ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5301101351   นายยุทธการ   ทองเชื้อ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5301125325   นายเทพฤทธิ์   มินทบุญ : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 6ชั่วโมง
5404104318   นายณัฐวุฒิ   สุยะ : สถิติ 32ชั่วโมง
5404104354   นายอภิสิทธิ์   พิบูลย์ : สถิติ 32ชั่วโมง
5405101402   นางสาวอรณี   ชะโร : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5406103381   นางสาวศศิประภา   คงดี : การบัญชี 38ชั่วโมง
5406103395   นายสุรศักดิ์   อัง : การบัญชี 32ชั่วโมง
5412102353   นางสาวทณาวรรณ   แก้วงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 32ชั่วโมง
5412102432   นางสาวศิริธร   กันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 32ชั่วโมง
5501123374   นางสาวรัตนา   คำเสน : พลังงานทดแทน 32ชั่วโมง
5501125357   นายอุกฤษฎ์   ขัติกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 38ชั่วโมง
5503103360   นางสาวอรชร   ตันปิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32ชั่วโมง
5503105326   นางสาววนิดา   แสนสมปาน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 32ชั่วโมง
5503105342   นางสาวอารดา   บุตรโชติ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 32ชั่วโมง
5504101390   นายศรัณ   จันตุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 32ชั่วโมง
5504105335   นายวิริยะ   เสาวรส : คณิตศาสตร์ 32ชั่วโมง
5506101013   นางสาวณัฎชนันท์กร   ชุมภู : การจัดการ 32ชั่วโมง
5506101048   นางสาวอรพรรณ   สุขแยง : การจัดการ 32ชั่วโมง
5506101314   นายจิรพงศ์   ไชยลังกา : การจัดการ 38ชั่วโมง
5506101344   นางสาวธนาภรณ์   สุขุมิน : การจัดการ 32ชั่วโมง
5506101406   นายศิวกร   สุจา : การจัดการ 32ชั่วโมง
5506102048   นางสาวลัดดาวัลย์   สุวรรณ : การตลาด 32ชั่วโมง
5506102333   นางสาวนฤมล   สังข์ธูป : การตลาด 32ชั่วโมง
5506102366   นางสาวมะลิวัล   บุญเจริญ : การตลาด 32ชั่วโมง
5506103054   นายพันธกานต์   ชมภู : บัญชี 32ชั่วโมง
5506104379   นางสาววรรณนิศา   ตาวงค์ : การเงิน 32ชั่วโมง
5506105024   นางสาวธัญยธรณ์   โรจน์ปัญจสิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5506105044   นายวีระชัย   แย้มเจริญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5506105052   นายสุรพันธ์   ทิพนี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5506105053   นายสุริยา   ปาละ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5506105375   นายสุชาติ   พานวิเชียร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 38ชั่วโมง
5509101491   นายสวิชญา   บัวเรียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5512106324   นายติณณ์   แย้มสันต์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 32ชั่วโมง
5514101360   นายพัชรพล   รินคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 32ชั่วโมง
5519101006   นายมงคล   เทพอ่อน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 38ชั่วโมง
5522101013   นายประพจน์   ประสมทรัพย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 38ชั่วโมง