โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2562
CHE QA Online
วันที่เริ่มต้น 24/06/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 24/06/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล (อาคารวิทยาศาสตร์ 60 ปี) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.-
เดิมคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online เพื่อใช้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่สถาบัน
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ และให้มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวิธีออนไลน์ไปยัง สป.อว. ในทุก
ปีการศึกษา ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผล ซึ่งการดำเนินงานจะไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ดี
มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
ดังนั้น กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างทักษะบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบระบบ ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาที่เริ่มต้นตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เชื่อมโยงเรียงร้อยกันไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   35 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 900 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน)
เป้าหมาย : ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป(21 คน)
ผล : ร้อยละ 116.67 (35 คน) บรรลุผล

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online
เป้าหมาย : 3.41 – 4.20
ผล : ระดับมาก 4.18 บรรลุผล

3. สามารถดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ได้แก่ การนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน การประเมินผล การจัดทำรายงาน และการจัดส่งรายงาน
เป้าหมาย : 2.61 – 3.40
ผล : ระดับมาก 4.39 บรรลุผล

4. สามารถถ่ายทอดการดำเนินงานในระบบ CHE QA Online ให้แก่ผู้อื่นได้
เป้าหมาย : 2.61 – 3.40
ผล : ระดับมาก 4.11 บรรลุผล
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ใช้ในการบันทึกผลการประกันคุณภาพการศึกษ่าทุกระดับของมหาวิทยาลัยลงในระบบ CHE QA Online