กิจกรรมเข้าร่วมโครงการคืนความสุขให้ประชาชน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 13/09/2557 เวลา 14:30 วันที่สิ้นสุด 13/09/2557 เวลา 10:00
สถานที่จัด สวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5401101301   นางสาวกฤชญา   ปัญญา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5401113331   นายศรัณยู   สุดี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5422101308   นายกิตติพงษ์   บัวแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5506103359   นางสาวปนัญญา   แตงอุดม : บัญชี 3ชั่วโมง
5522101375   นางสาวรัตนาภรณ์   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5601105421   นางสาวอัจฉราภรณ์   คำตะนิตย์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5606101363   นางสาวนุชนาถ   จำปาทิพย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606103353   นางสาวธมลวรรณ   ธรรมสละ : บัญชี 3ชั่วโมง
5614102321   นางสาวนิศารัตน์   มงคลเรืองอำนาจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิมหกรรมดนตรีคืนความสุขให้ประชาชน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โดยกองทัพบกร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   70 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล