โครงการปลูกฝังค่านิยม ชื่นชมคนทำดี ตอน ละอ่อนแป้ โตไป บ่ มีโกง

วันที่เริ่มต้น 27/08/2557 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 27/08/2557 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกฝังค่านิยม ชื่นชมคนทำดี ตอน ละอ่อนแป้ โตไป บ่ มีโกง ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มงคล สิทธิวีระกูล ป.ป.จ.แพร่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักศึกษา ปี 1สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 115 คน เข้าร่วมกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   115 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล