การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (สายวิชาการ)

วันที่เริ่มต้น 27/05/2564 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 27/05/2564 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะบริหารธุรกิจ 1
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตระหนักในความสำคัญของความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากร และมีนโยบายให้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน สามารถสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เพื่อใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น จึงเห็นควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการทำผลงานและยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพและความพร้อมในด้านการผลิตผลงาน เพื่อนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำผลงาน เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   6 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล