ผู้เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5708109301   นายกมลภู   สว่างเเสง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109302   นางสาวกรองแก้ว   เกตุแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109303   นายกฤตวิทย์   ณัฐพลพิศุทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109304   นายกฤษฎา   ทรงคาศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109305   นางสาวกาญจนา   เย็นสำราญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109306   นางสาวกานต์รวี   กาลเพชร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109307   นายกิตติชัย   เพชรเอือง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109308   นางสาวขวัญกมล   สนั่นป่า : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109309   นางสาวณัฐณิชา   พุทธิมา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109310   นายณัฐพล   พานุรักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109311   นายถิรวรรธน์   เพ็งผลวินิจ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109312   นางสาวนลินทิพย์   มณีรุ่งรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109313   นางสาวบุษยรัตน์   รอดเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109314   นายประกาศิต   กรรณพักตร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109315   นางสาวปาลิตา   ประมวล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109316   นายปิยวัฒน์   ชัยสงค์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109317   นางสาวพนิดา   สุขเร่ง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109318   นายพยุพล   พงษ์ศรัทธาสิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109319   นางสาวพิชาณิการ์   แก้วสีแดง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109320   นายพิษณุพงศ์   อินทรไพศาล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109321   นางสาวมณีพรรณ   ทองจร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109322   นางสาวรัตติกาล   บุญสุวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109323   นางสาววจี   วงค์สุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109324   นางสาววันวิสา   นวลตุ้ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109325   นางสาววิภาพร   หอมเดิม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109326   นางสาวศิริพร   สงฆ์มีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109327   นางสาวศิริลักษณ์   เสมอวงศ์ติ๊บ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109328   นายศุภณัฐ   จำปามี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109329   นางสาวสมรัชนี   ไชยเนตร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109330   นางสาวสิริวรรณ   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109331   นางสาวสุจีรา   ตากรวด : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109332   นางสาวสุภาพร   แก้วบวร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109333   นายอภิวัฒน์   ชัยมงคล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708109334   นางสาวอรุโณทัย   ใจสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5708112301   นางสาวกนกวรรณ   นกเล็ก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112302   นางสาวกมลพร   มะลิธง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112303   นางสาวกาญจนา   ปานง่อม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112304   นางสาวเกวลิน   เจียมอนันท์กุล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112305   นางสาวขวัญฤดี   โอดเฮิง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112306   นายคมเพชร   ใยเยี่ยม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112307   นางสาวเจนจิรา   ปะปานา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112308   นายเจนภพ   ขวัญอยู่ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112309   นางสาวชญาณิน   ปะทิ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112310   นายชินพัทธ์   ขำใหญ่ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112311   นางสาวทัศนีรัตต์   จอดนอก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112312   นายธนวัฒน์   จันทร์หอม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112313   นายธนากร   เติมทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112314   นายธราธร   อ้นอาจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112315   นางสาวธัญญลักษณ์   มะณีวอ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112316   นายธีระพล   จันทร์ทอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112317   นางสาวนวพร   เจ๊กมาก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112318   นางสาวนวรัตน์   ภิญโญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112319   นางสาวนิด   แสงสว่าง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112320   นางสาวปรียาภรณ์   โนกันธิลา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112321   นางสาวพรชนก   จรุมเครือ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112322   นางสาวพัชราวลี   วงค์สุพรรณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112323   นางสาวพิลาวรรณ   ซังเรือง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112324   นายภูมิ   ตรีกาลนนท์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112325   นางสาวภูสิรินทร์   คำพงษ์พี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112326   นายวิษณุ   ป้านภูมิ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112327   นางสาววิสสุตา   ศรีโชติ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112328   นางสาวสไบทิพย์   มีมงคล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112329   นางสาวสายธาร   ดุลย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112330   นางสาวสาวิตรี   เงินยวง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112331   นางสาวสุรีย์รัตน์   เต็มแบบ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112332   นางสาวสุวภัทร   สุริโย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112333   นายหฤษฎ์   เหมะนิล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112334   นายอนันทศักดิ์   จุลนันท์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708112335   นายอิทธิชัย   สอนคำมูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5708115301   นายกฤษณพงศ์   ลิ้มสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115302   นายกอบชัย   ใจซื่อ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115303   นางสาวก้อย   คะสุดใจ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115304   นายเกษมสันต์   ปัญญาธิ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115305   นายจิรการ   ก๊กเครือ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115306   นายจิรกิตติ์   แก้วแพทย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115307   นายชยุตพงศ์   จอมวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115308   นายณัฐติ   พุมมา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115309   นายทศพล   จันทร์คำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115310   นางสาวนัฐฐา   ชอบสวน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115311   นางสาวนุชนาถ   ทองขาว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115312   นางสาวปิยสิริ   ภิราษร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115313   นายพศิน   ดาวศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115314   นางสาวพัชรพร   บุตรบัว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115315   นางสาวพัชราภรณ์   เทียมอิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115316   นายพันธวิศ   ยิ้มย่อง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115317   นายพิริยกร   ใจเกี๋ยง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115318   นายภาคภูมิ   พันธุรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115319   นายภาณุพัฒน์   ขุนจิตรพัตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115320   นางสาววริศรา   บวมทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115321   นายวิสิษฐ์   ป้อมคำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115322   นายสถิตคุณ   ตุ่นกันทา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115323   นางสาวสุจิตรา   รอดเพ็ชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115324   นางสาวสุภิญญา   จันทร์ดวง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5708115325   นายอานนท์   สุขไทย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง