   นันทานนท์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105329   นายชาญณรงค์   ตันมูล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105330   นายชานนทร์   มาแปง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105331   นายชุติพันธุ์   สุพงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105332   นางสาวณฐพร   สกุลพันธ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105333   นายณรงค์   เซ่งจ่าว : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105334   นายณรงค์ฤทธิ์   น่วมโต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105335   นายณัฐพล   รอดไธสง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105336   นายณัฐภัทร   กันธา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105337   นายณัฐภัทร   วงค์จันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105338   นางสาวณัฐรัตน์   มาธุระ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105339   นางสาวณัฐวรา   ชัยพูน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105340   นายดนัย   แสงมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105341   นางสาวทนตวรรณ   บุญคำพงษ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105342   นายทิตย์ธันวา   ชัยเขต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105343   นางสาวทิพย์วรรณ   กาวิละมูล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105344   นายเทพวารินทร์   คุ้มกุดขมิ้น : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105345   นางสาวธนพร   พิมพ์เดช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105346   นายธนวัฒน์   อนาวงค์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105347   นายธนัท   ตาปัญญา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105348   นายธนาธิป   ธารทอง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105349   นางสาวธนานันท์   จาตา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105350   นายธนาพงษ์   ปามาคำ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105351   นายธวิวัฒน์   ทองประเสริฐ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105352   นายธีรนัย   วรรณา : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105353   นายนที   ศรีดอนไชย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105354   นางสาวนภาพร   ปัสพงษ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105355   นายนันธชัย   ป้องทอง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105356   นางสาวนิภาพร   มักผล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105357   นายนุชา   ปัตตาละคะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105358   นายบรรพต   ศรชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105359   นายบุญฑริก   สันคม : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105360   นายบุณญทัศน์   เอิบฤทัย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105361   นายปชานน   คีรีเสาวภาคย์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105362   นายประกาศิต   มะโนชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105363   นางสาวปวิตรา   เมาจา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105364   นางสาวปวีณา   จันทร์ต้น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105365   นายปิยทัศน์   เดชทรงชัย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105366   นายพงษ์พิเชษฐ์   ไชยเวช : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105367   นางสาวพรศิริ   หมู่หัวนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105368   นางสาวพัชรี   รักษาไพรวัลย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105369   นายพัฒนา   หล้าอินเชื้อ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105370   นางสาวพิมพ์ชนก   พวงมาลัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105371   นางสาวพิไลวรรณ   กองสถาน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105372   นายพีรฉัตร   กิจไพบูลย์สมบัติ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105373   นางสาวเฟื่องฟ้า   เชื้อจีน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105374   นางสาวภัณฑิรา   พรมรังษี : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105375   นางสาวภัณฑิลา   วรรณนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105376   นายภานุพรรษ์   แสงเจริญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105377   นางสาวภานุมาศ   อินต๊ะวงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105378   นายภาสกร   บูรณะพิมพ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105379   นายมนต์ธัช   นามพรม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105380   นางสาวเมศิณี   ผุดเผือก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105381   นายยุทธนา   สิงห์คำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105382   นายโยธิน   สายอินต๊ะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105383   นางสาวรชา   ศรีรัตนบัลล์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105384   นายรัฐพงศ์   เจริญชัย : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105385   นางสาวรุจิรา   บุญถึง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105386   นายวทัญญู   ประเทศสิงห์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105387   นางสาววทัยการ   พันธ์สารคาม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105388   นางสาววรรณภา   ลือสัก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105389   นางสาววราภรณ์   คมมั่น : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105390   นางสาววราลี   เจียมเงิน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105391   นางสาววัชราพร   จันทร์งาม : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105392   นางสาววาสนา   จรรยา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105393   นายวิทยา   แก้วกองทรัพย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105394   นางสาววิภาดา   ศรีคำเวียง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105395   นางสาววิภาวรรณ   หนูพันธ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105396   นางสาววิลาสินี   สุรินทร์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105397   นายวีรพล   รินราด : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105398   นายศตวรรษ   ฟองรัตน์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105399   นางสาวศรีวิภา   ฤทธิ์ร้อน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105400   นางสาวศศิธร   แก้วคำ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105401   นายศักดิ์ชัย   เหลืองวสุธา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105402   นางสาวศิรประภา   นิลศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105403   นางสาวศิราณี   หอมหวล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105404   นายศุภณัฐ   โปธา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105405   นางสาวศุภรัตน   พัฒนพงศ์โสภณ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105406   นายสงกรานต์   สุนทรนาคา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105407   นางสาวสายฝน   อินทะจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105408   นายสิริกุล   จูงศิริ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105409   นางสาวสุคนธ์ทิพย์   คำช้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105410   นางสาวสุทิตรา   รักษาดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105411   นางสาวสุธาวดี   ชุมพล : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105412   นางสาวสุนิสา   เพชรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105413   นางสาวสุพรรณี   เกตุไสย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105414   นางสาวสุพัตรา   นานอก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105415   นางสาวสุภาวดี   แจ้งสว่าง : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601105416   นางสาวหัทยา   มูลศรี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105417   นายอธิเบศ   นามปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105418   นางสาวอภิญญา   ซ้ายคำ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105419   นางสาวอรัชพร   ชัยชนะ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105420   นางสาวอังคณา   ดำเนินศิลธรรม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105421   นางสาวอัจฉราภรณ์   คำตะนิตย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105422   นางสาวอัญธิกา   กิจวรรณ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5601105423   นายเอกพจน์   วัดศรี : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
5601113301   นางสาวกชพร   หล้าพรหม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง