ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 3
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601113320   นายทศพร   รอดหลง : ปฐพีศาสตร์ 15ชั่วโมง
5601122008   เจนจิรา   นงค์บาง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 15ชั่วโมง
5605101301   นางสาวกฤติยาภรณ์   ประสานสุข : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5605204314   นายณัฏฐนันท์   ยะอนันต์ : การบริหารท้องถิ่น 15ชั่วโมง
5606102434   นายสรรไชย   งามขำ : การตลาด 15ชั่วโมง
5606105048   นางสาวเสาวลักษณ์   ศรีประดิษฐ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5606105372   นางสาววัชราภรณ์   ฟองสนิท : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5609101056   นายภาณุพัฒน์   กันไท้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5612101386   นายสรรปกรณ์   แก้วระหัน : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 15ชั่วโมง