โครงการเครือข่ายรณรงค์ขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 26/07/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 10 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   10 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้ทราบถึงมหันตภัยของยาเสพติดรู้ทันเล่ห์กลของผู้ชักชวน นและนักศึกษายังสามารถเป็นเครือข่ายคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและช่วยเหลืือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด และสอดส่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใรสถานศึกษาได้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
มหาวิทยาลับนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันการพลศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์
มหาวิทยาลัยราชราชภัฏ