โครงการพัฒนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันที่เริ่มต้น 07/09/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 07/09/2564 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Green University สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจึงได้นำหลักการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มาใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงานของแต่ละฝ่ายให้มีความสะอาด ประหยัด ลดการใช้พลังงาน เพื่อการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3.3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 46 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   41 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล