โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เริ่มต้น 14/09/2564 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 14/09/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resouree Development-HRD) เป็นหัวใจหลักต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทรรศนะคติที่ดีต่องค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อร่วมงาน ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานวามถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรและได้นำความรู้ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3.3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 44 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   40 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล