ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองพัฒนานักศึกษา 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5604105322   นางสาวนันทกา   แก้วสวย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701102493   จรัญญา   ศิริไสยาสน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5701105326   นายชัยวัฒน์   โคตรเสนา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105330   นายญาณภัทร   จันทนา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105346   นายนรมน   ปัจจักร : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
5701105386   นายสรายุธ   วิเชียรพันธุ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701105403   นายอภิสิทธิ์   กุเวสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5701113308   นายณัฐวุฒิ   พิมพ์มั่น : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113313   นายนพคุณ   มีทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113326   นายภาคภูมิ   วงค์แสนไชย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701113332   นายศักยภาพ   กากแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5701124306   นางสาวชฎาพร   กมลคร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5701124322   นางสาวปาริชาติ   ศรีพุ่ม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126306   นางสาวณัฐริกา   สุขสะอาด : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126313   นางสาวนารีนาฏ   ศิริรูป : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126319   แพรพรรณ   จันทะภา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5704102301   นางสาวกนกพร   สุขกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704102308   นางสาวณิชาภัทร   พูลเส็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704102312   นางสาวเปรมฤทัย   ผ่านสอาด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704102317   นางสาวเพ็ญพิชชา   ดาระสวัสดิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704102319   นางสาวภคินี   วีระชาติ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704102320   นางสาวภัทราภรณ์   ทองยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704102326   นางสาวฤทัยมาศ   วงค์ปันติ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704102329   นางสาวศิริพร   วงค์เทพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704102332   นางสาวสตรีรัตน์   โสมภีร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704102333   นางสาวสุดารัตน์   โชติวัชระกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5704105330   นางสาววทัญญา   ทองมหา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5704105332   นางสาววรวีร์   วงษ์คำจันทร์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5704105334   นางสาวศครินดา   ทองนนท์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5705104394   นางสาวสกุลรัตน์   พูลสวัสดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5705104399   นางสาวสุชาดา   บุญถม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5706102305   นางสาวกมลพรรณ   เจริญสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102331   นางสาวจุฑามาส   ดวงดาว : การตลาด 3ชั่วโมง
5710101357   นายปดิยุทธิ์   ราชชมภู : การประมง 3ชั่วโมง
5710101385   นายวิทยานุกูล   ไผ่แสง : การประมง 3ชั่วโมง
5710101396   นายสายชล   ชะระ : การประมง 3ชั่วโมง
5710101427   นายไอศูรย์   วงศ์วิเศษ : การประมง 3ชั่วโมง
5712101325   นายณัฐภพ   พอใจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101326   นายณัฐวัชร์   สอนชา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101342   นายนัฐพล   พรมมาก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101357   นายภาณุพงศ์   วิชชุตเวส : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101363   นายระพีพัฒน์   จิตหาญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5715123319   นางสาวจิราภา   แสงเมล์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5715123320   นางสาวจุฑามาศ   เมืองใจ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5719101301   นายกชกร   ประโยงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101310   นายณัฐโชติ   รื่นภาคเพ็ชร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101312   นายณัฐพงศ์   พิมพ์คำไหล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719101330   นายอนุรักษ์   สร้อยคีรี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
5719103501   นางสาวเขมิกา   เอี่ยมสำอางค์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103502   นางสาวจารุวรรณ   บุญสม : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103504   ชนากานต์   น้อยพิทักษ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103509   นางสาวธิดารัตน์   ผ่องแผ้ว : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103512   นางสาวเบญจมาศ   ศรีสุรักษ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103513   นางสาวปฏิมากาญจน์   แก้วดี : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103514   นางสาวปาริสา   เชี่ยวประสิทธิ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103515   เปมิกา   ทิพย์สถาพร : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103516   นางสาวเปรมหทัย   ดวงเพชร : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103518   นางสาวพสุธร   อุทธกัง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103519   นางสาวพัฒน์นรี   สิงห์วิเศษ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103520   นางสาวภาพิมล   ทองเพ็ง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103521   นางสาววนัสนันท์   สุขไพศาล : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103522   นางสาววรารัตน์   มั่นจิตต์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103523   นางสาววิกานดา   ลิ่มเปี่ยมสุข : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719103527   นางสาวอินทิรา   บุญชัยวงค์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง